Archiv

2019/10 (22.11.2019)

1/ Vyřízení požadavků

– Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19 – prohloubení příkopu a obnažení prospustky provedeno 18.11.2019, pročištění propustky objednáno – bude provedeno v 48.týdnu

– oprava 4 ks laviček umístěných na hřišti – provedeno

– pořízení nových laviček – přislíbené dodání 2 ks laviček- neproběhne v roce 2019, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

– prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19 – v období vegetačního klidu budou provedeny pouze řezy zajišťující bezpečnost na pozemcích města

2/ Dle vyjádření odboru komunálních služeb byla na oddělení dětského hřiště od silnice vybrána varianta dřevěný plot – předpoklad realizace v roce 2020.

3/ Zatrubnění otevřené kanalizační strouhy od kapličky směrem k obchodu – odbor komunálních služeb dal podklad do návrhu rozpočtu na rok 2020 – nutnost zpracování projektové dokumentace, bude provedeno dle finančních možností města

4/ Dodávka a montáž sanitárních doplňků do KD přislíbena do konce roku

5/ Zjištění možnosti zaslání článku do Žďárského zpravodaje – informace o proběhlých akcích ve Veselíčku v listopadu a prosinci – možno zaslat do 13.12. – článek bude zařazen do lednového zpravodaje

6/ Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášskou nadílka– proběhne v neděli 1.12.2018 od 17 hod u kulturního domu. Již od 13 hod je možnost přijít do KD, kde bude probíhat dobročinné tvoření, a zapojit se do výroby dárků. Výrobky budou věnovány 5.ZŠ, která v prosinci pořádá dobročinný jarmark. Výtěžek z něho půjde na charitativní účely. Informace o akcích – plakáty, letáčky do schránky.

7/ Ohňostroj plánován na 31.12.2019 -občerstvení plánováno stejně jako v minulém roce – teplé nápoje- svařené víno a čaj.

8/ Hasiči ze Zámku v ZR nabízejí možnost bezplatného odvozu použitých elektrozařízení k zákonné likvidaci. Hasiči mají smlouvu se společností Elektrowin zabývající se zpětným odběrem použitých elektrospotřebičů. V případě zájmu o odvoz elektrozařízení kontaktujte p.Entlichera- mobil 721 064 978, e-mail MarekEntlicher@seznam.cz

2019/09 (12.10.2019)

1/ Vyřízení požadavků

– Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19 – slíbeno do konce září, zatím neprovedeno

– opravu místní komunikace parc.č. 1591/2, která vede před domy č.p.69, 72, 68 a 75 – opraveno

– oprava 4 ks laviček umístěných na hřišti – proběhne v zimních měsících

– pořízení nových laviček – přislíbeno dodání 2 ks laviček

– zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č.19 – odvezeno

2/ Kulturní dům -na jaře 2019 bylo sděleno, že schválená částka 100 000kč bude určena na projektovou dokumentaci. Dle informací na minulé schůzce s vedením Města se projekt tento rok nebude zpracovávat – bude se zpracovávat pouze studie. Paní místostarostce byla proto zaslána žádost o využití schválených prostředků na KD pro rok 2019 na pokračování rekonstrukce KD-stavební práce. Toto bylo zamítnuto – částka 100 000kč se údajně použije na zpracování studie a zbývající prostředky budou převedeny na rok příští.

Dále zaslána žádost na vybavení KD – stoly, židle, věšáky, šatní lavičky – tato žádost také zamítnuta, máme pořídit z prostředků OV. 3/ Na Město bude zaslána žádost o vybavení sociálního zařízení sanitárními doplňky.

3/ Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášskou nadílka– proběhne v neděli 1.12.2018 –zajištění plakátů, pozvánek, hudby, balíčků pro děti, občerstvení plánováno stejně jako v minulém roce – teplé nápoje- svařené víno a čaj – schválena částka 2000kč

4/ Ohňostroj plánován na 31.12.2019 -občerstvení plánováno stejně jako v minulém roce – teplé nápoje- svařené víno a čaj– schválena částka 5000kč

5/ Schválen nákup florbalové branky,věšáků na oděvy a konferenčních židlí do KD

2019/08 (3.9.2019)

1/ Na  komunální odbor Města znovu zaslány tyto požadavky

 • Prohloubení příkopu a  pročištění propustky  vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č. 19
 • opravu místní komunikace parc. č. 1591/2, která vede před domy č. p. 69, 72, 68 a 75

–    oprava 4 ks laviček umístěných na hřišti

Nové požadavky na MěÚ:

–    pořízení nových laviček – k hasičárně, KD, autobusové zastávce a k obchodu

–    zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č. 19

–    zaslání upomínky majiteli parcely č. 139, který provádí rekonstrukci domu, aby zlikvidoval skládku stavební suti před hasičárnou

 2/ Zbudování dřevěného plotu na hřišti – oddělení hřiště od silnice -paní krajinářka zaslala návrhy týkající se výstavby nového plotu – vybrány dvě varianty – bude dále řešeno ve spolupráci s paní krajinářkou

3/  Schválen příspěvek 3000 – 3500 Kč na turnaj v mariáši, který se uskuteční v listopadu v místním hostinci

4/ Státní okresní archiv již obdržel digitalizovaný záznam Kroniky obce Veselíčko z let 1928-1978, Osadnímu výboru předal digitální kopii. Kronika bude vytištěna a pro občany bude možnost zapůjčení této kopie.

5/  Sečení trávy v obci proběhlo v plánovaném termínu

6/ Navýšení počtu kontejnerů na plast, sklo a papír  – požadavek zaevidován na Komunálním odboru – dle jejich sdělení– budou pořízeny ještě do konce roku, pokud vyjdou peníze. V opačném případě až v roce příštím.

7/ 12.8.2019 proběhla oprava  dvou zařízení místního rozhlasu č. 3,7

8/ Turnaj  ve hře Člověče nezlob se uskuteční  v KD 12. nebo 19. 10. společně se soutěží O Nejlepší buchtu  – schválen příspěvek na ceny pro nejlepší – do 2000 Kč

2019/07 (30.7.2019)

1/ Na Město zaslán návrh investic do rozpočtu města pro rok 2020 
–          pokračování rekonstrukce KD – rekonstrukce sálu, elektroinstalací, vytápění
–          realizace chodníku od vlakového nádraží 
–          zatrubnění otevřené kanalizační struhy podél silnice  od kapličky naproti KD 
–          zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k
vyplavování štěrku   na silnici a křižovatku u obchodu
–          údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule   
–         zbudování dřevěného plotu na hřišti
– oddělení hřiště od silnice 
–         pitná voda na výletiště 
–          výměna vrat v hasičárně 
–          soc.zařízení v hasičárně  
2/ Oprava silnice  na úseku ze silnice I/19 na Veselíčko 
– dle sdělení Komunálního odboru byla na opravu komunikace  poskytnuta krajská dotace. Protože část komunikace směrem k silnici I/19 nebyla ještě stále majetkově vypořádána a zanesena do katastru, nemohla být předmětem dotace. Délka úseku byla zvolena podle předpokládaných nákladů na podílu města. Jestli se bude pokračovat, zatím není zřejmé – bude to záležet patrně na tom, jestli bude obdobný dotační titul opět vypsán.   
3/ Na Komunální odbor zaslán požadavek na opravu místní komunikace parc. č. 1591/2, která vede před domy č. p. 69, 72, 68 a 75, aby mohl být zařazen do plánu oprav pro podzim 2019. 
4/  Schválen příspěvek 3500 Kč na vystoupení kouzelníka na akci Ukončení prázdnin, která se uskuteční 31.8.2019. Vystoupení kouzelníka bylo plánováno již na akci Dětský den 1.6. – ze zdravotních důvodů se nakonec neuskutečnilo, proto bylo přesunuto na další akci pro děti.  
5/ Na Město zaslán požadavek na postupný nákup vybavení do KD – stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky   
6/  12.7. byla vedle nádob na separovaný odpad u hřiště umístěna popelnice 240l na sběr drobných kovů z domácností.   
7/ Na Komunální odbor bude zaslán požadavek na navýšení počtu kontejnerů na plast, sklo a papír  – umístění těchto kontejnerů uvažováno na třetí sběrné místo v obci – naproti firmě Benawood.  
8/ Schválen příspěvek 800 Kč na nákup barev – obnova n

2019/06 (25.6.2019)

1/ Požadavky zaslané na Město

– Kulturní dům – oprava okapu –opraveno.

– Změna užívání provozovny na KD s možností pořádání plesů a zábav

– Oprava dvou zařízení místního rozhlasu č.3,7 – stále neopraveno, neřešeno

– Oprava děr v místních komunikacích

– Oprava komunikace – napojení vodovodu u fy Zeta

– Plot na hřišti – oddělení dětského hřiště od silnice

– Možnost pořízení vybavení do KD-stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky

– Požadovaný termín zaslání návrhu investic pro rok 2020

– Prořez stromů u silnice z Veselíčka na silnici 19/I

– Požadavek na zasílání informací o opravách silnic, stavebních pracích, uzávěrkách vodovodu apod.

2/ Oprava silnice na úseku ze silnice I/19 na Veselíčko –ohlášení této akce pouze den předem, nedostatečné označení uzávěrky. Požadavek, aby pročištění příkopů a obnovení prospustky v tomto úseku bylo provedeno souběžně s opravou komunikace, nešlo dle komunálního odboru splnit –jedná se o dvě různé akce, dvě různé provádějící firmy. Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19 bude provedeno na podzim.

3/ Vystoupení kouzelníka na Den dětí bylo zrušeno z důvodu nemoci kouzelníka.

Na Den dětí schválen příspěvek 1000kč na dárky a odměny pro děti, barvy na obličej.

4/ Schválen nákup pálek a míčků na stolní tenis na hřiště – výměna za pálky poničené

5/ Sečení trávy v obci proběhlo v plánovaném termínu.

2019/05 (28.5.2019)

1/ Řešení požadavků zaslaných na Město

– Kulturní dům – oprava okapu –zjištění stavu poškození, slíbena oprava. Pokračování rekonstrukce KD v roce 2019 -částka 100 000 Kč bude použita na projektovou dokumentaci . Požadavek na předání klíčů od hlavního vchodu KD – předáno.

– Oprava dvou zařízení místního rozhlasu č. 3,7 – stále neopraveno, neřešeno

– Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č. 19- zjištění stavu na místě – přítomen zástupce komunálního odboru, pročištění přislíbeno

– Úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku – provedeno

– Oprava děr v místních komunikacích – částečně provedeno

– Oprava komunikace – napojení vodovodu u fy Zeta – zjištění stavu na místě – přítomen zástupce MěÚ –opravu bude zajišťovat VAS ZR

– Plot na hřišti – oddělení dětského hřiště od silnice – návrh na umístění dřevěného plotu, bude předáno městskému architektovi, připraveno zadání pro stavební povolení

2/ Zpráva o průběhu zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov, který provádí v obci Veselíčko Katastrální úřad z důvodu obnovy katastrálního operátu.

3/ Turnaj ve stolním tenise – z prostředků OV

2019/04 (23.4.2019)

1/ Na Město opět zaslány požadavky, které zatím nebyly vyřešeny

– Kulturní dům – oprava okapu. V jaké fázi je projektová dokumentace na další část rekonstrukce. Pokračování rekonstrukce v roce 2019 -částka 100 000 kč – termín, rozsah prací. Požadavek na předání klíčů od hlavního vchodu KD.

– Oprava dvou zařízení místního rozhlasu č. 3, 7

– Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č. 19

– Úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku

– Oprava děr v místních komunikacích

– Oprava komunikace – napojení vodovodu u fy Zeta

– Úprava terénu na hřišti, plot – oddělení dětského hřiště od silnice

2/ V období 6.5.-5.6.2019 bude v obci Veselíčko provádět Katastrální úřad zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov z důvodu obnovy katastrálního operátu. Vlastníci nemovitostí obdrželi pozvánky s termínem, kdy mají být pracovníkům Katastrálního úřadu k dispozici u svého pozemku. Katastrální úřad naléhavě žádá občany, kterých se to týká, aby se ve vlastním zájmu zjišťování průběhu hranic pozemků zúčastnili.

3/ OV Veselíčko uspořádá Turnaj v pingpongu v neděli 12.5.2019 od 13hod v kulturním domě ve Veselíčku. Srdečně jsou zváni soutěžící i fanoušci.

kategorie – děti, junioři, ženy, muži

občerstvení bude zajištěno

pro soutěžící – párek a nápoj zdarma

4/ Plánovaný zájezd na Floru 27.4.2019 se neuskuteční z důvodu malého počtu přihlášených zájemců.

5/ Návrh na pořízení piktogramů do KD – označení místností WC, šatna, úklidová místnost – budou prověřeny možnosti nákupu, vybrány a zakoupeny materiálově a cenově nejvhodnější

6/ Na komunálním odboru byl několikrát urgován vývoz přeplněných kontejnerů – dle sdělení MěÚ má vývoz probíhat 1x týdně ve středu nebo ve čtvrtek. Pokud nebude vyveženo, je nutné nahlásit na komunální odbor.

7/ Na komunální odbor budou nahlášeny požadované termíny sečení trávy v obci 2x ročně, na hřišti 3x ročně.

8/ Návrh na nákup laviček do šaten KD – bude řešeno v průběhu roku

9/Schválen příspěvek na zajištění muzikantů na Kácení máje – 2000 Kč a Pouťovou zábavu – 5000 Kč

2019/03 (26.3.2019)

1/ Na schůzi s vedením Města budou předloženy tyto požadavky

      * Kulturní dům – oprava okapu, zjistit v jaké fázi je projektová dokumentace na další část                       rekonstrukce, požadavek na provedení podlahy v sále ještě v tomto roce, požadavek na předání klíčů od hlavního      vchodu KD, zaučení obsluhy na elektrokotel a oprava čidla

        * Oprava dvou zařízení místního rozhlasu č.3,7

        * Prořez větví stromů u silnice z Veselíčka na silnici č.19

        * Oprava dvou dopravních značek – začátek obce, označení železničního přejezdu

        * Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19

         * Úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku

         * Oprava děr v místních komunikacích

         * Termín plánované digitalizace

          * Termín plánované revitalizace

          * Sekání trávy – požadavek na sekání trávy 3x ročně

2/ Vývěsky na KD – předány klíče, vývěsky má k dispozici OV, budou využívány pro vyvěšení sdělení pro občany a vyvěšení zápisu ze schůzí OV a schůzí s vedením Města

3/ Kronika obce Veselíčko z let 1928-1978 je umístěna v Státním okresním archivu, OV požádal o digitalizovaný záznam této kroniky.

4/ Úklid na hřišti – brigáda plánovaná na duben, přesný termín bude zveřejněn

5/ Úpravy www stránek – probíhají postupně, doplnění údajů, úprava grafické podoby, oznámení občanům zveřejňováno v záložce aktuality

6/ Schválen příspěvek 1500 kč na provozní náklady při stavění Čarodejnic a Májky

7/ OV Veselíčko pořádá společně s OV Stržanov zájezd na Floru Olomouc v termínu 27.4.2019. Občané budou informování prostřednictvím letáčků do schránek. Vážní zájemci –občané Veselíčka -se mohou přihlásit do 7.4.2019 pomocí e-mailu veselicko@post.cz, případně vhodit přihlášku (jméno, adresa, kontakt) do schránky u vchodu do KD.

8/ Návrh na uspořádání turnaje v pinpongu v jarních měsících v KD – přesný termín a podrobnosti budou upřesněny na další schůzi.

2019/02 (12.2.2019)

1/ Vývoz bioodpadu – požadavek OV na vývoz 1x týdně alespoň v měsících květen a září nebyl komunálním odborem
přislíben, komunální odbor nepožaduje za nutné zvýšit četnost vývozu bioodpadu, dle jeho doporučení si občané mohou na vlastní náklady pořídit další nádobu na bioodpad a nechat vyvážet 1x za 14 dní dvě biopopelnice


2/ Pronájem ledové plochy na zimním stadionu v ZR na 1,5 hod zajištěn na 16.2.2019 od 12,45 hod. – možnost bruslení pro občany Veselíčka -sdělení občanům formou letáčku do schránky.


3/ Informace od MěÚ k cyklostezce Mělkovice – Veselíčko – stávající asfaltová cesta byla vyčištěna a zanesené krajnice byly rozšířeny. Probíhá jednání o pozemcích a propojení.


4/ Na schůzi s vedením Města budou předloženy tyto požadavky

 • Oprava veřejného osvětlení – opravené světlo č. 17 hučí, nově nahlásit nefunkční VO č. 15
 • Oprava dvou zařízení místního rozhlasu č. 3,7 – stále neopraveno
 • Prořez větví stromů u silnice z Veselíčka na silnici č. 19
 • Požadavek na předání klíčů od hlavního vchodu KD, zaučení obsluhy na elektrokotel a oprava čidla
 • Vývoz bioodpadu – ve Žďárském zpravodaji zveřejněny termíny zimních vývozů 1x měsíčně –v místní části Veselíčko nebyl vývoz zajištěn
 • Jízdní řády MHD – dle Žďárského zpravodaje měly být jízdní řády předány obyvatelům do schránek- v místní části Veselíčko doručeny nebyly


5/ Do KD pořízena lopata, mop na úklid a rohožka – hrazeno z prostředků MěÚ


6/ V budově Městského úřadu bude osazen panel o místních částech – na Město budou zaslány dostupné fotografie Veselíčka, grafickou výzdobu chodby II. patra připravuje vedoucí muzea, pan Zdeněk Málek


7/ Schválen příspěvek na Dětský karneval 2000- 2500 Kč a příspěvek na párkové lyžařské závody – 1000 Kč. Lyžařské tratě na lyžařské závody zajistil SPORTIS ZR.

2019/01 (7.1.2019)

1/ Na zasedání Zastupitelstva Města byl schválen osadní výbor ve složení – Blažíčková, Brabec, Blažíček, Kalábová. Michaela Stejskalová nemůže být členem OV, protože nemá trvalé bydliště ve Veselíčku. Přesto souhlasila, že bude pomáhat při organizaci akcí OV a vytvářet webové stránky místní části Veselíčko a spolupracovat s OV. 

2/ Ze zbývajících prostředků OV pro rok 2018 bylo v prosinci zakoupen stolní gril pro využití při kulturních a sportovních akcích, bazarové židle do Kulturního domu, kancelářské potřeby – přehled čerpání vložen na webové stránky. 

3/ Úprava webových stránek – zpřehlednění, doplnění. 

4/ Na schůzi s vedením Města budou předloženy tyto požadavky 

             * Oprava veřejného osvětlení – na komunální odbor nahlášena závada 31.12.– přes urgence zatím neopraveno 

             * Oprava dvou zařízení místního rozhlasu 

            * Prohrnutí sněhu u autobusové zastávky, parkoviště před obchodem a u kontejnerů, posyp místních komunikací 

            * Požadavek na nákup lopaty, mopu a rohožky do KD, dále předání 2 ks klíčů od KD, zaučení obsluhy na elektrokotel, předání klíčů od vývěsky na KD 

            * Vývoz bioodpadu – komunální odbor nepožaduje za nutné zvýšit četnost vývozu bioodpadu na 1x týdně , OV přesto předloží požadavek na vývoz 1x týdně alespoň v měsících květen a září, případně dodání kontejneru 1100 l na bioodpad 

5/ Město zaslalo návrh pravidel pro využívání společenské místnosti v KD pro pořádání akcí osadním výborem a pro soukromé akce – tyto pravidla budou ještě upravovány, poté zveřejněny na http://www.stránkách 

6/ Příprava plesu –vstupenky, sponzoři, zajištění tomboly, chytání tomboly v pátek 11.1.2018 

7/ Údržba komunikací v zimě – při zjištění nedostatečné údržby kontaktovat Odbor komunálních služeb – kontakt vložen na webové stránky Veselíčka, o víkendu a ve večerních hodinách možno volat na Městskou policii. 

8/ Návrh na zajištění pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v ZR, pronájem na 1-1,5 hod by byl zaplacen z peněz OV, možnost bruslení pro občany Veselíčka. Budou ověřeny volné termíny o víkendech v odpoledních hodinách, poté sděleno občanům formou letáčku do schránky. 

9/ Pro rok 2019 jsou schváleny prostředky pro OV Veselíčko ve výši 58.000 Kč

2018/06 (27.11.2018)

Přítomno 5 členů OV

1/ Seznámení nových členů OV s prací a fungováním OV.

2/ Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášskou nadílka– proběhne v neděli 2.12.2018 v 17hod

Plakáty a pozvánky do schránek + fotodokumentaci zajistí J.Blažíčková, instalaci vánočních světel na stromek J.Blažíček, nákup balíčku pro děti a občerstvení + písničky do rozhlasu M.Stejskalová

3/ Ohňostroj plánován na 31.12.2018 v 16,30, plakáty a pozvánky – J.Blažíčková, nákup zajistí R.Kaláb, občerstvení plánováno stejně jako v minulém roce – teplé nápoje- svařené víno a čaj.

4/ Osadní ples se uskuteční v Hostinci ve Veselíčku 12.1.2018 – příprava plesu, tombola – začátkem ledna 2019. Muzikanti zamluveni – skupina Singl. Vstupné pro občany Veselíčka a rodáky zdarma, Plakáty a pozvánky zajistí p.Brabec.

5/ Pořízeny úklidové prostředky a pomůcky na úklid do kulturního domu – proplatí Město z jiných prostředků než jsou přidělené peníze pro místní části. Dále bude využita možnost proplacení materiálu na Tvoření dárku pro charitativní prodej také z jiných prostředků Města – částka 1000kč.

6/ Dle požadavku zaslán na Město návrh členů Osadního výboru dle voleb z 18.11.2018. Nový osadní výbor bude schválen Zastupitelstvem Města 13.12.2018.

Dále zaslán požadavek na předání více klíčů od Kulturního domu.

7/ údržba komunikací v zimě – při zjištění nedostatečné údržby kontaktovat Odbor komunálních služeb, o víkendu a ve večerních hodinách možno volat na Městskou policii.

8/ Schválen příspěvek z prostředků OV pro SDH na nákup fritovacího hrnce-využití při kulturních a sportovních akcích.

9/ Kulturní dům – investice na pokračování rekonstrukce je zahrnuta v návrhu rozpočtu 2019, přesná částka bude známa po rozpočtovém zasedání zastupitelstva Města

10/ Pro rok 2019 platí stejný systém výpočtu prostředků pro místní části – 333 Kč/osobu

2018/05 (18.11.2018)

Přítomno 5 členů OV

1/ Rozsvícení vánočního stromu současně s Mikulášskou nadílkou – proběhne v neděli 2.12.2018 v 17 hod. Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2018 v 16,30 hod u KD. Organizační záležitosti budou domluveny na další schůzce.

2/ Osadní ples se uskuteční v Hostinci ve Veselíčku 12.1.2018 – příprava plesu, tombola – začátkem ledna 2019. Muzikanty – zajistí p.Brabec.

3/ Příprava na schůzi s vedením Města, která proběhne 21.11.2018

* Investice na rok 2019 – navržená částka na pokračování rekonstrukce KD

* Vybavení KD – židle, stoly, úklidový materiál

* Pamětní deska rodáka Methoda Kalába

* Kontakty načleny OV předat na Městskou policii

* Nastavení čidel na spouštění světel v KD

* Digitalizace Obce – bližší informace

4/ Schváleny příspěvky z prostředků OV – Mikulášská nadílka 1800 kč, Vánoční tvoření – 1000kč, občerstvení na Rozsícení stomu a ohňostroj – 1800kč, ohňostroj 4000kč.

2018/04 (2.10.2018)

Přítomno 5 členů OV

1/ Z požadavků zaslaných na Městský úřad splněno – opravena dláždění u pomníku, proveden nájezd na silnici od hasičské zbrojnice. Požadavek na nátěr dřevěného přístřešku na hřišti – dle sdělení Odboru komunálních služeb není nátěr nutný.

2/ Volby do Osadního výboru – volby se uskuteční stejným způsobem jako v roce 2014 – termín voleb 18.11.2018 v 15hod v místním hostinci v rámci Výroční schůze OV. Pozvánky budou doručena obyvatelům Veselíčka do poštovních schránek.

3/ Příprava Turnaje ve stolním tenise – termín 14.10. nebo 20.10.2018 v KD

Zapůjčení stolů, plakáty, úklid sálu v KD, zajištění občerstvení.

4/ Účast na akci v rámci regionu Vysočina – Pokus o vysázení nejvíce lip v jednom kraji v průběhu 10 dnů a zapsání akce do České knihy rekordů. Jde o rekord oslavující výročí 100 let republiky. Lidé po celé Vysočině se mohou od 19. do 28.října 2018 připojit k oslavám 100 let od založení ČSR sázením našich národních stromů.

Ve Veselíčku sázení proběhne v sobotu 20.10.2018.

5/ Schváleny příspěvky z prostředků OV – Dětský den 2000kč, Železný hasič 2000 kč, Turnaj v mariáši 3000 kč, nákup elektrocentrály pro SDH 6000 kč, Turnaj ve stolním tenise 2000 kč, Soutěž o nejlepší buchtu 1000 kč, nákup sazenice lípy.

2018/03 (11.6.2018)

Přítomno 5 členů OV

1/  Městský úřad obdržel  žádost  pana Jiřího Mrkose, Veselíčko č.p.24 , o prodej části pozemku ve vlastnictví města, a to p.č.1582/1, ostatní plocha ve výměře 31 m2 v k.ú. Veselíčko a žádá o vyjádření Osadního výboru.

OV prodej pozemku nedoporučil

2/  Volby do Osadního výboru – na schůzce s vedením Města 13.6.2018 bude řešeno, jakým způsobem budou probíhat podzimní volby Osadních výborů. OV Veselíčko navrhuje volby uskutečnit stejným způsobem jako v roce 2014 -tedy při setkání s občany Veselíčka.

3/  Na schůzce s vedením Města domluvit přesný termín sečení trávy v obci, očištění oken kapličky, nátěru dřevěného přístřešku na hřišti – požadavek nejpozději v 26.týdnu.

Zjistit termín provedení nájezdu na silnici od hasičské zbrojnice a možnost osazení informačních tabulí. 

4/ Nové požadavky na Město –    Oprava rozhlasu č.3 a 7

 • Oprava dlažby před pomníkem
 • Zalepení všech děr na silnici – provedeno částečně
 • Prořez zeleně u silnice tak, aby byla zajištěna lepší viditelnost při výjezdu na silnici 1/19         
 • Zjistit stav mimoúrovňového řešení – cyklostezka – silnice 1/19 směr Mělkovice, Veselíčko

5/ Kulturní dům – požadavek na   osazení kliky u vchodových dveří

6/ Schválen příspěvek na zaplacení muzikantů na akci Oslavy 125.výročí založení sboru SDH Veselíčko – proběhne 15.7.2018 na hřišti, kam jsou zváni všichni občané Veselíčka.

7/ Schválen nákup pálek na stolní tenis na hřiště.

2018/02 (27.3.2018)

Přítomno 5 členů OV

1/  Schválen příspěvek na Dětský karneval ve Veselíčku – částka 2000 Kč

2/  Schválen příspěvek na nákup opasků k historickým hasičským uniformám– částka 6000 Kč

3/  Jarní úklid – dle sdělení Města bude velkoobjemových kontejner přistaven ve Veselíčku

     v sobotu 14.4.2018 od 8,30 do 9,45 hod. Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve      Veselíčku v sobotu 7.4.2018 od 9,00 do 9,15 hod.  

4/ Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč

· předpoklad dokončení: 31.05.2018

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

– veškeré bourací práce

– vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna

– oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení

– nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení

– vyzdění všech příček nových sociálních zařízení

– rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací

– rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení

– rozvody elektroinstalace

– rozvody topení-bez radiátorů

– probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady

Dne 27.3.2018 v 11 hod proběhl na stavbě v Kulturním domě Veselíčko Kontrolní den za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic. Byli navrženy dvě varianty postupy dalších prací.

 • Dokončit chodbu v 1.NP, schodiště a místnosti v 1.NP do finální podoby nebo
 • Vybetonovat část chybějící podlahy na sále

OV doporučí Městu první variantu, rekonstrukci sálu bude požadovat v příštím roce.

5/ dne: 29.3.2018 ve 13:00 proběhne schůzka s předsedou Zemědělské družstva Nové Město na Moravě ve věci rozorané cesty mezi Mělkovicemi a Veselíčkem. Za OV Veselíčko se zúčastní p.Blažíček

6/  Městský úřad obdržel žádost  pana Jiřího Kosteleckého, Veselíčko č.p. 52, o prodej pozemku ve vlastnictví města, a to:

části pozemku p.č. 929/1, ost.plocha, ost.komunikace ve výměře cca 84 m2 a

části pozemku p.č. 1682, ost.plocha, jiná plocha ve výměře cca 12 m2

a žádá o vyjádření Osadního výboru.

OV prodej schválil – jedná se o majetkoprávní vypořádání stávajícího stavu – od kolaudace rodinného domu  v r. 1966.

7/ Koordinátorce p.Remarové bude zaslán požadavek na

 • Sdělení termínu schůzky zástupců odboru Komunálních  služeb s OV ohledně úpravy    okolí u přeloženého pomníku, úpravy hřiště, dodání informační tabule o obci Veselíčko
 • Termín opravy nájezdu od hasičské zbrojnice
 • Dodání jedné lavičky k obchodu
 • Ověření možnosti dodání židlí a stolů do zrekonstruované místnosti v KD

8/ Odstraněna dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h

· Byla umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S. Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč zákon č. 13/1997 Sb.

2018/01 (9.1.2018)

Přítomen – R.Kaláb, P.Michal, M.Brabec, J.Blažíčková

1/ Výroční schůze OV plánována na 28.ledna 2018 v 15,30, pozvánky do schránek zajistí p.Blažíčková, bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár n.S..

2/ Příprava Obecního plesu – 3.2.2018 v 19,30 v Hostinci

– hudební skupina Singl zajištěna

– schváleno vstupné 50 kč, pro občany Veselíčka zdarma (pípadně vstupné dobrovolné)

– plakáty a letáčky do schránky zajistí R.Kaláb

– každý člen OV zajistí co nejvíce cen do tomboly, cena lístku na tombolu 50 kč

– bude zaslána pozvánka p.starostovi, místostarostovi a komunitní koordinátorce Města Žďár

3/ Dle sdělení Odboru komunálních služeb Rada Města odsouhlasila sečení trávy v obci Veselíčko 2x za rok. Odbor komunálních služeb požaduje od OV nahlásit termíny sečení – uvažováno s posledním týdnem v červnu-před poutí, druhý termín ke konci prázdnin. OV na schůzce s Vedením vznese opět požadavek na zvýšení počtu sečení alespoň na hřišti.

4/ Koordinátorce p.Remarové bude zaslán požadavek na úpravu okolí u přeloženého pomníku

– Vysázení menších keřů po stranách pomníku

– Před pomníkem vydláždit plochu pro pokládání věnců k pomníku

– Upravit terén, vysít trávu

– Případná instalace informační tabule o obci Veselíčko

5/ Příprava na Schůzku s vedením Města 17.1.2018

– Požadavek na sečení hřiště 3x za rok, ostatní plochy v obci 2x za rok

– Předpokládaný termín opravy nájezdu na silnici u hasičárny

– Požadavek na opravu Vodárny

– Harmonogram a rozsah prací v roce 2018 na akci Rekonstrukce KD Veselíčko

– Hřiště – odstranění pařezů, úprava terénu, výsev trávy, živý plot u plotu k silnici, osázení zeleně u WC, nátěr dřevěného přístřešku

– Pomník – viz bod 4

6/ Další schůze OV Veselíčko se uskuteční 1.2.2018 v 18 hod – příprava tomboly

2017/09 (12.12.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava akce Silvestrovský ohňostroj – začátek akce 31.12.2017 v 17 hod

 • Ohňostroj již zakoupen
 • Pozvánky do schránek, plakát -zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj –  zajistí p.Kaláb

 2/ Schválen  nákup přenosného reproduktoru s mikrofonem – cena cca 4000 kč

3/ Třetí Obecní ples – termín 3.2.2018 – hudbu zajistí p.Brabec,  nutno zajistit tombolu,  příprava bude řešena na schůzi v lednu

4/  Oprava veřejného osvětlení –lampa naproti obchodu – nahlášeno, opraveno

5/ Na Městě zažádáno o častější zimní údržbu silnic v obci – posyp, prohrnování sněhu – o víkendu v případě nesjízdných cest možno volat na Městskou policii

2017/08 (21.11.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava akce Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční v neděli 3.12.2017 v 17 hod

 • Pozvánky do schránek, nákup drobného občerstvení, příprava balíčků pro děti -zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj –  zajistí p.Kaláb
 • Ozvučení – zjistit možnost zapůjčení repro soupravy – zajistí p.Brabec
 • Instalace světel na stromek – sobota 2.12.2017, zdobení stromku – v rámci akce

2/ Mikulášská besídka pro děti – v letošním roce nebude organizována, Mikulášskou nadílku děti dostanou při Rozsvícení vánočního stromu       

3/ Na Schůzce s vedením Města – 22.11.2017 zjistit:

 •  postup prací a rozsah rekonstrukce Kulturního domu  Veselíčko v letošním roce
 •  plán rekonstrukce a výše investice na KD Veselíčko na rok 2018
 •  možnost  získat od Města vybavení do KD  
 •  požádat o úpravu okolo přemístěného pomníku – výsadba zeleně
 • Zajistit opravu veřejného osvětlení –lampa naproti obchodu

4/ Silvestrovský ohňostroj– termín 31.12.2017 u KD, podrobnosti dořešeny na příští schůzce

5/ Příští chůze proběhne 11.12.2017 v 18 hod.

2017/07 (17.10.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/  Na schůzce s Vedením Města 18.10.2017 bude přednesen návrh investic pro rok 2018

–          KD – rekonstrukce sálu, výměna oken, zateplení

–          soc.zařízení v hasičárně

–          výměna vrat v hasičárně

–          realizace chodníku od vlakového nádraží

–          pitná voda na výletiště

–          strouha od kapličky naproti KD

–          oprava nájezdu na silnici u hasičárny

 2/ Další požadavky a urgence na Město

–          Vývoz biopopelnic v příštím roce na jaře a na podzim každý týden

–          Sečení trávy na Veselíčku 3x ročně

–          Oprava asfaltu na hřišti – poničeno při kácení stromu

–          Přesun pomníku do konce října

3/ Schválen příspěvek 3 500 kč  na akci Podzimní grilování, Soutěž o nejlepší domácí pálenku a soutěž o nejlepší buchtu – akce se uskuteční 28.10.2017 v hasičárně. Příspěvek bude použit na ceny pro nejlepší a zakoupení masa na grilování. Každý občan dostane porci masa zdarma.

4/  Stará vodárna –

–          SDH má o budovu zájem , bude požádáno o opravu budovy.

5/  Rozsvícení vánočního stromu – předběžně plánováno na 3.12.2017-podrobnosti budou domluveny na příští schůzi. Pokud se podaří sehnat vhodná svítící kometa nebo hvězda na ozdobu stromku, bude zakoupena.

6/   Příští schůzka OV se uskuteční 20.- 21.11.2017 

2017/06 (19.9.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/  Turnaj v nohejbalu – plánován na neděli 1.10.2017 – plakáty, info na FCB, ceny pro nejlepší zajistí R.Kaláb.  Občersvení na hřišti v režii SDH.

 2/ Turnaj v mariáši – se uskuteční v sobotu 25.11.2017 v hostinci na Veselíčku. Členové OV se pokusí zajistit  ceny pro účastníky od sponzorů.

3/ Přesun pomníku k prodejně – vyřízeno povolení stavebního úřadu a souhlas od Ministerstva obrany – termín přesunu do konce října, 21.9.2017 schůzka na místě s firmou, která bude přesun realizovat

4/  Stará vodárna – MěÚ požádal o vyjádření OV, jaký záměr by měla místní část

–          Pokud bude mít o budovu zájem SDH, bude požádáno o opravu budovy. V opačném případě o demolici budovy.

5/  kácení stromu na hřišti – bylo provedeno na pokyn Odboru životního prostředí bez jakéhokoliv oznámení Osadnímu výboru. Při kácení došlo k poškození asfaltu na hřišti – zaslána žádost na MěÚ o rychlou opravu.

7/   Sečení trávy Veselíčko – na hřišti proběhlo dle slíbeného termínu – do 1.9.2017, ostatní veřejné plochy mají být posečeny do 30.9.2017

8/  Schválen příspěvek –  pro SDH   – Železný hasič – 2 000kč a Dětský den – do 2000 kč, na ceny pro vítěze a občerstvení pro účastníky Nohejbalový turnaj – do 2000 kč, na ceny pro nejlepší Mariášový turnaj – do 2000 kč , příspěvek na nájem ledové plochy pro hokejisty – do 2000 kč

9/   Návrh na nákup opasků k historickým hasičským uniformám, návrh na nákup reprosoupravy s mikrofonem – zatím neschváleno, bude znovu projednáváno v prosinci

10/   Příští schůzka OV se uskuteční 16.10.2017 

2017/05 (1.6.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Prodej pozemku – na MÚ byla doručena  žádost manželů Jaroslava a Marie Kulhánkových Veselíčko č.p.18  o prodej pozemku – části p.č. 929/10, zahrada o výměře 83m2 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou  za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného pozemku – jako předzahrádka u rodinného domu. MÚ požádal Osadní výbor o vyjádření.

bylo hlasováno o doporučení k prodeji   – pro -5

 2/ Kompostéry – na schůzce s Vedením Města byla nabídnuta možnost odběru 9 ks kompostérů – po zjištění zájemců v Místní části Veselíčko, byly tyto kompostéry předány oproti smlouvě s MěÚ a předávacímu protokolu. Kompostéry byly pouze pro rodinné domky,  kde nemají biopopelnice  nebo v domku, kde bydlí dvě rodiny a to na smlouvu. 

3/ Přesun pomníku – dle projektové dokumentace na Revitalizaci Veselíčka má být situován u prodejny. OV zažádal MěÚ o prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné  – dle sdělení MěÚ zamítl původně navrhované místo u kapličky Památkový úřad , výběr jiného místa pro pomník byl v této fázi složitý a byla by ohrožena  plánovaná Revitalizaci a termín přesunu

4/  Dláždění pod kontejnery  u hasičárny – dle zástupce oKS není dláždění nezbytné

5/  Oprava  případně demolice Vodárny – MěÚ se snaží zjistit vlastníka

      katastrální úřad – bez záznamu

       archiv MěÚ – bez záznamu

       Vodárenská a.s. – info pan Šandera – nebyla nikdy ve správě

6/  Na MÚ zaslána opětovná urgence o posečení trávy a odvoz trávy již posečené svépomocí – slíbené termíny oKS  – 22.týden a pondělí  5.6. zatím nesplněny

7/   Prořezávání stromů, větví ve Veselíčku –  proběhlo částečně, další prořezávání ještě přislíbeno

8/  Schválen příspěvek pro SDH   – Pálení Čarodějnic – 980 kč

  Kácení máje – muzikanti – 3500kč, Pouťová zábava – muzikanti – 3000 kč

9/   Na pískoviště na hřišti objednána plachta na přikrytí – bude vyrobena na zakázku dle rozměrů pískoviště, termín dodání 30 dní

10/   Stůl na stolní tenis – vybraný stůl pro venkovní prostředí není t.č. na skladě – bude objednán, až bude dostupný – předpoklad srpen 2017

2017/04 (11.04.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Prodej pozemku – na MÚ byla doručena opětovně žádost manželů Švomových, Nové Město na Mor., o prodej pozemku – části p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou ve výměře cca 150 m2, za účelem vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly na p.č.86  a celkové zarovnání pozemku. MÚ požádal Osadní výbor o vyjádření.

Po obhlídce na daném pozemku bylo hlasováno o doporučení k prodeji celých 150 m2

– proti 3 , pro -2 – důvodem nesouhlasu k prodeji je  omezení volného prostoru se sousední stavbou p.č.112

OV dále hlasoval o možnosti odprodeje menší části pozemku z důvodu vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly s tímto výsledkem – proti -1 , pro -4

Majetkoprávnímu odboru bude sdělen souhlas s prodejem menší části pozemku z důvodu vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly, zarovnání pozemku na straně sousedící stavby p.č.112 nebude doporučen.

2/ Biopopelnice    

 • V dubnu budou doručeny občanům,  kteří  odevzdali Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad
 • Vývoz pro místní části bude 1x za 14 dní, pokud  vznikne potřeba četnějšího vývozu bude Odbor komunálních služeb řešit aktuálně
 • Termín prvního vývozu a den vývozu   bude upřesněn – zaslán dotaz na MÚ

3/  Kontejner na papír k hasičárně dodán, dle sdělení   nové vedoucí  Odboru komunálních služeb musí MÚ prověřit nutnost vydláždění plochy pod kontejnery u hasičárny.

4/  Na MÚ zaslána žádost na opravu  případně demolici Vodárny (vedle hasičské zbrojnice), jejíž střecha je v havarijním stavu. 

5/  Na MÚ zaslána urgence o úklid komunikací v obci – přislíbeno do konce dubna

6/  Požadavek na prořezávání stromů, větví ve Veselíčku –  dle sdělení MÚ je zahrnuto do plánu, o termínu budou informovat

7/  Schválen příspěvek pro SDH na plánované akce – Pálení Čarodějnic, Stavění máje, Kácení máje – výše příspěvku bude projednána na další schůzi

8/ Dne 17.3.2017  se uskutečnil  III.výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace centrální části Veselíčko“ .  Projekt řeší veřejný prostor v obci Veselíčko v části v okolí kulturního domu, hřiště u prodejny a spojující komunikace mezi těmito prostory – byla předložena celková situace návrhu úprav – zpevněné plochy, přesun pomníku k prodejně, úprava okolo kaple, kolem KD, hřiště, chodník a oprava komunikace.  Dle požadavku MÚ bude projekt rozdělen na 4 části

 1. Zeleń – 1.část u hřiště, 2.část u KD – možnost čerpání dotace
 2.  Přesun pomníku  – situovat jej u prodejny bez zpevněných ploch, s dokomponováním zelení
 3. Zpevněné plochy u KD
 4. Vize do budoucna – veřejné prostranství u KD –koncipovat jako hlavní komunitní prostor s využitím zázemí KD,  řešit veřejné osvětlení, silnice, chodník, stavby na hřišti – podium, WC, bufet

2017/03 (9.3.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Biopopelnice budou dle sdělení Města dodány v dubnu. Před dodáním biopopelnic je nutné s Městem Žďár nad Sázavou podepsat Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad. Občanům budou  do poštovní schránky doručeny dvě vyhotovení této smlouvy. Jedno paré  zůstane výpujčiteli, druhé vyplněné a podepsané paré Smlouvy je nutno odevzdat do 16.3.2017 na Město Žďár nad Sázavou nebo některému z členů Osadního výboru Veselíčko.

2/ Na MÚ budou koordinátorce paní Remarové zaslány aktuální požadavky OV Veselíčko  

 • Žádost o platbu za komunální odpad v plné výši až od dubna 2017 ne od ledna 2017 z důvodu dodání biopopelnic až v dubnu
 • Dodání kontejneru na papír k hasičárně
 • Připomínka slíbeného termínu na vydláždění plochy pod kontejnery u Hasičárny – jaro 2017

– Zajistí R. Kaláb

3/ Na MÚ zaslána žádost o možnost pořádání veřejných akcí a veřejné produkce v místní části Veselíčko do 02,00 hod., aby mohlo být doplněno do nově navrhované  Obecně závazné vyhlášky Města Žďár nad Sázavou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejném prostranství. Tyto Obecně závazné vyhlášky se budou schvalovat na Zasedání zastupitelstva Města 23.3.2017 – za OV se zúčastní p.Brabec, p.Blažíčková

4/ Dne 17.3.2017 v 10 hod se uskuteční  III.výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace centrální části Veselíčko“, na kterou je osadní výbor přizván – zúčastní se p.Brabec, p.Blažíček

5/  Schválen nákup stolu na stolní tenis do venkovního prostředí – budu umístěn na hřiště, termín – květen 2017, cena cca 13 tisíc.

2017/02 (6.2.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava 2.Obecního plesu – 11.2.2017 v 19,30 v Hostinci –  vyhotoven seznam cen do tomboly, určena cena lístků na  tombolu a forma prodeje tomboly, příprava tomboly proběhne ve čtvrtek 9.2.2017

2/ Veřejné osvětlení – lampy, které nesvítí nahlášeny na MÚ, přislíbena oprava

3/ Odklizení sněhu z chodníku na Veselíčku – znovu podán požadavek na MÚ

4/ Schválen příspěvek na pořízení cen pro soutěžící  na Biatlonové závody   -1 000 kč

5/  Schválen příspěvek na pořízení tomboly, masek a  cen na Dětský karneval  – 2 500 kč

6/ Z MÚ přišla nabídka Osadním výborům na možnost odebrání sedaček demontovaných v Kině ZR – budou rozmontovány v setech po 4 ks, odvoz a doprava na vlastní náklady –zjistí a domluví P.Michal s tím, že by se sedačky daly použít do Kulturního domu

7/  V letošním roce je opět možnost přihlásit se do akce Čistá Vysočina – úklid  prostranství u silnic  na Vysočině ve dnech 10.-23.4.2017, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina – přihlášku nutno podat do 28.2.2017, pytle na odpad budou poskytnuty zdarma

2017/01 (8.1.2017)

Přítomno 5 členů OV

1/ Na web Veselíčka bude doplněno čerpání financí pro OV Veselíčko za rok 2016 – konkrétní částky k uvedeným příspěvkům – zajistí J.Blažíčková

2/ Plachta na přikrytí pískoviště – bude řešeno v jarních měsících

3/ Veřejné osvětlení – lampy, které nesvítí nahlásí R.Kaláb na MÚ

4/ Příprava Obecního plesu – 11.2.2017 v 19,30 v Hostinci – schváleno vstupné dobrovolné, zajištění muzikantů, plakátky zajistí R.Kaláb, letáčky do schránky J.Blažíčková, každý člen OV zajistí co nejvíce cen do tomboly – cena lístků na tombolu a forma prodeje tomboly bude domluvena na příští schůzce

5/ Příprava na Schůzku s vedením Města 11.1.2017 – zúčastní se p.Blažíček, p.Brabec –

k jednání – Způsob a termín předání biopopelnic

* Odklízení sněhu z chodníku na Veselíčku

* Předpokládaný termín dláždění plochy pod kontejnery u hasičárny

* V jaké fázi je zpracování realizační PD na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Veselíčko

* Revitalizace návsi Veselíčko

6/ Další schůze OV Veselíčko se uskuteční 6.2.2017 v 18 hod

2016/12 (8.12.2016)

Přítomno 5 členů OV

1/ Vyúčtování nákladů na Mikulášskou besídku pro děti  – balíčky, občerstvení

2/ Schválen  nákup ohřívacích nádob na teplé nápoje  – 2 ks, vybrán typ

3/ Zamluvení zimního stadionu pro  Veselíčko – v letošním roce již není pronájem zimního stadionu možný z důvodu volných termínů, zvolení možného termínu bude řešeno na další schůzce

4/ Příprava Silvestrovského ohňostroje – termín 31.12.2016 v 16.30 hodin u KD, budou připraveny teplé nápoje pro děti i dospělé

5/ Výroční schůze OV plánována na neděli 8.ledna 2017 v 15.30

6/   2.Obecní ples – termín 11.2.2017 – nutno zajistit tombolu, hudbu, příprava bude řešena na schůzi v lednu

7/ V úterý 13.12.2016 proběhne schůzka OV s projektantem, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci na akci “ Revitalizace centrální části Veselíčka- projektová dokumentace „.

Budou řešeny náměty k této záležitosti. Mělo by se jednat o oblast veřejného prostranství okolo KD / kolem dokola/ , kaple, směrem k obchodu až k silnici na Slavkovice, prostor hřiště za obchodem. Bude se řešit zeleň a veřejný prostor.

2016/11 (21.11.2016)

Přítomno 5 členů OV

1/ Informace o schůzi OV s vedením Města – viz vložený zápis

   Biopopelnice – dodání leden 2017 – v zápise chybně uveden leden 2018   

2/ Obecně závazná vyhlášky – žádost o zaslání akcí po 22.00 hod pro rok 2017- nutno do konce roku zaslat seznam tradičních akcí plánovaných na rok 2017, aby mohly být uvedeny ve Vyhlášce – zajistí p.Blažíčková

3/ Oprava rozhlasu – rozhlas na některých místech funguje, někde ne – nutno nahlásit p.Remarové a domluvit opravu – zajistí p.Brabec

4/ Příprava akce Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční 27.11.2016 v 17. hod

 • Bude zakoupena další sada vánočního osvětlení na stromek – zajistí p.Kaláb
 • Plakáty a nákup drobného občerstvení zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj – nákup a zapůjčení termo nádob zajistí p.Kaláb
 • Ozvučení + instalaci světel na stromek – zajistí p.Kaláb, p.Michal

5/ Příprava Mikulášské besídky pro děti  -je připravována společně s OV Mělkovice –              uskuteční se 4.12.2016 od 15hod v hostinci ve Veselíčku

 • Budou osloveny rodiny s dětmi, aby se přihlásili a bylo možno připravit balíčky –zajistí p.Kaláb
 • Zábavný program připraví OV Mělkovice
 • Hudbu a ozvučení na besídce zajistí p.Kaláb       

6/ Návrh na nákup ohřívacích nádob na teplé nápoje, zamluvení zimního stadionu pro  Veselíčko, příspěvek na činnost OV – bude dořešeno na prosincové schůzce

7/ Kulturní dům – proběhlo jednání zástupců OV Veselíčko a Mělkovice s vedením Města- do rozpočtu na rok 2017 je navržena  částka 650 tis. Kč na přestavbu z provozovny na KD .

 Na základě zpracované studie a připomínek OV Městský úřad  zadá zpracování projektové dokumentace, bude následovat výběr dodavatele stavebních prací. V roce 2017 by měla proběhnout částečná rekonstrukce KD – především sociálního zařízení tak, aby mohla být budova zkolaudována a využívána veřejností.

2016/10 (10.10.2016)

Přítomno 5 členů OV

1/  Příprava 1. Ročníku turnaje v mariáši

     Termín – 20.11.2016 v 13 hod v hostinci ve Veselíčku, přihlášky shromažďuje p.Blažíček, ceny pro účastníky již částečně zajištěny, každý se ještě pokusí nějaké sehnat. Schválen příspěvek na zajištění hlavní ceny a organizační výdaje.

2/ Řešení připomínek pro zaslání Komunitní koordinátorce p.Remarové

 • Reklamace branky – stále neprovedeno, žádost o urychlené vyřízení
 • Zpevněná plocha pod kontejnery – opětovná žádost a urgence, požadavek na realizaci ještě v tomto roce
 • Zeleň – požadavek na vysázení živého plotu na hřišti, případně dodávku zeleně
 • Oprava pouličních lamp, které nesvítí
 • Oprava rozhlasu přislíbena na čtvrtek 13.10.2016    

3/ Schválen příspěvek na doplnění masek Mikuláše a čertů a příspěvek na nákup další sady osvětlení na vánoční stromek

4/ Rozsvícení vánočního stromu proběhne 27.11.2016, příprava a organizace bude domluvena na příští schůzce

5/ Byl zaslán příspěvek do Žďárského zpravodaje – článek o Dětském dni a turnaji v nohejbale ve Veselíčku – dle domluvy s p.Remarovou bude uveřejněn, pokud bude ve zpravodaji prostor

6/ Požadavek na Městský úřad o dodání dalších laviček  k hasičárně a  Kulturnímu domu a o instalaci vánočního výzdoby na sloupy pouličního osvětlení –  není možné v tomto roce dodat

7/  Mikuláška besídka pro děti je připravována společně s OV Mělkovice – uskuteční se 4.12.2016 od 15hod v hostinci ve Veselíčku, pro děti bude nachystán zábavný program a nadílka. Schválen příspěvek na nákup balíčků pro děti. Způsob nahlášení dětí – počet balíčků- bude dopřesněno na další schůzi OV.

2016/09 (13.9.2016)

Přítomno 5 členů OV

1 /Návrh investic v obci pro rok 2017

 • Původní návrh vytvořený na minulé schůzce doplněn o připomínky a návrhy občanů a vytvořena žádost  pro 2017, která bude předložena na schůzce Osadních výborů a vedením Města 14.9.2016
 • Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2017
 • 1. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové
 • 2. Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD
 • 3. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici
 • 4. Výměna vrat v hasičské zbrojnici
 • 5. Strouha od kapličky směrem k obchodu
 • 6. Zavedení pitné vody na výletiště
 • 7. Oprava nájezdu na silnici (vedle hasičské zbrojnice cesta k rybníku)

2/ Komunitní koordinátorce p.Remarové byly zaslány požadavky, ke kterým se vyjádřila následovně

1. Reklamace vstupní brány na hřiště (koroze, chybějící krytky na slopky, uchycení pletiva do rámu, zavírání branky)

·         zadáno firmě, během příštího týdne bude opraveno (12.9.-16.9.2016)

2. Jak to vypadá ohledně žádosti o přesunutí pomníku

·         po projednání s vedením města a s městským architektem bylo dohodnuto, že přesunutí pomníku bude realizováno po zpracování studie veřejného prostoru kolem bývalého KD, ze které bude nejprve určeno nejvhodnější místo na umístění pomníku v kontextu s celkovým řešením a teprve následně na to bude požádáno o povolení přemístění a toto přemístění projednáno. Vzhledem k časovému harmonogramu přesunu doporučujeme řešit úpravu stávajícího prostranství pomníku živým plotem, který by jej oddělil od hrací plochy. Případnou úpravu je nutné projednat s konzultujícím architektem Ing. arch. Ryškou – odpověď ORUP  (pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh).

3. Prosíme pořídit kontejner na kolečkách na komunální dopad na hřiště

·         je možné vám dodat na hřiště koše, jejichž vývoz si budete zabezpečovat sami

4. Jak to vypadá se zrcadlem na křižovatce u Stejskalu – umístěno

5. Jak to vypadá ohledně cesty a kanálů u Brostíkových – dokončeno

6. Jak to vypadá ohledně výsadby zeleně na hřišti, na minulé schůzce jste říkala, že to zadáte městskému architektovi

·         pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh cca do 20.9.2016

7. Vybudování plochy pod kontejnery

·         v současné době to není z hlediska fin. možné, dokončují se práce na jiných místech, dle možností

8. Vyčištění kanálů – provedeno 7.9.2016

Tyto požadavky budou ještě ústně projednány a urgovány na schůzce s vedením Města 14.9.2016

3/ Dále na této schůzi

– zjistit možnost dodání vánočního osvětlení na sloupy a  dalších laviček, které by mohly být umístěny k hasičárně a KD.

– projednat četnost sečení trávy na obecních plochách v příštím roce

– ověřit jaké jsou možnosti pro vydání Vyhlášky o nedělním klidu

4/  Příprava nohejbalového turnaje, který se uskuteční v neděli 18.9.2016

 • Občerstvení zajistí SDH Veselíčko
 • Každý účastník turnaje bude mít nárok na občerstvení – 1x nápoj + 1 x klobása  – bude uhrazeno z prostředků OV stejně jako ceny pro nejlepší družstva  a nový míč
 • Na turnaj pozvána komunitní koordinátorka p.Remarová

5 / Schválen příspěvek pro SDH na nákup triček pro děti, které se zúčastnily  Olympijských her – Dětský den na Veselíčku dne  28.8.2016

6 / Návrh na pořádání Turnaje v mariáši na Veselíčku – předběžně schváleno, bude dopřesněno na další schůzi, nutné zajistit od sponzorů ceny pro účastníky.

Předpokládaný termín – listopad 2016

Místo – Hostinec Veselíčko

2016/08 (16.8.2016)

– přítomni 4 členové OV, omluven M.Brabec – 15.8. proběhla schůzka s komunitní koordinátorkou p.Remarovou a zástupcem firmy Odas u Kulturního domu. Firma Odas má do týdne odvést betonové panely, zlikvidovat rampu, upravit terén – na hřiště bylo pořízeno nářadí pro úklid – výsadba zeleně na hřišti – proběhne na podzim, paní Remarová navrhuje ještě konzultovat návrh Zahrady Vysočina s městským architektem – 14.9.2016 proběhne schůzka Osadních výborů s vedením Města, zde je nutno předložit Návrh na požadované investice v obci pro rok 2017    zatím navrhnuty tyto investice 1. vybudování chodníku od vlakové zastávky k zastávce autobusové2. kulturní dům3. vybudovat sociální zařízení v hasičské zbrojnici4. výměna oken a vrat v hasičské zbrojnici   Do středy 24.8. budou osloveni občané,aby mohli tyto návrhy doplnit. Domů do  schránky dostanou letáček, který můžou vhodit do schránky na Kulturním  domě – u vchodu, případně své návrhy zasílat e-mailem.    – schválen příspěvek pro SDH – pořízení cen a odměn pro účastníky Soutěže o nejtvrdšího hasiče Veselíčka, finanční podpora při pořádání Turnaje v pingpongu, pořízení síťky na stůl pro stolní tenis. – návrh Města na možnost využití žďárského zpravodaje k podání informací o místních částech – tuto možnost využijeme-bude zaslán článek o akcích, které SDH pořádalo v létě na Veselíčku a dále článek o tom, co se  podařilo v obci uskutečnit – 2.ročník turnaje v nohejbalu bude pořádat OV v neděli 18.9.2016 od 13 hod na hřišti, občerstvení zajistí  SDH

2016/07 (13.7.2016) Jednání s p. Remarovou

– probrány aktuální požadavky a jejich možné řešení  

– požadavek na závoz materiálu na dláždění  20.7.2016 – převezme P.Michal

 – opětovná žádost na sečení trávy častěji než 2x ročně 

– reklamace provedení brány na hřišti – díry v rámu -koroze, chybí krytky na sloupky, uchycení pletiva do rámu, zavírání

– průřez větví – na podzim

– zjištění děr na komunikacích

– přemístění pomníku – viz e-mail od paní Remarové

Email od paní Remarové

Pomník je vedený v evidenci válečných hrobů, takže se na něj vztahuje zákon o válečných hrobech. Přesunout ho lze jenom se souhlasem ministerstva obrany.
Chtěla bych vás požádat o následující:
Napište mi prosím jednoduchou žádost: odkud, kam a proč, důvod. A potom bych Vás také chtěla upozornit, že přemístění by se hradilo z vaší položky – pro místní části.

– umístění zrcadla na křižovatce u Stejskalových – viz e-mail od paní Remarové

Pan Kasper + pan Koubek – u odboru komunálních služen a odboru dopravy prověřili místo pro umístění zrcadla. Nejideálnější je to přímo v místě, kde je nyní keř. Toto není na pozemku města, bylo by možné, abyste promlivili s majitelem pozemku a vyžádali si od něj souhlas? Zatím stačí ústně, přesnou formulaci bychom doladili, pokud bude souhlasit, poté bychom zrcadlo umístili.

– pan Blažíček promluvil s panem Stejskalem, který odsouhlasil umístění zrcadla na jeho pozemku

2016/06 (12.7.2016)

– seznámení ostatních členů OV se schůzkou osadních výborů s vedením města- viz zápisy ze schůzí s městem

– vysázení zeleně na hřišti – proběhlo jednání se zástupcem firmy Zahrada Vysočina + schůzka na hřišti, firma zpracuje tři návrhy  a předá je na město

– do konce srpna nutno na město předat požadavky na větší investiční akce- tyto OV sepíše na příští schůzce

– návrh na oslovení všech občanů Veselíčka,aby se mohly zapojit s případnými podněty – bude uskutečněno v průběhu srpna formou dotazníku 

– návrh na pořízení kontejneru na komunální odpad na hřiště- odsouhlaseno – předáme požadavek na město

– návrh na pořízení venkovního pingpongového stolu – zatím neodsouhlaseno ani nezamítnuto, nutno upřesnit typ, zvážit umístění na hřišti, skladování na zimu apod.   

– na 13.7.2016 domluvena schůzka s p.Remarovou na Veselíčku  – oprava cest- zjištění děr na komunikaci přímo na místě,

– paní Remarové zaslány další aktuální požadavky – doplněno o její odpovědi- viz níže

Aktuální požadavky OV

Chtěli bychom na hřiště nějaké koště, lopatu a hrabičky. Máme kupovat nebo město něco má?? 

Prosím o zakoupení, proplacení z  položky osadních výborů.

Zda je možnost umístit plastový kontejner pro komunální odpad na hřiště, do teď používáme plechové sudy, které již dosluhují.

Ano – ale za vývoz, odvoz odpadků budete zodpovědní vy – sami si budete odnášet do kontejnerů, popelnic.

Pan Odvárka slíbil do konce června úklid okolo KD, panely, rampa. Do dnešního dne se nic neděje.

V plánu cca v druhé polovině srpna (15.8. – 19.8.2016). 15.8. schůzka přímo u KD – poprosím Vás, nebo pana Brabce, Michala o účast, přesný čas zatím nevím – pan Odvárka mi bude volat, hned Vám dám zprávu.

Jak to vypadá se zrcadlem, o které jsme žádali začátkem roku.      

Odbor dopravy posoudí, odbor komunálních služeb případně zrealizuje.

Jak to vypadá s kanálem a cestou u Brostíkových?

Konec července, dnes si to ještě zkontrolujeme, mělo by být již něco hotovo, dnes zkontrolujeme.

Návrh vysázení zeleně Zahrady Vysočina, měl by Vám to nabídnout pan Uhlíř. Kdyžtak se ho zkuste zeptat.

Přivezu dnes – vyzvedla jsem vám je.

Můžeme spustit akci vydláždění pod kontejnery a chodník kolem hasičárny. Hasiči by již začali pracovat na chodníku, plac pod kontejnery zařídí město.

Ano, řekněte prosím kdy a kam máme přivézt materiál?

Prosil bych zaslat tabulku našich požadavků, kde uvidíme co je splněno a co ne. 

Ano, po odsouhlasení na naší schůzce, případně dopsání dalších bodů.

2016/05 (7.6.2016)

-seznámení ostatních členů OV se schůzkou osadních výborů s vedením města- viz  zápisy ze schůzí s městem

-seznámení nového člena OV s fungováním OV

-EON dokončí práce na hřišti včetně revizí – převezme P.Michal

– návrh na pořízení uzavíratelné bedny na sportovní nářadí na hřiště -neodsouhlaseno

– návrh na pořízení hraček na pískoviště na hřišti – odsouhlaseno

– vysázení zeleně na hřišti – jednání s oslovenou firmou 3D zahrady bylo neúspěšné,R.Kaláb osloví ještě firmu Zahrada Vysočina

– 23.6.2016 bude na zastupitelstvu města hlasováno o schválení nového člena OV – zastupitelstva se zúčastní Jana Blažíčková  a Miloš Brabec

– požadavek města na zaslání termínů tradičních akcí -zaslány zatím známé termíny – pouťová zábava, turnaj ve stolním tenise, dětský den 

– žádost SDH o příspěvky na – vybavení družstva žen pro účast na okrskové soutěži – trička, kšiltovky – odsouhlaseno

 – úhradu muzikantů na pouťové zábavě- odsouhlaseno

2016/04 (8.5.2016) Schůze občanů a OV, volby nového člena OV

– hlasování ohledně vývozu odpadů pro příští rok 2017

– hlasováním všech zúčastněných občanů byla vybrána varianta č.1

Tzn. předpokládaná plná cena za vývoz 600 Kč za osobu na rok, rozšíření služby o  popelnici na BIOODPAD, vývoz popelnice každý týden jako doposud

– proběhly volby nového osadního výboru

– nový OV bude pracovat ve složení:

Roman Kaláb

Petr Michal

Miloš Brabec

Jaroslav Blažíček

Jana Blažíčková

– nového člena OV- (J.Blažíčkovou) musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo města na svém      zasedání 23.6.2016

2016/03 (8.12.2016)

1. Ples (rozdělení úkolů, tombola a jiné)

2. Příprava na schůzi s paní Remarovou z důvodu projednání výběru financí

3. Ostatní

2016/02 (4.2.2016)

– příprava na výroční schůzi

– projednání pořádání plesu

– sestavení návrhu na využití financí od města

2016/01 (28.1.2016)

Přítomno: 5 členů

-schválení příspěvku SDH Veselíčko ve výši 3000 Kč na dětský karneval za účelem nakoupení tomboly pro děti

Pro: 5 hlasů

– projednávání čerpaní peněz od města, musíme připravit nástřel akcí, které zde můžeme konat a jejich hrubý rozpočet, na příští schůzi to dáme dohromady a poté budeme předkládat na mstě

– příští schůze bude 4.2. 2016 v 18.00

– OV výbor bude 19.2. pořádat 1.obecní ples, začátek bude v 19.00, vstupné zdarma, omezený počet míst, Roman zařídí hudbu, dle možností každý sežene ceny do tomboly, kompletní občerstvení zařídí Miloš Brabec

– projednání opětovné žádosti pana Ing. Mrkose o odkoupení pozemku , viz.minulá schůze, stejný závěr, nedoporučujeme prodej

2015/09 (19.11.2015)

-schůze s OV Mělkovice ohledně Mikulášské besídky

– rozdělení jednotlivých úkolů pro besídku

– informace ohledně KD projednány s panem Ing. Zástěrou

2015/08 (16.11.2015)

Přítomno: 5 členů

– OV obdržel žádost pana Ing.Mrkose, bytem Veselíčko 24 na odkoupení pozemku o rozloze 31 m2 z p.č.1582/1. Jako důvod byl uveden vjezd na pozemek, oprava budovy a občasné složení a naložení nákladu. OV nedoporučil pozemek prodat. Nebyl zde pádný důvod k doporučení prodeje. K uvedeným důvodům pana Ing. Mrkose může tento pozemek sloužit, aniž by byl v jeho vlastnictví.

– v minulém týdnu byl vysazen vánoční strom u budovy KD,  27.11. 2015 bude slavnostně rozsvícen, prozatím ručně, poté přes veřejné osvětlení

-6.12. 2015 se bude v místním hostinci konat Mikulášská besídka, kterou uspořádáme společně s OV Mělkovice

2015/07 (4.10.2015)

Přítomno: 5 členů

–  na schůzi jsme řešili poslední žádost na vedení města a sestavili jsme pár bodů, které by se ještě do konce letošního roku měly uskutečnit

žádost na paní Remarovou, komunitní koordinátorku

1. Dětské hřiště – kdy se dodělá ten kousek plotu ve spodní části hřiště (u autobusové zastávky), kdy bude doděláno zavírání brány na hřišti

2. Jak to vypadá s žádostí ohledně zrcadla na křižovatce tvaru T

3. Kulturní dům – chci Vás poprosit o sjednání schůzky se stavebním odbore, s panem Odvárkou, s námi, s Vámi, možná by se mohl zúčastnit i pan starosta a pan Kadlec, to nechám na Vás….dle mých informací tam bude ODAS pouze do konce listopadu

4. Není náhodou někde na úřadě nějaké osvětlení na vánoční stromek…budeme ho mít asi 2,5 až 3 metry vysoký…od nějakých zdrojů jsem slyšel, že město toho má dost….možná by nebyla špatná i výzdoba na sloupy, jak byla na Mělkovicích

5. Množí se mi dotazy od lidí, jak je to s popadaným listím

např. volala mi jedna paní, že kolem jejího pozemku shrabala listí ze stromů, které jsou na obecním pozemku, i ten prostor co shrabala je obecní, ale nechce to na svoje náklady nijak odvážet….je to zkrátka na hromadě….celkově je ale ve Veselíčku celkem dost veřejných prostorů, které se ani neshrabou… nemělo by město někoho poslat??…nebo to máme dělat sami a jen třeba někdo alespoň přijede a listí odveze??….zkuste mi to prosím nějak zjistit…děkuji

2015/Schůzka se zástupci města v místě naší obce (14.9.2015)

Žádost osadního výboru Veselíčko

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

(dodělat pískoviště, nainstalovat skluzavku – obojí mělo být během prázdnin, dodělat uzavírání branky a plot ze spodní části hřiště, slíbili nápravu)

2. Zbudování dopravního zrcadla z důvodu bezpečnosti silničního provozu (křižovatka u č.p.26). Křižovatka tvaru T, ve výhledu brání výstavba nového rodinného domu

(slíbeno)

3. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

(slíbeno alespoň zarovnání děr)

4. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u staré budovy vodárny (viz. Mělkovice). V této době je tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

(slíbeno na jaro, společně s vydlážděním vchodu do hasičské zbrojnice)

5. Kulturní dům, předání kulturního domu firmou ODAS, rekonstrukce budovy

(schůzka začátkem prosince s ODASEM, k 31.12. 2015 ODAS v KD končí, pan starosta slíbil, že se pokusí do rozpočtu protlačit peníze, které budou třeba na rekolaudaci zpět na kulturní zařízení, zbytek prací na KD by se mohl řešit dobrovolnicky za materiál od města)

6. Nátěr stropu a podhledu zastávky ZDAR a její osvětlení

7. Označení zastávky ZDAR

(bod 6. a 7. slíben v červnu panem Dvořákem, dosud se nic neuskutečnilo, mělo to být během července hotové, slibili nám nápravu)

2015/Schůzka s panem Dvořákem ohledně osvětlení hřiště a dalších problémů a požadavků (9.6.2015)

– osvětlení a zavedení elektrického proudu (zásuvek do boudy, buňky) nebude v předem slíbeném termínu do 19.6. 2015 (zdlouhavé vyřizování se společností EON), přislíbeno v horizontu 2 až 3 měsíců, sloupy budou stát dva

–  hrací prvky na dětské hřiště jsou již objednány, tzn., že alespoň tento slib bude dodržen a děti si již na naší pouť budou moci hrát na nových hracích prvcích

– ohledně oplocení pan Dvořák neměl informace, zjistí a zavolá nám během týdne

– kácení stromů (bříz u pomníku) se bude řešit až na podzim

– pan Dvořák zařídí označení autobusové zastávky cedulí ZDAR v obou směrech a dále zařídí natření stropu, podhledu a střechy autobusové zastávky

– během prázdnin by měl být dokončen nový bezdrátový rozhlas, kde bude možno vysílat rozhlas ze Žďáru nad Sázavou, případně bude možno hlásit i rozhlas vlastní

– kabelový rozvod starého rozhlasu bude zlikvidován, stejně jako některé osamocené sloupy, na některých je totiž veden telefon

2015/07 (4.6.2015)

Přítomno: 4 členové

Omluven: Brabec

 – po emailové dohodě s panem Kadlecem domluven příspěvek na opravu boudy na hřišti ve výši 15 000 Kč, toto sděleno starostovi SDH

–  na schůzi jsme řešili umístění kontejnerů na plasty, papír, sklo u hasičské zbrojnice, dle našeho názoru zde kontejner, (v budoucnu kontejnery) nejsou estetické, po domluvě na místě samotném jsme rozhodli, že kontejnery necháme umístit na volné místo, před bývalou vodárnou (naproti hasičské zbrojnice), město nám vybuduje zpevněnou plochu a kontejnery zde umístí

2015/06 (21.5.2015)

Přítomno: 5 členů

– seznámení ostatních členů s vývojem schůzek s vedením města

– hlasování ohledně žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u ZR ve výměře cca 250 m2 u objektu č.p.28  za účelem zarovnání stávajících parcel manželům Švomovým, bytem Mrštíkova 1042, Nové Město na Moravě

– toto hlasování proběhlo před touto schůzí přes email, kde se každý člen vyjádřil

Pro:2

Proti:3

– OV obdržel upravenou žádost manželů Švomových

– hlasování ohledně žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u ZR ve výměře cca 150 m2 u objektu č.p.28  za účelem zarovnání stávajících parcel manželům Švomovým, bytem Mrštíkova 1042, Nové Město na Moravě

Pro: 2

Proti :3

– jako důvod byl majetkoprávnímu odboru sdělen nesouhlas s prodeji obecních pozemků, pozemek manželů Švomových je dostatečně velký pro stavbu rodinného domku

– na MÚ byl projednán příspěvek na opravu ,,boudy na hřišti´´, kterou provádí SDH, příspěvek bude poskytnut, doladí se pouze jeho výše

2015/Schůzka s ostatními OV a vedením města (20.5.2015)

Přítomni za OV Veselíčko: Kaláb, Blažíček

Za město : Mgr. Navrátil,

– na schůzi se odsouhlasily tyto body:

Příspěvek na komunitní život a zachování tradic:

– v  místních částech veškerou kulturní a sportovní činnost zajišťují osadní výbory. Bohužel se OV nemohou účastnit žádných grantů vyhlášených městem. Vzhledem k tomuto omezení navrhujeme uvolnit v rozpočtu od roku 2016 částku  ve výši 220.000,-Kč jako příspěvek na komunitní život pro 4 místní části. Z toho paušál 5.000,-Kč každé MČ, zbývajících 200.000,- rozdělit dle počtu obyvatel – cca 333Kč/osoba. Vzhledem k výši příspěvků jednotlivým spolkům z grantů města se jedná o částku adekvátní.

Návrh provozních položek pro přímé financování OV – Veselíčko:

1) Údržba, opravy místního hřiště 35.000,- Kč:

– nátěry ploch herních prvků, laviček, plotů, (zahrnuje barvu, štětce a další materiál,  práce bude dána dobrovolnickou činností občanů obce)

– výměna písku v pískovišti, ( zajistíme likvidaci písku starého a dovoz nového )

– obnova poškozených herních prvků, nákup nových, sportovní potřeby, (jedná se o paušální částku…do oprav či vytvoření nových herních prvků a dalšího zařízení hřiště bude vložena dobrovolnická práce občanů)

2) Údržba veřejného prostranství 65.000,- Kč (odpadkové koše, zastávka BUS, vývěsky, lavičky, informační tabule, veřejné plochy)

– oprava, zakoupení odpadkových košů pro obec – hřiště

– údržba pořádku zastávek BUS ( mytí skel, odstraňování plakátů,úklid včetně odklízení sněhu z přístupových cest a prostoru zastávek) – dohoda o provedení činnosti?

– údržba obecních vývěsek, zhotovení nových informačních tabulí včetně zajištění textu informujícího o zajímavostech v okolí

-zajištění a údržba laviček pro odpočinkové zóny

– ostatní drobné výdaje (tematická výzdoba, materiál, pracovní pomůcky)

– velkoobjemové kontejnery (dle aktuální potřeby, minimálně však 2x ročně na zeleň a 1xročně na směsný odpad – zajistíme likvidaci černých skládek v obci, budeme zajišťovat nezávisle na harmonogramu města)

– běžná údržba kapličky

– další operativní potřeby údržby

Dlouhodobé investice

 – na předminulé schůzce jsme předali seznam požadavků. Nicméně vzhledem k tomu, že každá obec ví sama nejlépe, který problém je akutní a který „ještě vydrží“, bude dobré si Vaše požadavky seřadit dle priorit. Poté proběhne jednání už zvlášť s každou místní částí. To znamená, že se sejde například Veselíčko s vedením města a domluví se dle svých potřeb a možností města jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se dané požadavky budou řešit.

Oficiální zápis:


Ze společného setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí (MČ) města Žďáru nad Sázavou
konaného dne
20. května 2015 od 16:30 MÚ Žďáře nad Sázavou
Přítomni:
Zdeněk Navrátil, Radek Zlesák, Jaroslav Kadlec
Andrea Kučerová, Milan Zich, Alena Zichová, Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Roman Kaláb, Jaroslav Blažíček, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Seznámeni s Probační a mediační službou
2. Aktuální požadavky MČ
3. Návrh komunálních položek pro přímou správu OV
4. Diskuze
1. Seznámeni s Probační a mediační službou
Pracovníci Probační a mediační služby Žďár nad Sázavou seznámili přítomné s možností využití služeb této organizace při drobné údržbě jednotlivých místních částí (MČ). Svoji prvotní zkušenost s touto službou představila MČ Stržanov.
Zástupcům jednotlivých osadních výborů byly předány podklady týkající se možností využití služeb Mediační a probační služby včetně kontaktů na zodpovědné pracovníky.
2. Aktuální požadavky MČ
Byly projednány tyto aktuální požadavky:
 Veselíčko:
o Do 19.6. opatřit hřiště ve Veselíčku herními prvky a osvětlením – Kadlec
o Vznik druhého sběrného místa tříděného odpadu ve Veselíčku – OV Veselíčko navrhne vhodné místo
o Odbor komunálních služeb prověří možnost odvodnění požadovaných místních komunikaci – Kadlec
o Označení autobusové zastávky dle platné legislativy – Kadlec

2015/Schůzka s panem Odvárkou (ODAS) (20.5.2015)

Přítomni za OV: Kaláb, Blažíček, Šíma, Michal

Za Odas : Strejček

– situace ohledně klidu a pořádku se od minulé schůzky zlepšila

– parkování v pořádku

– zrcadlo je již hotové

– cedule překážka na silnici by měla být v brzké době používána

– oprava střechy by měla také brzy proběhnout

– maskovací sítě byli opět slíbeny, ale zatím se nic neděje

– ohledně vánočního stromu byla panu Odvárkovi předložena nabídka, čekáme na vyjádření

2015/Schůzka s panem Odvárkou (ODAS) (29.4.2015)

Přítomni za OV: Kaláb, Blažíček, Šíma, Michal

Za Odas : Odvárka, Strejček

– vedoucí tvrdil, že nikdo ze zaměstnanců v okolí KD neparkuje, mi tvrdili opak, v podstatě nám řekl, že si vymýšlíme, pan Odvárka sjednal nápravu u pana vedoucího a parkování by mělo od zítřka fungovat dle domluvy, tzn. pan Strejček na zpevněné ploše pod KD, ostatní zaměstnanci u firmy Benawood

– na místě byly ukázány střepy po celé silnici, zítra by mělo být vše zameteno a vedoucí by měl vše hlídat do budoucnosti

–  pracovní klid je dle vedoucího dodržován, nikdy se nestalo, že by někdo něco venku dělal dříve jak v 7.00 hodin ráno, nám se množí stížnosti lidí z okolí, kdy je zde nehorázný hluk již okolo 6.hodiny, ale zde řekl vedoucí, že si opět vymýšlíme a jen se snažíme je odsud vyhnat, dokonce prý nabádáme lidi, aby si vymýšleli, pan Odvárka potvrdil pravidlo, že do 7.hodin je klid, máme dál sledovat a případně nafotit, či natočit opak

– podle pana vedoucího si opět vymýšlíme a mimo pracovní dobu se žádné pračky podél zdi (u vývěsky) nevyskytují, opět budeme hlídat a fotit

– oplachtování bude probíhat, na jeden kontejner, kde plachta chybí bude dodána

–  v klubovně prý byli pouze obyvatelé veselíčka, kteří měli sjednat úklid (v podstatě nám to bylo nedostatečně vysvětleno a asi to ani nemělo cenu řešit)

– zrcadlo má již svůj základ, v brzké době bude zřízeno

– označení překážky bylo opravdu nedostatečné, pan Odvárka zařídí nápravu zhotovením větší cedule pozor překážka

– kontejnery pan vedoucí přiznal, že se občas nezavírají, opět pan Odvárka přikázal zavírat

– oprava střechy a okapů byla přislíbena do půlky května

– vánoční strom si zařídíme sami, pan Odvárka jej poté zaplatí

– zhruba do 14.dnů budou pořízeny maskovací sítě na mobilní oplocení

– další schůzka je v plánu na 20.5.2015

2015/05 (23.4.2015)

Přítomno: 5 členů

– seznámení ostatních členů ohledně minulé schůze členů OV s vedením města, kde se probíraly větší investice pro příští rok (za nás Kaláb, Brabec)

– zde je náš návrh:

Žádost osadního výboru Veselíčko

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům, předání kulturního domu firmou ODAS, rekonstrukce budovy

9. Nákup stolu pro stolní tenis

10. Nátěr stropu a podhledu zastávky ZDAR a její osvětlení

11. Označení zastávky ZDAR

– žádosti všech OV byly městu předloženy, příští schůze je naplánovaná na konec května 2015, kde bude pan Kadlec (komunální odbor) a budeme řešit co je reálné a co ne

-dále apelujeme na radu a zastupitelstvo města, aby co nejdříve projednali naše návrhy a tím nebyla naše práce a úsilí k ničemu, doufáme, že se nám alespoň něco z našich žádosti podaří realizovat

– Roman přinesl vytisknuté skákací hrady a jednoznačně byl jeden z nich vybrán, v co nejkratší době bude hrad zakoupen a bude využíván pro veškeré akce osadního výboru a SDH Veselíčka, zkrátka pro akce naší vesnice

– byla domluvena schůzka s panem Odvárkou (ODAS), jelikož se neplní body, které nám byly slíbeny, schůzka se uskuteční 29.4. 2015

Obsah schůze:

1. Parkování se nám stále nelíbí. Pan Strejček parkuje na místě, které jsme řekli, že se nám to nelíbí. Auta zaměstnanců ze začátku parkovala na místě u firmy ZETA, to už ale neplatí.

2. Úklid v okolí budovy je nedostatečný. Nepořádek po silnici a v celém okolí firmy po pracovní době i víkendech.

3. Zelený kontejner je opět blíže silnici

4. Pracovní klid se do 7.00 ráno nedodržuje. Máme stížnosti od lidí z okolí budovy.

5. Po nějakém čase se opět vrátila pračková metoda na drobný odpad, i když zde byl umístěn malý kontejner na tento odpad.

6. Oplachtování kontejnerů nefunguje dle domluvy, minulý týden jsme to při schůzi osadního výboru viděli všichni.

7. Místnost mládež využívá, ale máme k tomu připomínky. Místnost byla užita pro nějakou oslavu zaměstnanců firmy, od té doby ji zamykáme, byl zde nehorázný nepořádek, láhve od alkoholu, krabice od chlebíčků atd., viz FOTO. Slíbená oprava elektrického vedení se také nekonala.

8. Budeme řešit na místě (zrcadlo)

9. Označení překážky není téměř žádné. Slíbený maják není, trojúhelník se dává na místo, kde je v podstatě k ničemu. Bylo nám řečeno, že velký kamión k nám již jezdit nebude, ale již nějaký čas opět jezdí a blokuje na velkou dobu dopravu a je nedostatečně označen jako překážka na silnici.

10. Kontejnery bývají jak po pracovní době otevřené, dokonce i přes víkend.

11. Oprava střechy byla v plánu na jaro, zatím se nic neděje.

12. Vysazení stromu se bude řešit na místě.

13. Mobilní oplocení nedošlo do finální fáze, kdy bylo slíbeno překrytí plotů zelenou sítí

2015/04 (26.3.2015)

Přítomno: 5 členů

– na schůzi dvou zástupců z každého OV (za nás Kaláb, Blažíček) jsme se bavili o možnostech financování různých aktivit a údržbových prací, které bychom byli ochotni vykonávat sami

Zde je návrh Veselíčka:

Návrh provozních položek pro přímé financování OV:

1)      Údržba veřejné zeleně respektive sečení trávy v zastavěné oblasti  

–          Místní části spadají do zóny kde je realizované sečení trávy pouze 2x ročně, což je absolutně nedostačující. Navrhujeme, aby si  sečení obce proběhlo 4x za sezónu.

2)      Údržba, opravy místního hřiště:

–          Obnova poškozených herních prvků, nákup nových (hračky, sportovní potřeby jako jsou míče, sítě a podobně – do oprav či vytvoření nových herních prvků bude vložena dobrovolnická práce občanů).

3)      Údržba veřejného prostranství  

–          Oprava, zajištění odpadkových košů pro obec

–          Údržba pořádku zastávek BUS (odklízení sněhu z přístupových cest a prostoru zastávek)

–          Údržba obecních vývěsek, informačních tabulí včetně zajištění textu informujícího o zajímavostech v okolí – bude vložena dobrovolnická práce

–          Zajištění a údržba laviček pro odpočinkové zóny

–          Ostatní drobné výdaje ( tématická výzdoba, materiál, pracovní pomůcky )

4)      Velkoobjemové kontejnery

–          dle aktuální potřeby obce – stávající vývozy jsou nedostačující a v nevhodnou dobu.

5)      Příspěvek na činnost osadního výboru – proplacení telefonů, cestovného, kancelářských potřeb zejména papír a barva do tiskárny, občerstvení na veřejné schůze, brigády, zakoupení potřebného vybavení pro činnost OV – laminovací přístroj apod.

Dále navrhujeme řešit:

–          Zavedení hlášení městského rozhlasu do MČ

–          Možnost zajištění WC na hřištích MČ – hřiště zde slouží jako společenský prostor pro komunitní život, pořádají se zde nejrůznější akce

Příspěvek na komunitní život a zachování tradic:

–          V místních částech veškerou kulturní a sportovní činnost zajišťují osadní výbory. Bohužel se OV nemohou účastnit žádných grantů vyhlášených městem. Vzhledem k tomuto omezení navrhujeme uvolnit v rozpočtu od roku 2016 částku  ve výši 220.000,-Kč jako příspěvek na komunitní život pro 4 místní části. Z toho paušál 5.000,-Kč každé MČ, zbývajících 200.000,- rozdělit dle počtu obyvatel – cca 333Kč/osoba. Vzhledem k výši příspěvků jednotlivým spolkům z grantů města se jedná o částku adekvátní.

 Počet obyvatel místních částí ke dni 2.3.2015:

Název části obce     počet osob     333,-Kč/osoba

Mělkovice                 104        34.667,- + 5.000,- = 39.667,-

Radonín                   68          22.667,- + 5.000,- = 27.667,-

Stržanov                  241         80.333,- + 5.000,- = 85.333,-     

Veselíčko                 187         62.334,- + 5.000,- = 67.334,-

Příklad využití ve Veselíčku

Celkem tedy pro Veselíčko 67.334,- Kč

–          1) Hrkání před velikonočními svátky – údržba a obnova hrkajícího náčiní

–          2) Pálení čarodějnic 

–          3) Dětský den spojený s místní poutí 

–          4) Tradiční turnaj ve stolním tenisu

–          5) Rybářské závody

–          6) Rozloučení s prázdninami – celodenní program pro děti

–          7) Lampionový průvod

–          8) Setkání rodáků

–          9) Mikulášská nadílka – údržba a obnova kostýmů

–          10) Předvánoční zábavné odpoledne pro děti včetně rozdávání dárků

–          11) Předvánoční sousedské posezení pro dospělé

–          12) Hasičský den pro děti

–          13) Lyžařské závody pro děti a dospělé

–          14) Zapojení mládeže do kroužku SDH

–          15) Návštěva přestárlých občanů

-toto je návrh, který byl předán panu starostovi ZR, návrhy jednotlivých OV jsou z větší části totožné a město ZR se jimi bude dál zabývat

– na další schůzi OV si máme připravit soupis větších investic, které budou případně zahrnuty do rozpočtu pro příští rok

– upřímně musím napsat, že žádost pro rok 2015 vidělo nové vedení město až letos na naší první schůzce, minulé vedení města se neobtěžovalo naši žádost předat, tzn. se začíná skoro od nuly

– dále jsem se dohodli, že Roman Kaláb do příště přinese možnosti koupě skákacího hradu

2015/03 (5.3.2015)

Přítomno: 5 členů

– 10.3.2015 byla domluvena schůze všech osadních výborů, na které se dohodneme ohledně návrhu financování místních částí, viz. Zápis z jednání uveden výše

– na dnešní schůzi jsme si probrali návrh OV Stržanov a domluvili jsem se na některých bodech, které jsou přijatelné, a které zase ne, pan Blažíček vypracoval návrch, který byl projednáván na schůzi, která proběhla 10.3.2015

– výsledky těchto schůzí zveřejním až se na něčem domluvíme, příští schůze pracovní skupiny OV je naplánovaná na 19.3. 2015, tak poté tady zveřejním nějaké informace, jednání jsou dlouhá a složitá

2015/Schůzka dvou členů z každého OV s vedením města ZR (26.2.2015)

ZÁPIS

 Ze společného setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí (MČ) města Žďáru nad Sázavou konaného dne 26. února 2015 od 16:30 MÚ Žďáře nad Sázavou

Přítomni: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radek Zlesák Andrea Kučerova, Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Stanovení systému komunikace MČ a města

2. Návrh řešení financování místních částí dle zkušeností OV

3. Diskuze

1. Stanovení systému komunikace MČ a města Zúčastnění zástupci vedení města i jednotlivých MČ se shodli na vytvoření pracovní skupiny v zastoupení dvou zástupců z každé MČ a starosty, místostarosty a člena rady města Radka Zlesáka. Garantem této pracovní skupiny byl jmenován člen rady města Radek Zlesák.

Úkoly této pracovní skupiny:

-vytvoření systému komunikace mezi vedením města a MČ

-úprava financování MČ s reflexí na provozní náklady MČ a na rozvoj komunitního života

 2. Návrh řešení financování místních částí dle zkušeností OV

Návrh financování se bude zabývat těmito kategoriemi:  

Podpora komunitního života v MČ

– zástupci MČ předloží návrh stanovení finanční částky pro podporu komunitního života MČ a popis plánovaných akcí.

  Údržba, drobné investice, opravy

– zástupci MČ předloží návrh rozsahu údržbových prací, drobných investic a oprav, které jsou schopni a ochotni vykonávat vlastními silami.

 3. Diskuze

– stávající akutní požadavky jednotlivých osadních výborů budou směřovat elektronickou poštou na příslušné vedoucí odborů a v kopii na pana starostu a místostarostu.

 Termín a místo dalšího jednání: 19. 3. 2015 v 15:30 v budově MÚ

2015/Schůzka s panem starostou a místostarostou na MÚ ZR (20.2.2015)

Přítomni: Za OV: R. Kaláb, M. Brabec, J. Blažíček, J. Šíma

               Za město ZR: Mgr. Navrátil, Ing. Klement, ing. Kadlec

– seznámení zástupců města s vývojem údálostí ohledně jednáních s panem Odvárkou(ODAS)

– seznámení s připravenou žádostí

1. Žádost pro rok 2015 (k nahlédnutí v odkazu žádosti)

– kompletní hřiště je slíbeno vybudovat ještě v letošním roce

– s chodníkem se v letošním roce nepočítá, spíše ani do budoucna (problémy s pozemky)

– zrcadla se řeší s panem Odvárkou, doufáme, že se vyřeší co nejdříve

– s opravou cesty se počítá v letošním nebo příštím roce, jakou formou bude oprava provedena se ještě neví

– vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičárny nám bylo přislíbeno

– body 6.a 7. Ing. Kadlec (komunální odbor) bude řešit, zjistí co se s tím dá dělat a bude nás informovat

2. Na územní plán se bude pan starosta informovat na příslušných odborech a do příští schůze zjistí nějaké informace

3. Zimní údržba je problémová, Ing. Kadlec dostal stížnosti a vše nahlásil na Agroslužby a.s, kde byla sjednána náprava, funkčnost se nedala zjistit, protože od té doby nijak moc nesněžilo, kdyby nastal problém, tak informovat Městskou policii, linku 156, kde můžeme hlásit problém a oni vše zařídí

4. Kanalizace v brzké době nebude, je to veliká investice a město má nařízeno od ochránců přírody do konce roku 2016 vybudovat kanalizaci pro Radonín, takže ten je teď na řadě

5. Dostal jsem kontakt na příslušný odbor, ale ze zákona nám nelze poskytnout ani jmenný seznam osob

6. Ing. Kadlec zajistí označení autobusové zastávky v obou směrech

7. Ing. Kadlec zkusí dát požadavek na České dráhy

8. Předána samostatná žádost o užívání KD, vše se bude řešit ke konci roku, před odchodem ODASU z budovy

– pan starosta nás informuje o vzniku komise osadních výborů, která vznikne z dvou členů každého OV, dále v ní bude pan starosta, místostarosta a člen rady města ing. Zlesák, který by měl tuto komisi na starosti

2015/02 (19.2.2015)

Přítomno: 5 členů

Program schůze:

– příprava na schůzku se starostou a místostarostou ZR

1. Žádost pro rok  2015

2. Územní plán obce

3. Zimní údržba a prohrnování obce (pozdní příjezdy, telefonní číslo na řidiče)

4. Kanalizace-projekt

5. Jmenný seznam obyvatel veselíčka

6. Označení autobusové zastávky na obou stranách vozovky

7. Zastavování spěšných vlaků ve Veselíčku (sobota, neděle)

8. Kulturní dům (žádost)

2015/Schůzka osadního výboru s firmou ODAS (12.2.2015)

Přítomni: Za OV :Blažíček, Michal, Šíma, Brabec

                 Za ODAS: Strejček

– mobilní oplocení bude, již je na místě

– finanční nabídku na vybudování zrcadel předloží komunální odbor města, který se dál bude naším jménem bavit s panem Odvárkou

– místnost je již používána, pan Strejček zjistí finanční záležitosti ohledně výměny kabelů a nabídku předloží panu Odvárkovi

– zbylé body se znovu zkontrolovali, něco funguje jak má, něco ne, budeme dál sledovat, další schůzka bude do poloviny dubna

2015/01 (5.2.2015)

Přítomno: 5 členů

Program schůze:

1. Mobilní oplocení pod KD (směr Kulhánkovi)

– proběhlo hlasování

– pro: 4, proti: 1

-osadní výbor je pro oplocení, bude se to řešit na příští schůzce s panem Odvárkou

2. Projednat zrcadla (u KD a na křižovatce u Stejskalu)

– osadní výbor se rozhodl, stát si za svými požadavky ohledně obou zmíněných zrcadel, opět se bude řešit na příští schůzce

3. Používání místnosti v KD

– zajištění elektrikáře (výměna hliníkového kabele za měděný), bude se řešit při jednání s panem Odvárkou

– zkušební provoz místnosti zahájen již od začátku jarních prázdnin, sestaven provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD CLUBU

1. Klubovna slouží všem občanům Veselíčka

2. Dodržování zásad B.P. a PO při používání

3. Přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu

4. Zákaz používání spotřebičů vyšší výkonnosti

5. Při používání WC dbát hygienických zásad

6. Po skončení dbát na vypnutí el. spotřebičů

7. Zákaz vstupu do ostatních prostor fa.ODAS

8. Za uzamčení zodpovídá: Blažíček, Dvořáková

9. Za pořádek a čistotu zodpovídá služba

10. Kontrolu mohou provádět členové O.V.

11. Platnost tohoto řádu začíná dne 1.2.2015

12.Ukončení činnosti bude možno ihned po nesplnění provozního řádu nebo při jiných závažných důvodech

4. Diskuze ohledně budoucí spolupráce s OV Mělkovice

– budoucí spolupráce se nebráníme, spolupráce ohledně využívání KD se bude řešit po návštěvě u pana starosty

5. Sdělení o termínu schůzky s vedením města Žďáru nad Sázavou ostatním členům OV a příprava na tuto schůzi

– termín schůze je 20.2.2015 ve 13.hodin

– příští schůze osadního výboru je 19.2.2015 v 18.hodin

– příští schůzka s panem Odvárkou je 12.2.2015 v 15.hodin

2014/11 (15.12.2014)

Přítomno: 5 členů

– sepsání požadavků na firmu Odas ohledně jejího dalšího bezproblémového působení v příštím roce 2015

– 4.1. 2015, tj. v neděli v 16.hodin se bude výroční schůze osadního výboru

– Roman roznese pozvánky s programem a krátkou zprávou o činnosti osadního výboru

(seznámení občanů s prácí osadního výboru za uplynulé období-výroční zpráva, požadavky OV na město pro rok 2015, při nespokojenosti občanů se stávajícím OV proběhnou volby, volná diskuze)

2014/Zápis jednání v místní částí Žďáru nad Sázavou – Veselíčku (9.12.2014)

Dne 9. 12. 2014

Předmět jednání – výhrady občanů Veselíčka k využívání kulturního domu firmou ODAS

Účastníci jednání:

Za MÚ: starosta Navrátil Zdeněk, p. Kadlec.

Za ODAS: Odvárka David, Zemanová Iva, Strejček Václav

Za osadní výbor Veselíčko: Roman Kaláb, Jiří Šíma, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Petr Michal

Jako zastupitel zajímající se o problematiku místních části: Forst Vlastimil

Důvodem k jednání je stížnost OV Veselíčko na podnikatelskou činnost firmy ODAS, která především v posledních několika měsících výrazně narušuje život v centru obce.

Průběh schůzky:

1. Prohlídka prostor

a. Venkovních prostor

i. zjištěno umístění mnoha kontejnerů na třídění demontovaných dílů z elektrických a elektronických zařízení (TV, bílá technika,…)

ii. zjištěno skladování bílé techniky připravené k likvidaci v počtu 30 až 60 ks pravděpodobně na místech, která nejsou firmě ODAS pronajata

iii. zjištěno zbourání časti zdi objektu, který byl dříve pravděpodobně dřevníkem, či skladištěm uhlí.

iv. Zjištěno využívání stodoly k umístění vysokozdvižného vozíku

b. Vnitřních prostor

i. Zjištěno vybudování betonové podlahy v hlavním sále kulturního domu se zvednutím úrovně podlahy o cca 12 až 20 cm. Zvednutí podlahy odůvodněno pracovníkem ODASU: zachování původní úrovně podlahy by znamenalo kopání do hloubky pod podlahu za účelem následného vytvoření dostatečné vrstvy betonu, což by bylo náročnější než tento postup.

2. Jednání s výpovědí zúčastněných, tak jak se přihlašovali do diskuse:

a. Ještě před vlastním jednání – Jiří Šíma: Při překládání či přepravování materiálu firmou ODAS dochází někdy na místě manipulace vzdáleném cca 50 m od objektu k „troušení“ dílů.

b. OV – Blažíček: Kulturní dům byl postaven v akci Z a využíván obcí až do roku 1989. Poté nedošlo pro různost názorů obyvatel obce k dalšímu smysluplnému využívání pro potřeby obyvatel obce. Osadní výbor nefungoval. Nějakou dobu tento objekt využívali truhláři k podnikání, potom Centroflor. Od roku 1999 využívá objekt firma ODAS na základě smlouvy o pronájmu uzavřené s městem. Podnikatelská aktivita se odehrávala uvnitř objektu. Vně byly umístěny dva kontejnery. Až do roku 2014 nepociťovali občané Veselíčka výraznější problémy. Asi tak dva měsíce zpět začal ODAS hromadit kolem objektu vyřazené spotřebiče (bílou techniku),

přibylo kontejnerů, došlo k vylámání asfaltů a nahrazení betonovými panely. Byla vznesena otázka, zda to měla firma ODAS povoleno. Tato činnost je ve středu obce nevhodná a ruší občany.

c. ODAS – Odvárka: V době působení ing. Šenkýře na MÚ nebyl o objekt kulturního domu ze strany Veselíčka zájem. Město Žďár tedy uzavřelo smlouvu s truhláři o prodeji, ale ti nezaplatili a tedy byla následně kupní smlouva zneplatněna. ODAS využívá prostory od roku 1999 a až do roku 2014 nebyly problémy. Ty vznikly až prodejem prostor k podnikání firmou ODAS na ulici Brněnské a přenesení demontáže bíle techniky do Veselíčka. Kontejnery zde byly i dříve. Pan Odvárka navrhnul OV, že by mohl část objektu – místnost, ve které se právě jednalo (zasedačka) nechat k užívání občanům včetně přístupu na toalety. Dále by mohl ODAS zřídit mobilní plot kolem využívaných prostor vnějších. Je připraven legalizovat užívání vnějších prostor v souladu se současným stavem. Podle pana Odvárky není kontejnerů více, ale jsou prostoru za objektem přesunuty k silnici.

d. OV – Kaláb: Kontejnerů je více a jsou větší. Jsou umístěny uprostřed vesnice a je toto velice nepěkné. Pro srovnání uvádí vzhled jiných obcí v okolí.

e. ODAS – Odvárka: Dříve zde pracovalo 10 zaměstnanců na demontáž TV, práce narůstá hlavně na jaře a na podzim. V létě je útlum. Přesunutí bíle techniky sem umožňuje využít pracovníky efektivněji. Doposud nebyl ze strany Veselíčka požadavek na změnu a ODAS tedy není připraven toto řešit přemístěním činnosti jinam okamžitě.

f. OV – Blažíček: Potvrzuje, že doposud (tedy do několika měsíců zpětně) problém nebyl.

g. OV – Šíma: Kamiony přivážející techniku brání třeba až na dvě hodiny v užívání pozemní komunikace a zablokují střed obce pro průjezd vozidel.

h. MÚ – Navrátil: Dotaz k OV, jaký je záměr s případným využíváním objektu občany.

i. OV – Kaláb: Pan Kadlec i Brychta již dříve slíbili možnost správy objektu městem, s tím, že by město hradilo materiál a občané sami zajistili potřebné práce. Kvalifikace zedník apod. mají. OV Veselíčko má zájem objekt využívat a také o toto má zájem OV Mělkovice (projednáno s panem Zástěrou – předseda OV Mělkovice). Využití objektu předpokládají pro stolní tenis, plesy, maminky s dětmi, hasiče, florbal. Pan Kaláb toto poslal na MÚ již v září pro jednání o rozpočtu města.

j. MÚ – Navrátil:

i. směrem k OV: deklarujte oficiálně zájem užívat budovu.

ii. Směrem k ODAS: uveďte, kdy jste schopni se přemístit jinam

iii. Směrem k p. Kadlecovi: zda má město možnost nabídnout ODASU nějaký prostor (pan Kadlec: prostorů má město více, ale ne vhodné pro přístup aut, které s touto činností souvisejí)

k. ODAS – Odvárka:

i. na Jihlavské máme objekt a další pozemky v blízkosti. ODAS bude činit kroky tak, aby mohl k 31. 12. 2015 Veselíčko opustit. Také je otázkou jaká bude situace v budoucnu v tomto podnikání u ODAS, neboť se jedná o uspění ve výběrových řízeních, která budou probíhat.

ii. Rozdělit kulturní dům, mimo uvolnění uvedené zasedačky pro OV Veselíčko nelze

l. OV – Blažíček: Kdo vlastní ODAS. Na koho je smlouva o nájmu objektu? Smlouva je na Odvárku – otce. Není soulad se skutečnotí.1

m. ODAS – Odvárka (syn): Majitelem je otec, syn (také jednatelem) a další – s odkazem na obchodní rejstřík.

n. Pozn.: Nakonec se strany shodly ve sporu o platnosti smlouvy na nájem nepokračovat, neboť není významně ovlivňující řešení stávajícího problému a zřejmě by nebyla ani uplatnitelná.

o. OV – Kaláb: Termín ukončení činnosti firmou ODAS k 31. 12. 2015 lze akceptovat za předpokladu, že se změní dostatečně její negativní dopad na život v obci.

p. OV – Šíma: Musí skončit totální neprůjezdnost pozemní komunikace způsobovaná vozidly.

q. MÚ – Kadlec: Např., když ODAS přeloží zařízení ve Žďáře do vozidel, která následně nezpůsobí zablokování dopravy na Veselíčku.

r. MÚ – Navrátil: konec roku 2015 je z hlediska prohlášení ODAS třeba chápat jako nadějné. Stejně je třeba, aby se OV Veselíčko připravil na využívání budovy.

s. OV – Blažíček: Od roku 1999 neudělal ODAS pro Veselíčko nic. Mohl třeba dát na Veselíčko zdarma kontejner na BIO třídění, Vyjádřil naději, že i místní firmy z Veselíčka se zapojí do obnovy kulturního domu. Činnost podnikatelkou tohoto druhu považuje za devastaci životního prostředí, kterou sami sobě tímto způsobujeme.

t. ODAS – Odvárka: Opravili jsme střechu, hromosvody, kotle ústředního topení. Popřál spolkové činnosti na Veselíčku mnoho zdaru. A žádá OV, aby sepsali věci, které občanům vadí a budou o řešení spolu jednat.

u. MÚ – starosta Navrátil: Vyzval OV Veselíčko a Mělkovice, aby poslali na MÚ požadavek navrácení objektu k využívání občany místních částí a toto předá k jednání radě města. Dále požaduje specifikovat OV požadavky na další řešení situace v okolí budovy. Dát také požadavek na neblokování komunikace. Potvrzuje, že MÚ vyřeší s firmou ODAS užívání prostor dosud do smlouvy nezahrnutých. (Tyto požadavky dát na vědomí panu Odvárkovi, panu Kadlecovi a na stavební odbor MÚ)

v. ODAS – Odvárka: uvádí dobu klidu – od 19. 12. 2014 až do 2. 1. 2015 nebude ve Veselíčku vyvíjena činnost v objektu ani okolí – pracovní volno. Požaduje připravit požadavky pro ODAS po Novém roce.

Zobecnění a předběžný závěr jednání

OV Veselíčko nesouhlasí s dalším využíváním budovy dříve kulturní dům Veselíčko k podnikatelské aktivitě firmy ODAS a žádá její navrácení pro občanské aktivity. Při splnění určitých podmínek firmou ODAS, které OV definuje a které zajistí zlepšení stávajícího stavu, budou občané Veselíčka akceptovat podnikatelskou činnost ODAS do 31. 12 2015. Firma ODAS je připravena jednat tak, aby k 31. 12. 2015 tyto prostory uvolnila a do té doby se dohodla s OV Veselíčko na změnách pro občany akceptovatelných. I podle pana Starosty Navrátila je vzhledem k podnikatelské aktivitě ODAS, kterou nelze ze dne na den ukončit, zaměstnávání pracovníků touto firmou a také s ohledem na potřebu připravit využívání objektu občany Veselíčka (a Mělkovic) termín předání k 31. 12. 2015 přiměřený.

Na přání pana starosty zapsal ve Veselíčku 9. prosince 2014:

Ing. Vlastimil Forst

2014/10 (4.12.2014)

10. Schůze 4.12. 2014

Přítomni: 4 členové. Omluven: P. Michal

– komunální odbor nedoporučuje odprodej pozemku Jiřímu Šímovi, katastrální úřad znovu vrací na osadní výbor, zda trvat na prodeji nebo zamítnout, názor zůstává stejný, je tedy na radě zda dá na názor osadního výboru nebo na názor komunálního odboru

– zopakování si organizačních bodů ohledně Mikulášské besídky

– seznámení ostatních členů s jednáním na městské úřadě ohledně situace v kulturním domě a jeho okolí

2014/Schůze na MÚ ve Žďáře nad Sázavou (2.12.2014)

Přítomni:

Za MÚ: starosta Navrátil Zdeněk, p. Kadlec.

Za ODAS: Odvárka David, p. Odvárka st.

Za osadní výbor Veselíčko: Roman Kaláb, Jaroslav Blažíček.

– seznámení se situací panem Kadlecem (vedoucí komunálního odboru ZR)

– vyjádření pana Odvárky ohledně využívání prostorů kulturního domu

– vyjádření R. Kalába ohledně možností využívání kulturního domu občany Veselíčka

– jednání bylo spíše seznamování se s problémem, pokračovat se bude 9.12. 2014 v 15.hodin na místě, tj. ve Veselíčku

2014/Schůze s OV Mělkovice (22.11.2014)

společná schůze s Mělkovicemi za účelem doladění Mikulášské besídky

-potvrzen termín 7.12.2014 v 15.hodin v hostinci

-balíčky připraví Mělkovice, čerty zařídí Mělkovice a moderátorku celého dne bude p.Volavá, která připraví soutěže pro děti, Roman do konce příštího týdne nahlásí panu Zástěrovi počet dětí z Veselíčka, zařídí Mikuláše s andělem a hudbu, párky pro děti sežene p. Pavelka, ostatní občerstvení p. Brabec, který zdarma zapůjčí sál hostince, občerstvení pro děti bude kompletně zdarma, vstupné bude dobrovolné, pro každou vesnici zvlášť (částečné pokrytí nákladů)

2014/09 (13.11.2014)

Přítomno: 5 členů

– jednání ohledně žádosti Jiřího Šímy, Veselíčko 14 k odprodeji  části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Veselíčko u ZR a to ve výměře cca 55 m2 u objektu č.p.65 – smíšené zboží, za účelem usnadnění přístupu zásobování objektu.

– původní návrh zamítnut (prostor před rampou a prostor před celým obchodem)

Pro: 0. Proti: 4. Zdržel se: 1.

– navrhnuto prodat pouze prostor před rampou a pouze polovinu prostoru před obchodem směrem od rampy, tímto by byly zachovány cca 2 parkovací místa pro obyvatelé Veselíčka

Pro: 4. Proti: 0. Zdržel se: 1.

– opětovné jednání a vedení diskuze ohledně situace kolem našeho kulturního domu

– pan Blažíček a Roman Kaláb zasílali postupně stížnosti a fotografie na vedení města, radní, zastupitelé a na městskou policii

– projednávání zakoupení nějaké atrakce pro děti z peněz osadního výboru (trampolína, skákací hrad), odloženo na začátek příštího roku tak, aby bylo zakoupeno na sezónu, tj.do jara

2014/08 (30.10.2014)

Přítomni: 4 členové.  Omluven: M. Brabec

-jednání o Mikulášské besídce, která bude společně s Mělkovicemi 7.12.2014 ve 15.hodin

-R. Kaláb zařídí hudbu, Mikuláše s andělem

-řešení ohledně situace kolem kulturního domu

2014/Schůze s OV Mělkovice (25.10.2014)

-společná schůze s osadním výborem Mělkovic

-jednání ohledně společné Mikulášské besídky

-besídka bude 7.12.2014 v hostinci ve Veselíčku

-Mělkovice zařídí balíčky pro děti, čerty, moderátorku

-Veselíčko zařídí hudbu, Mikuláše a anděla

-Mělkovice nás informovaly ohledně obchvatu ZR (propojka od Mělkovic na Jamskou ulici)

-seznámení s komisí osadních výborů, kdy by výbory zastupovala jedna osoba

-jednání o možné spolupráci při dalších akcích

2014/07 (26.9.2014)

Přítomno:5 členů

-shrnutí rybářských závodů a jeho vyúčtování

-oprava plotu, která byla slíbena, byla provedena

2014/06 (17.9.2014)

-sepsání požadavků pro rok 2014 na MÚ Žďár nad Sázavou

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku        areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je   tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům…viz samostatná žádost 

Věc: Žádost osadního výboru o navrácení domu kultury

Tímto dopisem Vás žádáme o navrácení domu kultury občanům Veselíčka, kteří ho budou využívat k účelům, ke kterým byl našimi předky postaven. Když ho v 60 letech naši předkové přestavěli pro účely pořádání kulturních a společenských akcí v obci, nikdy by je nenapadlo, že to dopadne takhle. Vnitřek budovy je téměř zničen a celé okolí kolem budovy vypadá tak jak vypadá. Uprostřed naše obce kde žijeme, máme tak akorát výhled na spoustu plechových kontejnerů a celkový nepořádek po zemi. Tohle se nám vůbec nelíbí. Nemluvím ani o nebezpečí těchto kontejnerů a součástek v nich, které jsou volně dostupné pro naše děti. Další problém, který nám vadí je doprava kolem budovy. Zatáčka je kolem ní je nebezpečná a co teprve teď, když se tam objevil velký kontejner. Potkat se tam s něčím větším (traktor, nákladní automobil), tak není ani kam uhnout. Nikdo nám ani neohlásil zásadní stavební práce uvnitř. Kompletně zničená podlaha a vybetonování vysoké vrstvy betonu místo parketů. Venku se najednou namísto asfaltu objevily betonové panely. Osadní výbor se ale nic nedozvěděl. Myslím si, že informování jsme mohli být. Přece jenom je to náš kulturní dům. Pro tohle jsme ho nestavěli, proto Vás žádáme o jeho navrácení. V obci se nemáme kde scházet. Je to jediná budova, kde by tato možnost byla. Pro všechny věkové generace. Mohu vyjmenovat něco z aktivit, které máme připraveny. Pro nejmenší by se zde konaly různé besídky, karnevaly, výstavy, divadelní představení, sportovní aktivity jako jsou florbal, stolní tenis atd. Konala by se tu různá cvičení pro seniory, děti a ženy. Děti by se měli kde scházet. Sbor dobrovolných hasičů nebo hokejisté by zde pořádali zábavy, plesy a další různá setkání. Zkrátka by byl kulturní dům hojně využíván pro kulturní dění v obci. Při každé akci, která se zde děje, musíme spoléhat na dobré počasí a tím se i spousta akcí odkládá nebo ruší. Tímto by se tento problém vyřešil. Já, předseda osadního výboru bych si vzal na starost chod a správu kulturního domu. Co jsem slyšel, tak tímto způsobem funguje škola ve Stržanově a není s tím žádný problém.

2014/Schůzka na MÚ ve Žďáře nad Sázavou s panem Brychtou a panem Kadlecem dne (4.9.2014)

Přítomno:5 členů

-kompletní projednání žádosti OV pro rok 2014

-OV opět požaduje vybudování zrcadel s odkazem na obec Jámy, kde zrcadla jsou a není to tam tak zdaleka nepřehledné jako u nás, pan Kadlec slibuje další jednání s Policií ČR

– oprava pozemních komunikací proběhla ve dvou fázích v dubnu 2014, tento bod byl splněn

-na opravu cesty od obchodu k Benawoodu již nejsou letos peníze, uvidí se příští rok

-snížení rychlosti je zamítnuto Policií ČR, viz.výše

-zametání proběhlo hned po skončení zimního období, splněno

-značení obce bylo také splněno, cedule směrem na Lhotku byla předělána na Veselíčko

-bod ohledně BIO odpadů byl vysvětlen výše

-vývěsní tabule nám byla přislíbena do 20.9.2014, koš a lavička se po domluvě budovat nebude, lavička i koš zůstane stávající

-na dětské hřiště letos nebylo v rozpočtu dost peněz, možnost převezení prolézaček z hřišť ze ZR padla, nesplňuje EN, hřiště již projektuje odbor komunální pro příští rok, mělo by být řešeno komplexně, tzn. nové oplocení, dětské hřiště pro nejmenší dle EU, osvětlení a celková úprava okolí

-slíbená provizorní oprava plotu u hřiště podél chodníku

-vybudování chodníku zřejmě nebude zahrnuto do rozpočtu pro rok 2015, jedná se o nákladnější stavbu a problémy s pozemky

-kulturní dům zůstává prozatím ve výpůjčce firmě Odas, chystá se stěhování dalších prací ze ZR(pračky)

2014/05 (7.8.2014)

Přítomno:5 členů

-po projednání s O. Ondráčkem se osadní výbor rozhodl souhlasit se směnou pozemků, ale za jiných podmínek, pozemek p.č. 909 bude zmenšen na polovinu, tzn. místo 2,5 metrů podél plotu na 1,25 m

Schváleno pouze za těchto podmínek. Pro: 5

-po projednání s M. Bartoňovou (Kostelencovou), se osadní výbor rozhodl pozemek odprodat

Schváleno. Pro: 3   Proti:2

-termín rybářských závodů je určen na 7.9.2014, P. Michal zařídí kompletní zázemí(rybník, pruty, místo pro občerstvení) a daruje 3 největší úlovky výhercům, R. Kaláb zařídí odměny pro děti, zapůjčí skákací hrad a lavičky,  J. Šíma zařídí občerstvení, J. Blažíček bude zapisovat prezentaci a míry úlovků, M. Brabec při vstupu k rybníku předá lístky pro děti na občerstvení a seznámí je s průběhem závodu. Pan Michal (táta Petra) bude úlovky měřit a pomáhat dětem

-dále se domluvila schůzka na MÚ ve Žďáře nad Sázavou s panem Brychtou a panem Kadlecem  na 4.9.2014 

-schůze OV domluveny na poslední čtvrtek v měsící

2014/04 (31.7.2014)

Přítomni: 4 členové

Omluven: Blažíček Jaroslav

– jednání o směně pozemků Otakara a Jany Ondráčkových a Města ZR část p.č. 1581/13 – ost.pl. ost.komunikace ve výměře cca 174 m2 a p.č. 1587/2 – ost.pl., ost.komunikace ve výměře 7 m2(celkem 181 m2) z vlastnictví manž.Ondráčkových do vlastnictví města za část p.č. 909 – ost.pl., ost.komunikace ve výměře cca 105 m2,části p.č. 1584 a 1585 – ost.pl., ost. kom.  nově dle návrhu p.č. 1585/2 ve výměře cca 22 m2 a část p.č. 1581/14, část p.č. 1585 a část p.č. 911/1 – nově dle návrhu p.č. 1585/3 ve výměře 110 m2 (celkem 237 m2) z vlastnictví města do vlastnictví manž. Ondráčkových

– jednání o prodeji sl. M. Bartoňové (dnes Kostelencové) části p.č. 1581/2 a části p.č. 1261/1 – nově dle návrhu p.č. 1261/17 ve výměře 234 m2.

– řešení návrhu posunuto o týden, výše jmenovaní byli pozvání na další schůzi, kde nás seznámili se záměry s pozemky

– osadní výbor rozhodl o uskutečnění dětských rybářských závodů v září, termín se doladí

– předseda OV seznámil členy o jednání s panem Brychtou ze dne 11.6.2014

2014/Schůzka předsedy OV s panem Brychtou na MÚ ve Žďáře nad Sázavou (11.6.2014)

-pan Brychta předložil vyjádření Policie ČR o zamítnutí zavedení rychlosti 30 km/h v obci na obecní komunikaci z důvodu omezení plynulosti dopravy

-po jednání o zákazu hlučných prací jak s panem Brychtou tak velitelem strážníku městské policie s panem Kuncem jsme se rozhodli tento zákaz neřešit, z vlastních zkušeností je prý lepší se sousedem domluvit, ale vyhláškou nic nezakazovat

– zákaz na hřišti je možný, ale nejjednodušší je sepsat provozní řád hřiště, kde bude jasně napsáno, co se smí a co ne, bude se řešit v budoucnu

-pan Brychta bude informovat pana Kadlece o plakátovací ploše, která dosud není postavena

-dále se bude informovat o dětském hřišti, které nám také bylo přislíbeno

2014/03 (22.5.2014)

Přítomno:5 členů

-jednání o prodeji pozemku č. 207-87/2014 manželům Petru a Janě Michalovým u RD č.p.30 Veselíčko u ZR.

Schváleno. Pro: 4     Proti:1

-diskuze o uspořádání dětského dnu osadním výborem, ponechání dětského dnu hasičům, dětský den osadního výboru odložen na konec prázdnin

-diskuze o neuskutečněných bodech v naší žádosti

-návrhy na zákaz hlučných prací v neděli (sekačky, pily, štěpkovače atd.)

-návrh o zákazu konzumace alkoholických nápojů na hřišti mimo akcí k tomu určeným

-diskuze o koupi skákacího hradu, trampolíny, párty stanu a podobně, během jara 2015 se něco z těchto věcí koupí a bude to sloužit celé obci

2014/02 na MÚ s panem Brychtou a panem Kadlecem (5.3.2014)

Zde se řešila žádost OV a zde jsou odpovědi na jednotlivé body

Přítomno: 5 členů

1. Zrcadla zde umístěna nebudou. Po návštěvě a kontrole popisovaných míst ing. Kadlecem a Mgr. Brychtou bylo rozhodnuto, že umístění zrcadel není na místě. Po konzultaci bude alespoň snížena rychlost dopravní značkou na 30 km/h v celé obci, kromě hlavní silnice od Mělkovic směrem na Slavkovice.

2. Oprava komunikací by měla proběhnout během jara. Již nyní jsou označeny úseky pro jejich opravu.

3. V plánu je oprava cesty formou navezení vyfrézovaného asfaltu a jeho uválení do děr a nerovností. Realizace by měla proběhnout ještě během tohoto roku.

4. Viz. bod 1.

5. Cedule ve směru od Lhotky bude vyměněna za ceduli s názvem Veselíčko, (nyní název Žďár nad Sázavou Veselíčko).

6. Zametání pozemních komunikací by mělo v celé obci proběhnout v brzké době.

7. Každý občan má nárok si zažádat o popelnici na BIO odpad. Popelnici dostane zdarma, ale zvýší se mu poplatek za služby. Občané Žďáru nad Sázavou platí poplatek za komunální odpad v plné výši, tj. 580 Kč za osobu za rok, občané Veselíčka, Radonína, Stržanova a Mělkovic mají slevu 50%, tj. 290 Kč za osobu za rok. Kdo si zažádá o popelnici na BIO odpad, tak se mu zvedne poplatek na plnou výši 580 Kč za osobu na rok, proto o popelnice na BIO odpad nemáme hromadně jako obec zájem. Kdo máte zájem, žádejte si sami za sebe. Jeden velký kontejner na BIO odpad zde umístěn nebude. Město má špatnou zkušenost s jeho obsahem. Lidé tam prý vhazují všechno možné.

8. U autobusové zastávky bude zřízena plakátovací plocha, lavička a odpadkový koš.

9. Hřiště bude kompletně oplocené. Dále se zhotoví dětské hřiště pro nejmenší, u kterého budou lavičky, odpadkový koš, osvětlení hrací plochy formou veřejného osvětlení a bude zde zaveden elektrický proud z důvodu konání různých akcí. Realizace by měla proběhnout v průběhu tohoto roku.

10. Chodník se bude řešit v příštím roce. Nechá se udělat návrh rozpočtu stavby a pokud bude rozhodnuto pro jeho realizaci, tak bude zahrnut do rozpočtu v příštím roce.

11. Kulturní dům se bude řešit poté, co se firma ODAS rozhodne ukončit provoz v něm. Zatím to vypadá, že by to mělo být do konce tohoto roku, ale to se včas dozvíme. Pokud tak bude, tak město nemá problém nám jej předat k užívání.

2014/01 (25.2.2014)

Přítomno: 5 členů

-sepsání požadavků pro rok 2014 na MÚ Žďár nad Sázavou

1. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.p26)

2. Oprava pozemních komunikací po obci až po křižovatku se silnicí č.19

3. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood)

4. Snížení rychlosti na 30 km/h nebo označení obytné zóny dopravní značkou u č.p.34

5.značení obce (Veselíčko, Veselíčko-Žďár nad Sázavou), požadujeme jednotný název Veselíčko

6. Zametání pozemních komunikací v obci po zimním období

7. BIO odpady – kontejnery na BIO odpady (u hasičské zbrojnice, u obchodu)

8.Vývěsní tabule- plakátovací plocha, lavička, odpadkový koš u autobusové zastávky

9. Dětské hřiště (lavičky, oplocení, osvětlení)

10. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici

 11. Kulturní dům – možnost využití občanu Veselíčka pro kulturní využití