2020/05

Datum: 18.6.2020

1/ Schůze s vedením města 27. 5. 2020

– náhradní termín na umístění velkoobjemového kontejneru za zrušený dubnový termín – nebude vypsán

– termín realizace plotu u hřiště – realizace pozastavena

– výsledky mykologického a statického průzkumu krovu kulturního domu, cenové nabídky variant rekonstrukce od projektanta, ověření možných dotačních programů na rekonstrukci – mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, zpracovává se celkové vyjádření statiků a projektanta na vhodné řešení, v současné době není vypsána vhodná dotace na rekonstrukci KD

– možnost výroby informačních tabulí o místní části Veselíčko – historie, mapa, letecké snímky,fotografie, které by bylo možné umístit do společenské místnosti KD – předáno Regionálnímu muzeu s žádostí o cenovou kalkulaci

– termín realizace kanalizace – časový harmonogram – více než 5 let

– výměna oken ve vrchní části kapličky – komunální odbor zjistí stav oken na místě

– zpevnění komunikace + osazení odvodňovacího žlábku na cestě u Mužátků-dle finančích možností, pravděpodobně nebude v letošních roce provedeno

– oprava vodárny – komunální odbor zjistí stav na místě

– možnost pořízení vánočního osvětlení na výzdobu stromku u KD – přislíbeno

2/ Zastupitelé města odsouhlasili rozpočtové změny pro rok 2020 – položka Místní části bude pro Veselíčko ponížena o 6000kč.

3/ / Z důvodu zrušení Dotace zastupitelstva pro rok 2020, byla částka 5 000 kč na pokrytí příspěvku pro VHL při příležitosti jubilejního 20. ročníku pokryta z reprefondu starosty a místostarostů.

4/ Požadavek na úklid štěrku splaveného po bouřce na komunikace – zajistil komunální odbor

5/ Sečení trávy trávy v celé obci proběhlo 13. 6. 2020 –některé plochy neposečeny – řešeno s komunálním odborem města, zaslány mapky. Odbor provede přepočet výměr obecních ploch k sečení.

6/ Schválen příspěvek 2000 Kč pro SDH na hudební produkci pouťové zábavy

7/ Schválen nákup hraček na pískoviště, boxu na hračky, pingpongových míčků, barvy na opravy nátěrů a vytvoření skákacího panáka.

8/ Na komunální odbor zaslán požadavek na vývoz kontejneru na elekroodpad

9/ Pořízení herního prvku na hřiště – probíhá jednání s firmou, která dodávala herní prvky pro děti, zpracování cenové nabídky, výběr nejvhodnější varianty. Nákup odložen na podzim dle finančních možností.

10/ Znovuobnovení studánky nad hájenkou – jednání s městem o finančního zajištění akce a možnosti řešit v rámci projektu Aktivně pro Žďár, odhad nákladů na zemní práce, cenové nabídky na výrobu přístřešku nad studánku