Archiv

Schůze OV s vedením města 2019

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 18.12.2019

Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 Poděkování:

Místní části Stržanov a Veselíčko za organizaci vánočního charitativního tvoření.

Různé:

· odvoz vyřazených elektrospotřebičů na sběrný dvůr bezplatně zajistí SDH Žďár nad Sázavou Zámek 2

· doporučený vegetační klid: listopad-březen.

· nahlášení akcí konaných v místních částech

Schválený rozpočet na rok 2020

Položka Osadní výbory: 206 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho:

Mělkovice 41 000 Kč (124 obyv.)

Radonín 21 000 Kč (63 obyv.)

Stržanov 83 000 Kč (248 obyv.)

Veselíčko 61 000 Kč (185 obyv.)

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2019.

Zvýšení poplatků za psy pro místní části:

· úpravou obecně závazné vyhlášky, schválené zastupitelstvem města dne 12.12.2019, platné od 01.01.2020, dojde k zvýšení poplatků za psy: https://data.zdarns.cz/deska/D0043394.pdf

· v diskusi zástupci OV vyjádřili nesouhlas se skokovým navýšením

Ceny za svoz odpadu, změny pro rok 2020:

· dne 12.12.2019 na zasedání zastupitelstva města projednávána nová vyhláška, která byla schválena v navrženém znění, nedojde ke změně výše platby pro občany.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· dne: 19.12.2019 ve 12.00 hodin proběhne schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde budou předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku. Na KD Veselíčko proběhlo dle sdělení ing. Pelikána setkání s architektem města ing. Arch. Ryškou, kde projednávali možnosti řešení, předloženy budou panu Ing. Milanu Petrovi ve čtvrtek na plánované schůzce: členové osadního výboru budou pozváni na schůzku, informováni (leden 2020).

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení – na SÚ podáme variantu dřevěný plot: předpoklad v roce 2020

pořízení dalších plast, sklo a papír dle fin. možností oKS rok 2019 případně 2020

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: oKS dal podnět do návrhu rozpočtu (není zahrnuto v rozpočtu 2020: ověřit požadavek z oS: MSTK)

· prořez stromů komunikace od I/19: OV upřesní požadavek (zákres do mapky)

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 30.10.2019

Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

Různé:

 · odvoz vyřazených elektrospotřebičů na sběrný dvůr bezplatně zajistí SDH Žďár nad Sázavou Zámek 2 · informace o výzvě se 100% dotací na stromy (výzva 09/2019) zasláno dne: 08.10.2019

· doporučený vegetační klid: listopad-březen.

· zápisy ze setkání OV s vedením:

ü Mělkovice: zveřejněno na webových stránkách místní části

ü Veselíčko: zveřejněno na webových stránkách místní části

ü Stržanov: ve vývěsce

ü Radonín: xxx

· prořez větví: v případě havarijního stavu OV ozorní oKS

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

· objednána studia: předpoklad zpracování leden 2020: převod 100.000Kč na rok 2020 platba studie

· návrh rozpočtu na rok 2020

· prověřit využití dotace: zatím není žádná vhodná dotace

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 požadavky:

· prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost na pozemcích města: vegetačních klid: provedeno

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení – na SÚ podáme variantu dřevěný plot: předpoklad v roce 2020

· přemístění, posunutí všech tří kontejnerů: elektro, olej, kov: přesunuto

pořízení dalších plast, sklo a papír dle fin.možností oKS rok 2019 případně 2020

· hřiště: 4 lavičky: oprava: probíhá

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č.19 – odvezen: 19.09.2019

· nákup vybavení do KD: stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky: některé již nakoupeny z položky OV

· čištění strouhy Veselíčko: tento týden bude pokračováno: předat info OV kdy

· odstranění skládky u hasičárny: předáno oKS – uklizeno

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: oKS dal podklad do návrhu rozpočtu (nutné nejdříve zpracovat PD, dle finančních možností města

· doplnění sanitárních věcí: OV zašle soupis emailem

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 26.06.2019

Přítomni:        Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška,  Radka Remarová

Poděkování:

 • OV Radonín: panu Mokrému, za zajištění roznosu zpravodaje      
 • pomoc, spolupráci panu Ing. Zástěrovi při street art

Různé:

 • město a všechny jeho příspěvkové organizace nebudou používat na hubení plevelů herbicidy. Místo chemikálií využívá na postřiky obyčejný kuchyňský ocet.

 ve čtvrtek 08.08. a v pondělí 12.08.2019 proběhla oprava, servis městského rozhlasu:  

            místní část Stržanov: stále velmi málo srozumitelné

 • žádost Regionálního muzea o zaslání textu o místních částech cca A4, které budou na panelech ve II.patro MěÚ.
 • doporučený vegetační klid: listopad-březen.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV
 • objednána studia: předpoklad zpracování leden 2020
 1. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ
 2. digitalizace,  mapování :
 • proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. aktuální stav cyklostezky:  Žďár – Mělkovice – Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

požadavky:

 • prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost na pozemcích města: vegetačních klid:  listopad – březen 2020
 • úprava prostoru, plot kolem hřiště:  zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení
 • oprava cesty parc.č.1591/2:  objednáno, dle počasí září 2019
 • Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci uvedení do původního stavu: opraveno 08.07.2019           
 • přemístění,  posunutí všech tří kontejnerů:  elektro, olej, kov: přesunuto

pořízení dalších plast, sklo a papírdle fin.možností oKS rok 2019 případně 2020

 • hřiště:  4 lavičky: oprava:  oKS prověří stav, zajistí do konce roku 2019
 • pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka)
 • zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č.19
 • nákup vybavení do KD: stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky
 • čištění strouhy Veselíčko: září dle počasí
 • odstranění skládky u hasičárny: předáno oKS

 V červnu proběhla oprava části povrchu komunikace od I/19.

Na opravu komunikace byla poskytnuta krajská dotace. Protože část komunikace směrem k silnici I/19 nebyla ještě stále majetkově vypořádána a zanesena do katastru nemohla být předmětem dotace. Délka úseku byla zvolena podle předpokládaných nákladů na podílu města.  

ZÁPIS  ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 26.06.2019

 Veselíčko

 Poděkování SDH, OV Veselíčko za úklid černé skládky.

 1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

· dopracovat projekt na rekonstrukci celého objektu na zateplení, sál

 Změna užívání KD: prověřit na KHS ve Žďáře nad Sázavou možnost varianty na KULTURNÍ DŮ S POŘÁDÁNÍM ZÁBAV, PLESŮ….

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

 3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 5. pamětní deska

· Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 6. oprava rozhlasu č. 3+7

· servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje: oprava do konce července

7. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 požadavky:

· prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.

· sekání trávy na hřišti 3 x ročně

· úprava prostoru, plot kolem hřiště

· KD oprava okapu: opraveno 13.06.2019

· předání klíčů od hlavního vchodu KD: předáno

· oprava dvou dopravních značek – začátek obce: opraveno

· prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19: objednáno: podzim

· oprava děr v místních komunikacích: přípojky k domů od vodárny: podzim, OV upřesní požadavky

V červnu proběhla oprava části povrchu komunikace od I/19.

Kanalizace: zjistit z PRVKUKu napojení.

 Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci uvedení do původního stavu do 05.07.2019

 Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Veronika Kalábová, Jiří Pavelka, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 10.04.2019

Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová,  Zdeněk Zikuška,  Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Jiří Pavelka, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová

  Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: žádost o zvážení vývozů v sobotu.

 Mimořádné vývozy kontejnerů objednávat telefonicky na oKS u paní Miluše Kozákové.

Znečištění vozovky ohlásit městsVeselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV
 • správce KD Jaroslav Blažíček, podepsána smlouva: 02.04.2019 proběhlo zaškolení obsluhy kotle
 • dopracovat projekt na rekonstrukci celého objektu na zateplení, sál

 stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

 • v řešení (po ukončení prací v KD)

 revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ:  digitalizace:

I. šetření 6.5.2019, OV požádán o předání dopisů dotčeným osobám

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 • Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

 pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 oprava rozhlasu č. 3+7

 • servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje
 1. aktuální stav cyklostezky:  Žďár – Mělkovice, Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

požadavky:

 • zjistit zda existuje, kde je umístěna kronika Veselíčka: obecní kronika vedená v letech 1928-1978 existuje  a je uložena v okresním archivu (SOkA Žďár nad Sázavou, ulice U Malého lesa)
 • prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.
 • oprava rozhlasu č.3,7 – objednáno
 • termín úklidu a oprava děr na komunikacích
 • sekání trávy na hřišti 3 x ročně, úprava prostoru+plot kolem hřiště: možnosti
   

V tomto roce proběhne oprava části povrchu komunikace od I/19 za spolufinancování z Fondu Vysočiny: zaslat informace od OKS .

 : zjistit z PRVKUKu napojení.

 Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci, zjistit podmínky stavebního povolení na oS: uvedení do původního stavu.

  Informace o plánovaných akcích:

30.04.2019 Čarodějnice

01.05.2019 Stavění máje

Ukliďme Česko společně s klubem Českých turistů (Zelená hora, Vysoké,Lhotka, Veselíčko)

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 20.02.2019

 Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Petr Bloudek, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová

 Paní místostarostka informovala osadní výbory o investicích, plánech v roce 2019.

 Z důvodu grafické výzdoba chodby II. Patra na MěÚ byly OV požádány o fotografie z místních částí pro Regionální muzeum, které grafické ztvárnění navrhuje.

Bioodpady v místních částech:

žádost OV Veselíčko a Stržanov o zvýšení četnosti vývozu v měsících květen-září, nebo dodání víceobjemového kontejneru: Prioritou je předcházení vzniku bioodpadu např. kompostováním, pouze doplněk je separovaný sběr do bio kontejnerů a bio popelnic. Pokud má někdo dočasný nebo místní problém, tak ať si pořídí další vlastní bio-popelnici, nahlásí její umístění na OKS paní Kozákové a bio-popelnice mu pak bude vyvážena.

Směsný odpad:

Důvodem snížení poplatku v Mělkovicích je 14-ti denní svoz směsného odpadu celoročně.

 Veselíčko

 1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

* rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

* stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

* opravit nefunkční čidla: při prohlídce 10.12.2018 vedením města bylo vše v pořádku, zjištění stavu na místě se zástupci OV, domluva na zaškolení obsluhy kotle

* VO zašle návrh na správce, uklízečku

* uklízečka není prozatím nutná řešit

* správce KD Jaroslav Blažíček, podepsána smlouva

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

* v řešení (po ukončení prací v KD)

 3. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ: jaro 2019 naplánována digitalizace, OV požádán o spolupráci

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

* napojení od vlakové zastávky k autobusové

* oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

* digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018

* Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

5. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 6. oprava rozhlasu č. 3+7

* servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

 7. oprava VO č.15 (nesvítí), č.17 (hučí): objednáno

 8. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice, Veselíčko

* nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

* prověření stanoviska ŘSD (paní místostarostka)

 požadavky:

* zjistit zda existuje, kde je umístěna kronika Veselíčka

* prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19

* oprava VO č.17 – hučí, č.15 – bliká, někdy nesvítí

* oprava rozhlasu č.3,7

Poděkování od OV Veselíčko za úpravu tratě pro Párkové závody, předáno panu Josefu Holemářovi.

 Informace OKS: V tomto roce proběhne oprava části povrchu komunikace od I/19 za spolufinancování z Fondu Vysočiny.

 ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 09.01.2019

 Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Lubomír Mokrý, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Petr Bloudek, Tomáš Chalupa, Radka Remarová

 Schválený rozpočet pro rok 2019 (www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2019.pdf):

Osadní výbory – 201 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho:

Mělkovice 39 tis. Kč (118 obyv.)

Radonín 21 tis. Kč (63 obyv.)

Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.)

Veselíčko 58 tis. Kč (175 obyv.)

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2018.

Bioodpady v místních částech: žádost OV Stržanov o zvýšení četnosti vývozu v měsících květen-září, nebo dodání víceobjemového kontejneru.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

* rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

* stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

* opravit nefunkční čidla: při prohlídce 10.12.2018 vedením města bylo vše v pořádku, zjištění stavu na místě se zástupci OV, domluva na zaškolení obsluhy kotle

* VO zašle návrh na správce, uklízečku

* 10.12.2018 proběhla prohlídka vedením města

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

* v řešení (po ukončení prací v KD)

3. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ: jaro 2019 naplánována digitalizace, OV požádán o spolupráci

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

* napojení od vlakové zastávky k autobusové

* oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

* digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018

* Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

5. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

6. po volbách OV: předat aktuální kontakty zaměstnancům MěÚ, MP: předány

7. oprava rozhlasu č. 3+7

* servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

8. oprava VO č.17: objednáno

9. vývěsky v místních částech: OV přeposlán email, informace o vývěskách ze dne: 16.03.2017 zaslaná panem tajemníkem

10. aktuální stav cyklostezky: Mělkovice – Veselíčko v jednán

Schůze OV s vedením města 2018

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 21.11.2018

Přítomni:        Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Dana Matulková,Zdeněk Zikuška,Lubomír Mokrý,Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 Bioodpady v místních částech Stržanov, Veselíčko, Radonín

Viz. příloha zápisu

 V měsíci prosinci proběhne inventura veškerého majetku městského úřadu Žďár nad Sázavou. Zástupci osadních výborů budou na inventury v místních částech přizváni.

 Vyúčtování všech dokladů, čerpání z položky OVdo 15.12.2018.

 Návrhy členů do osadních výborů zašlou dosavadní OV do 03.12.2018

 Pokud bude o víkendu urgentně zapotřebí prohrnout komunikace, volat: o víkendech a večerních hodinách MP (z důvodu stálé služby a aktuálního rozpisu služeb oKS)

 Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč        
 • rozpočet 2019:přesná částka bude známa po rozpočtovém zasedání zastupitelstva města
 • kolaudace,rozhodnutí č.j. SÚ/807/18/Ku-6-KolR ze dne 23.10.2018
 • provozní náklady prozatím v režii města, OV zašle předpokládaný seznam akcí, které se budou v KD konat
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou
 • opravit nefunkční čidla
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)

 revitalizace Veselíčko(není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )

 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou prácischůzka 27.8. s oKSpan Kasper –pan Blažíček, domluvena oprava– provedeno
 1. Žádost o realizaci chodníku(dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 • Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánovánona jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

 Požadavky:

oprava cesty, zalepení děr: díry nenalezeny, na podzim budou ještě provedeny vysprávky Patchmatic: provedeno

 1. vytýčení místní komunikace: příjezd k silnici I/37, oP: z důvodu majetkoprávního vypořádání
 2. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum
 3. po volbách OV: předat aktuální kontakty zaměstnancům MěÚ, MP
 4. prověřit možnost osvětlení křižovatky na silnici I/37 (Nové Město, Mělkovice): z hlediska odboru komunálních služeb je tento návrh irelevantní. Jednalo by se o rozsáhlou investici nejasného  efektu. Dle současných technických podmínek je nutné nasvítit každé rameno do větší vzdálenosti. V žádném případě se nejedná o instalaci 4 stožárů celkem, ale  cca 4 stožárů na každé rameno křižovatky. V dané lokalitě není dosud vyřešeno připojení na el.energii. Provoz tohoto zařízení se jeví diskutabilní.

Bioodpady v místních částech Stržanov, Veselíčko, Radonín

Dne 17. 4. 2018 byla provedena kontrola plnění biopopelnic v místních částech. Nebylo zjištěno žádné přeplňování ani ukládání mimo nádoby. Ani od řidiče pravidelně vyvážejícího bioodpady nebyly hlášeny žádné problémy z hlediska přeplněnosti.

Dne 29. 10. 2018 v odpoledních hodinách bylo provedeno místní šetření v místních částech Stržanov, Veselíčko a Radonín ve věci požadavku osadních výborů na zvýšení četnosti vývozu bioodpadů na 1x týdně. V současné době se vyváží 1x 14 dní– ve Stržanově v úterý, Veselíčko a Radonín – ve středu sudého týdne.

Bylo to den před vývozním termínem a byla pořízena menší fotodokumentace.

Stržanov- bylo zkontrolováno cca 15 ks biopopelnic –– nebylo zjištěno přeplňování

Veselíčko – zkontrolováno cca 8 biopopelnic, další nebyly přistaveny – ani zde nebylo zjištěno žádné přeplnění

Radonín – zkontrolováno cca 5 biopopelnic – není přeplněno – navíc v této místní části na požadavek osadního výboru byl do Radonína umístěn 1 ks kontejneru 1100 l na bioodpad

V žádné lokalitě nebyla spatřena přeplněná biopopelnice, přesto, že se jedná o podzimní termín, kdy je odpadu na zahradách k likvidaci nejvíce.

Proto nepovažujeme za nutné zvýšit četnost vývozu na 1x týdně. Také podle informací řidiče vyvážejícího popelnice na bioodpad, v těchto místních částech nedochází k přeplňování  nebo např. hromadění odpadu v okolí nádob.

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 29.08.2018

Přítomni:        Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Zdeněk Zikuška,                               Radka Remarová

Omluveni:      Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý

Mgr. Zdeněk Navrátil  Ing. Josef Klement

Poděkování za spolupráci, odvedenou práci, podporu komunitního života v místních částech, všem členům osadních výborů v tomto volebním období.

Biopopelnice:  Rada města schválila novou smlouvu na výpůjčku s následným darem na nakoupené biopopelnice pro jejich distribuci občanům. V případě zájmu o novou biopopelnici kontaktujte paní Miluši Kozákovou. Přednost mají Ti, kteří jsou zaevidováni u paní Kozákové  a ještě biopopelnici od města nedostali, následují ti, kteří v minulosti obdrželi již použité biopopelnice, které jsou nyní poškozené.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč        
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • předání vnitřní části dne 12.06.2018
 • probíhají venkovní práce
 • za neproběhlé práce v sále (dle domluvy na kontrolním dni) realizováno:

1. zadláždění a vymalování celé přístupové chodby od hlavního vstupu k soc. zařízení

včetně opravy elektroinstalace na společných chodbách

2. II. patro – výměna 2ks oken a zasekání a oprava elektroinstalace

 • 30.08.2018 vyklizena horní místnost, připraveno na položení lina
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou práci schůzka 27.8. s oKS pan Kasper – pan Blažíček, domluvena oprava
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Požadavky:
 • oprava cesty, zalepení děr: díry nenalezeny, na podzim budou ještě provedeny vysprávky Patchmatic  
 • nájezd na silnici od hasičské zbrojnice: hotovo
 • kaplička: očištění oken: zajistí sami
 • hřiště:            nátěr dřevěného přístřešku: 11.07. prověřeno, natřeno
 • nepotřebný majetek: stoly, židle ve vlastnictví města k dispozici pro OV nemáme, osloveny příspěvkové organizace: v červnu předána nabídka od knihovny ZR
 • výjezd na silnici I/19:            dle sdělení pana Ing. Jiřího Svobody, ředitel Lesní družstvo obcí, prořez bude proveden v nejbližším možném termínu: prořezáno
 • prověření vodorovného značení na silnici u staré vodárny, u č.p.72,  že vodorovné dopravní značení bylo zrealizováno na základě stanovení odboru dopravy pod č.j. OD/1188/17/LK-trv ze dne 24.07.2017.

– květen, červen 2018

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 13.06.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Vedení města informovalo o aktuálním stavu sečení trávy:

Město Žďár nad Sázavou se dohodlo na ukončení smlouvy s firmou GFP Service, s.r.o.. Reaguje tak na opakované problémy dodavatele s plněním termínů objednávek sečení travnatých ploch. Ukončení dohody umožňuje městu zapojit do sečení i třetí subjekty, které se do údržby zapojí do konce tohoto týdne. Zároveň bude zahájena příprava nadlimitní veřejné zakázky na tuto službu, ze soutěže pak vzejde nový dodavatel.

 Informace o kompostérech:  městem byly nakoupeny, složeny v areálu Satt, zájemci  nahlášení a zapsaní v seznamu na KS jsou formu SMS vyzývání na termín, kdy je možné na Sattu podepsat smlouvu a vyzvednout kompostér.  Případní zájemci se mohou hlásit na odboru komunálních služeb u paní Kozákové (množství kompostérů omezeno).

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • předání vnitřní části dne 12.06.2018
 • probíhají venkovní práce
 • za neproběhlé práce v sále (dle domluvy na kontrolním dni) realizováno:

1. zadláždění a vymalování celé přístupové chodby od hlavního vstupu k soc zařízení

včetně opravy elektroinstalace na společných chodbách

2. II. patro – výměna 2ks oken a zasekání a oprava elektroinstalace

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou práci
 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Požadavky:
 • oprava cesty, zalepení děr  
 • nájezd na silnici od hasičské zbrojnice
 • kaplička: očištění oken: objednáno provést do 30.06.2018
 • hřiště: nátěr dřevěného přístřešku: objednáno na začátek července
 • nepotřebný majetek: stoly, židle ve vlastnictví města k dispozici pro OV nemáme, osloveny příspěvkové organizace
 • výjezd na silnici I/19: dle sdělení pana Ing. Jiřího Svobody, ředitel Lesní družstvo obcí, prořez bude proveden v nejbližším možném termínu
 • návrh na pamětní desku pana Medhota Kalába, zaslány podklady: vyžádání vyjádření pracovníků muzea Žďár nad Sázavou
 • prověření vodorovného značení na silnici u staré vodárny

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 13.06.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Vedení města informovalo o aktuálním stavu sečení trávy:

Město Žďár nad Sázavou se dohodlo na ukončení smlouvy s firmou GFP Service, s.r.o.. Reaguje tak na opakované problémy dodavatele s plněním termínů objednávek sečení travnatých ploch. Ukončení dohody umožňuje městu zapojit do sečení i třetí subjekty, které se do údržby zapojí do konce tohoto týdne. Zároveň bude zahájena příprava nadlimitní veřejné zakázky na tuto službu, ze soutěže pak vzejde nový dodavatel.

 Informace o kompostérech:  městem byly nakoupeny, složeny v areálu Satt, zájemci  nahlášení a zapsaní v seznamu na KS jsou formu SMS vyzývání na termín, kdy je možné na Sattu podepsat smlouvu a vyzvednout kompostér.  Případní zájemci se mohou hlásit na odboru komunálních služeb u paní Kozákové (množství kompostérů omezeno).

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • předání vnitřní části dne 12.06.2018
 • probíhají venkovní práce
 • za neproběhlé práce v sále (dle domluvy na kontrolním dni) realizováno:

1. zadláždění a vymalování celé přístupové chodby od hlavního vstupu k soc zařízení

včetně opravy elektroinstalace na společných chodbách

2. II. patro – výměna 2ks oken a zasekání a oprava elektroinstalace

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou práci
 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Požadavky:
 • oprava cesty, zalepení děr  
 • nájezd na silnici od hasičské zbrojnice
 • kaplička: očištění oken: objednáno provést do 30.06.2018
 • hřiště: nátěr dřevěného přístřešku: objednáno na začátek července
 • nepotřebný majetek: stoly, židle ve vlastnictví města k dispozici pro OV nemáme, osloveny příspěvkové organizace
 • výjezd na silnici I/19: dle sdělení pana Ing. Jiřího Svobody, ředitel Lesní družstvo obcí, prořez bude proveden v nejbližším možném termínu
 • návrh na pamětní desku pana Medhota Kalába, zaslány podklady: vyžádání vyjádření pracovníků muzea Žďár nad Sázavou
 • prověření vodorovného značení na silnici u staré vodárny

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.04.2018

Přítomni: Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje a řešení přejezdu na Veselíčku
 2. proběhlo jednání, zápisy z proběhlých  jednání na místě rozeslány, v řešení doznačení přejezdů u Mělkovic, na Veselíčku není jasné, kdo a co objedná a uhradí , …

beze změny

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018

KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Vyjádření OV dne 05.04.2018

 • dodělání kompletně chodby a horní místnosti. (žádost o zachování bočních dveří ze sálu, pro pořádání různých akci jsou tyto dveře důležité.

Právě probíhá:

Kompletace  zařizovacích předmětů, radiátorů, dveří, elektro…

Práce na chodbě: oprava omítek soklů, dlažba- tyto práce byly dohodnuty jako náhrada za betonáž podlahy v sále

Jsou objednány 2 ks oken do 2NP

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

připravena schůzka s krajinářkou na 11.5.2018 v 11 hod. na místě (veškeré požadavky budou na místě projednány)

 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku(dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Zjistit stav mimoúrovňového řešení (cyklostezka) silnice 1/19 směr Mělkovice, Veselíčko
 2. Požadavky:

prořez stromů

oprava cesty – zalepení děr

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro – dle počasí)

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 05.03.2018

 Přítomni: Mgr. Zdeněk NavrátilIng. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Petr Bloudek, Zdeněk Zikuška, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje, 22.3.2018 bude jednání – v 8.45 na prvním přejezdu od městav 9.30 na druhém přejezdu a v 11.30 u přejezdu na Veselíčku (návrh dopravního řešení na základě podnětu SŽDC)
 • zástupci osadních výborů jsou na tato jednání přizváni
 • o účast požádáno pana Prokopa PČR, zástupce HZS
 1. úklid okolo kontejneru
 • v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
 1. vývoz kontejnerů
 • pokud nebude vývoz zajištěn nahlásit oKS, zajistí nápravu

Veselíčko

 1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací
 • rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení
 • rozvody elektroinstalace
 • rozvody topení-bez radiátorů
 • probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 • 26.02.2018:  Krajský úřad vydal stanovení DZ, ŘSD dopravní značky objednalo. Až budou vyrobeny a dodány, budou osazeny
 • 01.03.2018 – Značky vyrobeny a dodány, v dohledné době (cca 2 – 3 týdny) budou instalovány
 • 5.3.2018 umístěny
 1. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

 1. dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h
 • umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S.  Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč  zákon č. 13/1997 Sb.

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 17.01.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk NavrátilIng. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Rozpočet 2018

Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis. Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017

Proplácení dokladů:

 • při akcích doložit pozvánkou, plakátem, fotografiemi
 • proplácení hovorného – dobíjení telefonů max. 1.000Kč/rok

Příprava na sečení trávy 2018

 • návrh rámcového harmonogramu sečí zaslán na OV 11.1.2018
 • místní části jsou zahrnuty do plánu sečí 2x ročně – požadují 3x ročně: odbor KS za současného stavu nemůže nabídnout zvýšení počtu sečí. Kapacita dodavatele je s otázkou, s navýšením sečí pro místní části bude vhodné i zvážení počtu sečí v ostatních lokalitách města, což bude mít vliv i na rozpočet, …

Vývoz kontejnerů, biopopelnic

 • pokud nebude vývoz zajištěn dle časového harmonogramu, oznámit oKS, který zajistí nápravu

Požadavek OV: při příštím zpracování, tisku informačních materiálů MHD, zahrnout informace o linkových spojích do místních částí.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • požadavek na výměnu vchodových dveří

Soupis prací provedených do 05.01.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt pro nový podhled  sociálního zařízení
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 1. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 • pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
 1. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu
 2. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

Schůze OV s vedením města 2017

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.11.2017

 Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jaroslav Kadlec, Olga Strašilová, Milan Zich, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Roman Kaláb, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

svoz odpadu:

 • jedná se o pravidelný svoz i objemného odpadu, neslouží prioritně pouze pro svoz bia. Pokud o tento svoz nebude na místních částech zájem, nemusí být zajištěn.
 • prosíme místní části, aby zvážily a případně navrhly, jak vzniku odpadů a jeho následnému odvozu, likvidaci a dalšímu nakládání předcházet. Příkladem je posečení hřiště na Veselíčku a následný požadavek trávu odvézt do bioplynové stanice v ZR

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč          návrh do rozpočtu 2018:  650.000Kč
 • 12.10.2017  vyhlášeno výběrové řízení
 • 23.10.2017  proběhla elektronická aukce
 • stavební práce zahájeny
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • přesun pomníku: 18.10.2017 byly zahájeny práce, nyní přesunuto, dokončeno, uhrazeno
 • úprava okolí pomníku, hřiště: prověřit možnosti na oRUP: co nezasahuje do plánované revitalizace, je realizovatelné
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu  2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustraně
 • směrovka Veselíčko
 • určit co je vše zapotřebí ke zvýšení bezpečnosti
 • prověřit na PČR nehodovost úseku
 1. zvýšit počet sečení ze 2x na 3x ročně
 • počet sečí Veselíčko a Stržanov 3x ročně vzhledem ke stávajícímu výkonu zhotovitele není možný. Obě místní části jsou zařazeny do ploch IV. intenzitní třídy sečení spolu s dalšími takto definovanými plochami se sečí cca 2x ročně. Příslušné rozhodnutí bude vždy nutné zvážit i v návaznosti na rozpočet města a zařazení i ostatních obdobných ploch do systému sečení
 1. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 • pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz.
 1. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu
 1. kaplička: očištění oken – zajistí TSBM
 2. oprava světla: VO ((naproti obchodu)

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 18.10.2017

Přítomni: Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Ing. Miloslav Dvořák, Milan Zich, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Roman Kaláb, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová,

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení)
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle časových možností OV po tel.domluvě)

12.10.2017  vyhlášeno výběrové řízení

23.10.2017  proběhne elektronická aukce

 1. stará vodárna
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník – zjistit – dohledat majitele
 • OV – pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka – prověřeno – není v majetku)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD – Ing. Zajíček – předseda)

 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu)zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu o přemístění, realizace podzim
 • proběhla schůzka s fi GRANIT – Emil Fiala + Blažíček
 • 18.10.2017 byly zahájeny práce
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě)
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 1. zvýšit počet sečení ze 2x na 3x ročně
 2. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 3. pařezy(2x bříza, 1x javor)(na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárunad Sázavou konaného dne 06.09.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

hlášení městského rozhlasu

 • 18.7. zaslán na OV návod pro zobrazení na webových stránkách MěÚ www.zdarns.cz

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle časových možností OV po tel. domluvě)
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník – zjistit – dohledat majitele
 • OV – pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka – prověřeno – není v majetku)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD – Ing. Zajíček – předseda)

 • OV:  zda a jaký záměr by měla místní část?
 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu) zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu o přemístění, realizace podzim
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě): napojení od vlakového nádraží na stávající.   
 • schůzka přímo na místě komunitní koordinátorka + OV
 • prověření dotačních zdrojů
 • zjištění v jaké kroky byly učiněny

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárnad Sázavou konaného dne 28.06.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

Mgr. Zdeněk Navrátil: poděkoval SDH Veselíčko za účast na DNI ŽĎÁRU.

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • OV Stržanov požádán o zaslání oficiální žádosti adresované radě města k projednání v radě města

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • GRANT VYSOČINA – dotace: po podepsání smlouvy budou zakoupeny nové (uznatelné náklady jsou až po podepsání smlouvy). Poškozené popelnice budou opraveny nebo vyměněny (pokud bude dostatečné množství nových koupených s podílem dotace).
 • předpoklad dodání: konec srpna

Kompostéry:

 • předáno:  31 ks Mělkovice, 9 ks předáno Veselíčko
 • bude opět podána žádost o dotaci (týká se roku 2018)

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • zahrnuto do plánu (nyní se řeší aktuální požadavky po bouřce)

Zajíždění aut ke škol:

 • příprava preventivní projektu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
 • žádost OV o důslednější kontrolu MP, represi

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice)
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník – zjistit – dohledat majitele
 • OV – pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s.)

 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu)
 • zaslaná žádost na ministerstvo obrany
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu  (k hájence, k bytové jednotce na silo)
 • s nejvyšší prioritou bude prověřena varianta zasílání zpráv, záznamu hlášení rozhlasu do emailu
 • solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem.
 • domovní přijímač nyní stojí cca 4.000 Kč, má menší citlivost, proto musí být vzdálen od ústředny do 1 km
 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON – nedoporučujeme.
 • Cena instalace sloupu a svítidla VO se solárem cca 100 tis. Kč – nedoporučujeme.

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 17.05.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • projednáno na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017
 • k projednání 18.5. na zastupitelstvu města

BIOpopelnice: dodány – Radonín, Veselíčko, Stržanov – celkem předáno 97 kusů popelnic

Ing. Dana Wurzelová

 • město koupilo a předávalo použité biopopelnice
 • poškozené popelnice budou vyměněny až ve chvíli, kdy bude mít město znovu k dispozici jiné – bude nakupovat pouze s účastí dotace nebo jiné finanční spoluúčasti
 • vývoz v místních částech 1x 14 dní, bude sledováno a v případě potřeby zvážen častější svoz
 • vykryty veškeré žádosti, které byly podány do konce roku 2016
 • další žádosti případně výměny nefunkčních bio popelnic budou řešeny, jakmile budeme mít finanční spoluúčast z cizích zdrojů na zakoupení, pokud si občané zakoupí vlastní bio popelnici a nahlásí toto na úřad (paní Kozákové) bude město i tyto bio popelnice vyvážet

Kompostéry:

 • předáno 31 ks: Mělkovicím (financováno městem), 9 ks nabízíme dalším zájemcům – místní část Veselíčko zjistí zájem
 • pořízení dalších ks: čekáme na výsledek dotace, loňská žádost byla neúspěšná, výsledek letošní budeme vědět  ke konci roku

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • pan Kvirín Klíma po dohodě s oKS osloví zástupce OV, aby se domluvili na konkrétním termínu

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • pan projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 1. vydláždění pod kontejnery
 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery

schůzka 15.5. 2017 na místě – nový kontejner dodán, kontejnery přesunuty mimo  hasičárnu na pevnější terén, oKS nedoporučuje v tomto místě zpevnění, není nezbytné

 • pokud vznikne problém s nepořádkem okolo kontejneru, budeme řešit
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník – zjistit – dohledat majitele: požádat: oP o součinnost

4.  revitalizace Veselíčko

 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun – PD předána – řešení povolení přesunu
 • OV žádá prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné, velmi frekventované-exponované místo
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON – nedoporučujeme. Solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem. Cena instalace VO se solárem cca 100 tis. Kč.
 • oKS osloví majitele hájenky, prověří možnost napojení, upozorňuje však, že je zde zapotřebí to právně řádně ošetřit (nestandartní, nemusí být trvalé řešení)
 • oKS prověří i podmínky dodání „radio vysílače“ veřejného rozhlasu do uvedených lokalit.
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 05.04.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

Vývěsky v místních částech města Žďáru nad Sázavou:

 • s platností od 15.03.2017 budou na kontaktní mailové adresy OV zasílány dokumenty pouze v elektronické podobě a nebudou již ve vývěskách fyzicky vyvěšovány pracovníky MěÚ. Od tohoto data tedy bude pouze pravomocí OV rozhodnout o tom, zda a které zaslané informace ve vývěskách zveřejní. Chceme tímto dát větší prostor pro vlastní aktivitu místní správy  a aktuálnost prezentovaných informací

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • k projednání na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • nová aplikace Přeplněný či rozbitý kontejner, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů, umožnuje velice rychlý způsob předání takových informací odpovědným osobám
 •  

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • bio popelnice budou po převzetí od AVE postupně předávány, podle množství zájemců nahlášených u paní Kozákové budou žadatelé postupně uspokojováni
 • v současné době máme vyčerpán limit biopoplenic, pokud vznikne větší poptávka, zváží OKS jejich doobjednání, systémově budeme řešit, stále se ozývají noví zájemci
 • vývoz pro místní části bude 1x za 14 dní, budeme sledovat, pokud vznikne potřeba četnějšího vývozu, budeme  řešit aktuálně; zájmem a povinností města je především předcházet vzniku odpadů
 • informace o rozvozu popelnic budou zasílány sms

Kompostéry:

 objednáno 40ks velikosti 1400 l

 • dodání do ZR  07.04. případně 10.04.2017, po té dle domluvy složeny na Mělkovicích, předání kompostérů na základě smlouvy (1x založeno na MěÚ, 1x majitel)
 • kontaktní osoba – pan Zástěra

Čištění místních částí:

 • pro Žďár je řešen blokovým čištěním
 • v místních částech počítáme nejdéle do konce dubna, pokud to postup čištění města umožní, tak i dříve
 • základní informace zveřejněna na stránkách města pod informacemi o blokovém čištění

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • zahrnuto do plánu, budeme vás informovat o termínu

 Veselíčko

El.energie – hřiště:

 • evidence  spotřeby el. Energie, na konci roku bude přefakturováno na OV.  Nyní je odběr evidován na město.

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 1. vydláždění pod kontejnery
 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery
 1. Stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník

4.  Revitalizace Veselíčko:

 • účast na III. výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci “ Revitalizace centrální části Veselíčko „konaný dne 17/3/2017 v 10 hodin v RM
 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun
 • OV zvát na všechny výrobní výbory
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO – 1x
 • k bytové jednotce
 • oKS – prověří technické řešení

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 01.03.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Radka Remarová

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • poděkování za zaslané připomínky
 • odbor majetkoprávní připravuje k projednání na zastupitelstvo města konané 23.03.2017

Ing. Josef Klement

 • dnes 01.03.obecně závazné vyhlášky předloženy k projednání na kontrolním výboru
 • zaslání ke schválení na ministerstvo

BIOpopelnice:

 •  na základě žádosti občanů se uzavírají smlouvy

duben 2017 –  termín dodání biopopelnic, hromadný rozvoz od firmy AVE

 • duben 2017 – dodání kompostérů do Mělkovic oKS paní Miluše Kozáková
 • vývoz 1x za 14 dní, v sezóně 1x za týden, veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města

Kompostéry:

 • objednáno 40ks velikosti 1400 l

Životní jubilea:

Ing. Josef Klement

 • Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – vede, eviduje veškerá výročí
 • na pravidelných poradách jsme informováni, ti, kteří si přejí být navštíveni – navštěvujeme
 • každý oslavenec dostává domů písemný dotaz, zda si přeje být navštíven

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • podaná žádost o změnu užívání
 • podaná žádost o VPS, další vyjádření (OD, VAS, EoN). Dále je zadaná projektová dokumentace na elektriku, topení a zdravotechniku

Ing. Jaroslav Kadlec

 • návrh konzultován s OV
 • začátek realizace v roce 2017, jakmile bude administrativně vyřešeno
 1. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí
 2. Zvážit vydláždění pod kontejnery, dodání 1 kontejneru u hasičské zbrojnice

4.  Revitalizace Veselíčko:

 • dne 15.02.2017 proběhl II. výrobní výbor nad projektovou dokumentací. Bylo dohodnuto, že navržená varianta bude konzultována s poskytovatelem dotace. Proběhla konzultace s poskytovatelem dotace – nyní se návrhy zapracovávají (oRUP).
 • OV bude pozván na III. Výrobní výbor

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • dotace: částka na zeleň v projektu je velmi nízká
 • na projektu se stále pracuje, bude připraven tak, aby se dal rozdělit na etapy (realizace dle priorit OV)
 • cílem je smysluplný projekt, s reprezentativním centrem obce

Miloš Brabec

 • prosba o dodání biopopelnice na hřiště (plánovaná brigáda OV – hasičů)

Jaroslav Blažíček

 • žádost o prořezání stromů v obci

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 11.01.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Jiří Pavelka, Petr Bloudek, Miloš Brabec, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

Položka OV – Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části

2016 čerpáno zůstatek

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)             35.626Kč                         374Kč       

Radonín          24 tis. Kč (68  obyv.)                   384Kč                    22.616Kč

Stržanov         80 tis. Kč (243 obyv.)             79.957Kč                           43Kč

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)             61.979Kč                           21Kč

2017

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)

Radonín          24 tis. Kč (71 obyv.)

Stržanov         80 tis. Kč (241 obyv.)

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015                                   a počtu obyvatel k 1. 1. 2016.

 • žádost o  vyúčtování do 15.12.2017

Komunální odpad – platba 2017

Mělkovice       450Kč/rok/vývoz 1x za 14 dní (po dodání kontejnerů jaro 2017, oznámíme)

Stržanov         580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Veselíčko        580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Radonín          580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Biopopopelnice by měly být dodány v únoru 2017. Odbor komunálních služeb zašle na OV formulář – žádosti pro zájemce o biopopelnici.

Obecně závazné vyhlášky

 • připravujeme k projednání na březnové zastupitelstvo, bude zasláno OV k připomínkování

(rušení nočního klidu, alkohol, psi)

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

2. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí v roce 2017

3.  Revitalizace Veselíčko:

     schůzka pana projektanta, Ing. Radek Gregor, s OV 13.12.2016, zadány požadavky, připomínky.

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • klade se důraz na prostranství okolo KD
 • nové místo pro památník
 • okolí hřiště, samotné hřiště, okolí obchodu
 • vše za předpokladu získání dotace
 • požádáno o studii: propojení chodníkem, vyřešili by se návazné vztahy – není to přímo v projektu, nejsou to uznatelné náklady
 • v II. polovině února lze projekt ukázat OV
 1. kabelová televize 

František Sobola

ředitel divize ICT

SATT a. s.

 • v místních částech v tuto chvíli napojení na rozvody kabelové televize možné není a v nejbližší době ani tyto lokality neplánujeme. Nicméně od příštího měsíce začneme nabízet novou službu iTV, což bude plnohodnotná alternativa ke stávající službě kabelové televize. Kabelovou televizi pak bude možné přijímat prostřednictvím připojení k síti internet. Televizi je možné sledovat na klasickém televizoru prostřednictvím set top boxu, u novějších typů televize nebude set top box nutný. Obecně lze říci, že základní stanice jako veřejnoprávní a volně dostupné komerční stanice lze dnes v přijatelné kvalitě přijímat z terestriálního vysílání a v případě požadavku na nadstandardní nabídku a vyšší kvalitu vysílání lze spolehlivě použít internetovou televizi. Ta kromě nabídky velkého počtu programů nabízí i interaktivní funkce jako je např. automatický archiv všech kanálů nebo pauza vysílání.

Schůze OV s vedením města 2016

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďár nad Sázavou konaného dne 09.11.2016

 Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, JUDr. Stanislava Prokopová, Mgr. Martin Kunc, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Miloš Brabec, Martina Němcová, Radka Remarová

položka OV

Ing. Josef Klement

 • položka OV na 2017 se nemění, přepočet stejný jako v roce 2016 (příděl z rozpočtu města ve výši 333 Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou, a to k 01.01. předcházejícího roku)

 Obecně závazné vyhlášky

 vyhlášky budou zasílány OV k projednání, zpětného zaslání stanoviska OV, k zanesení požadavků OV do vyhlášky

Mgr. Zdeněk Navrátil: žádost o zaslání, nahlášení akcí po 22:00 pro rok 2017. Zachytit tradiční akce, nemusí se řešit datumově, důležitý je název akce.

Ing. Josef Klement

V červnu byla schválena (23. 6. 2016, platí od 24. 6. 2016, účinnost od 15. 7. 2016) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V roce 2017, pravděpodobně v lednu nebo v únoru, se bude řešit vyhláška týkající se psů, veřejného pořádku (hluk o sobotách a nedělích, státních svátcích).

JUDr. Stanislava Prokopová

Vyhláška (veřejný pořádek) včetně mapového podkladu bude zaslána (koncem listopadu, začátkem prosince) OV k projednání. V případě potřeby, zájmu OV je možné zanést, zakreslit do podkladu místa, která OV požaduje. K projednání na ZM se připravuje na leden 2017.

K majetkoprávním úkonům bude požadováno, tak jako doposud, stanovisko OV (prodeje, směny, pronájem …)

Mgr. Martin Kunc

Veřejný pořádek – o nedělích a státních svátcích se zakazuje provoz veškerých hlučných strojů a přístrojů, zařízení. Vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství, které jsou specifikována.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů (http://www.zdarns.cz/vyhlasky/v032012.pdf)  na veřejném prostranství je v místech, kde docházelo k vážnému, opakovanému narušování veřejného pořádku. Veškerá místa jsou vyjmenována, zaznamenána do mapového podkladu.

 • dle zjištění jak na MP, tak i PČR v místních částech nebyly zaznamenány vážné problémy, nedochází zde k narušování veřejného pořádku, k trestné činnosti. V případě podezření na trestnou činnost je potřeba hned volat na MP.

 Prohrnování silnice – v případě problému zavolat na dispečink MP.

Měření – ano, dle nové metodiky se radar nastavuje na 54Km, pokud dostaneme podnět, požádáme PČR.

 Veselíčko

Radka Remarová

 • z důvodu plánované revitalizace zeleně odložena žádost přemístění pomníku – budeme řešit komplexně
 • popelnice na papír bude hned po novém roce – slíbeno paní Kozákovou
 • vybudování plochy pod kontejnery – jaro 2017
 • biopopelnice – dodání: leden – únor 2018

Projednávání návrhu rozpočtu:

1.  Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové – 2017 projekt

Mgr. Zdeněk Navrátil: nyní se připravuje žádost na SFDI (leden 2017) na chodník na Mělkovicích, část u Zámku a doplnění chodníku na ul.Žižkova, teoreticky v červenci bude II.kolo – mohla by se žádost podat, pokud nebude II.kolo dotace vyhlášeno, podáme žádost v roce 2018

2.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

3.  Sociální zařízení v hasičské zbrojnici

4.  Výměna vrat v hasičské zbrojnici

5. Strouha od kapličky směrem k obchodu

 • upřesnit od OV místo, nedoporučuje se zatrubnění, nutný projekt

6. Zavedení pitné vody na výletiště – projekt 2017

7.  Oprava nájezdu na silnici (vedle hasičské zbrojnice cesta k rybníku vedle hasičské zbrojnice)

 • upřesnit místo od OV
 • ano – jaro 2017

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 14.09.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka,  Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Andrea Kučerová, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

 Mgr. Zdeněk Navrátil

Od místní části Veselíčka, Stržanova jsme již obdrželi návrh, žádost investice pro rok 2017. Mělkovice ve spolupráci s p.Remarovou dodají. Některé věci jsou již ve fázi projektování a rádi bychom žádali o dotaci na SFDI. Některé požadavky budou moci být splněny, realizovány v roce 2017, některé jsou delšího časového rozsahu.

Příští setkání (schůzky plánovat cca po 6 týdnech) bychom již měli mít žádosti spřipomínkovány z hlediska realizovatelnosti.

Každý organizátor akce má za povinnost prostor, ve kterém akci pořádá, uklidit. Kontejnery vám můžeme na požádání do místních částí dodat. Po akcích, naplnění těchto kontejnerů na objednání zajistíme vývoz, který bude hrazen z položky OV.

Veselíčko

Rádi bychom tak, jako na Stržanově je nyní v přípravě, zregenerovali zeleň na Veselíčku, upravili okolí KD, hřiště. Na jaře 2017 bychom měli mít po diskusi s vámi představu, mohli bychom začít připravovat projekt. Pokud vše dobře půjde, začali bychom v mimovegetační době (na podzim)  s kácením.

Ing. Jaroslav Kadlec

Místní část Radonín si zajišťuje sečení trávy sama, proplácíme benzín.

V případě vlastních aktivit – sečení, úprav ploch není problém proplatit naftu, benzín.

Za sečení okolo silnic III. třídy zodpovídá Správa a údržba silnic. Pokud budeme žádat SÚS o sečení v místních částech nad jejich plán, budou nám účtovány vícenáklady.

Stará cesta v Mělkovicích je zatím pro momentální potřeby dostatečně udržována (dle OV se využívá na procházky maminek s dětmi).

Dotaz Veselíčka na biopopelnice – z kraje jsme obdrželi neoficiální zprávu, v dotaci jsme uspěli. Jakmile budeme mít potvrzeno, zakoupíme, dodáme.

Cena 1 koše je 1.800KčRadka Remarová

 Informace o jednotlivých akcích, které se v průběhu prázdnin v místních částech konaly a v měsíci září ještě konat budou.

 Veselíčko                    02.07. Diskotéka 

30.07. Železný hasič  – soutěž O nejtvrdšího hasiče Veselíčka

13.08. Turnaj v ping pongu.

28.08. Dětský den – olympiáda  – hřiště Veselíčko + okolí

18.09.  Turnaj – nohejbal

Žďárský zpravodaj  

V září vyjde článek o místní části Veselíčko, poděkování paní Blažíčková, který nám příspěvek poslala.  Na měsíc říjen o napsání článku byl požádán OV Mělkovice, listopad bychom dali prostor Stržanovu a v prosinci místní části Radonín.

Místní části žádají o častější sečení trávy, plochy, okolo silnic.

Veselíčko          

Kulturní dům – okolí opraveno ke spokojenosti OV, dne 8. 9. proběhla pracovní schůzka vedení města a TSBM, OV byl o studii informován

9. 9. 2016 schůzka se zástupcem OV panem Blažíčkem – zkontrolovány veškeré požadavky, všechny jednotlivé body zkontrolovány, odsouhlaseny ke spokojenosti OV.

Vstupní brána na hřiště (koroze, chybějící krytky na slopky, uchycení pletiva do rámu, zavírání branky) – zadáno firmě, během příštího týdne bude opraveno (12.9.-16.9.2016).

Žádost o přesunutí pomníku po projednání s vedením města a s městským architektem bylo dohodnuto, že přesunutí pomníku bude realizováno po zpracování studie veřejného prostoru kolem bývalého KD, ze které bude nejprve určeno nejvhodnější místo na umístění pomníku v kontextu s celkovým řešením a teprve následně na to bude požádáno o povolení přemístění a toto přemístění projednáno. Vzhledem k časovému harmonogramu přesunu doporučujeme řešit úpravu stávajícího prostranství pomníku živým plotem, který by jej oddělil od hrací plochy. Případnou úpravu je nutné projednat s konzultujícím architektem Ing. arch. Ryškou – odpověď ORUP  (pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh).  

OV by rád přemístil pomník ke Kapličce.

Zrcadlo na křižovatce u Stejskalu – umístěno.

Cesta, kanál u Brostíkových – dokončeno.

Vybudování plochy pod kontejnery v současné době to není z hlediska fin. možné, dokončují se práce na jiných místech, dle možností.

Chodník okolo hasičárny – materiál dodalo město, práce – hasiči Veselíčko – velice pěkně uděláno.

 ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 29.6.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

 Mgr. Zdeněk Navrátil

* získali jsme z kraje dotace na přípravu projektové dokumentace na vedení nemotorové dopravu 1/19 Jamské ( Veselíčko – Mělkovice)

* na Novoměstské nelze, nedoporučuje se na stávajícím tělese oddělovat cyklostezku

* nabízíme prostor ve Žďárském zpravodaji – pravidelná rubrika (co se událo + foto)

Veselíčko

Kulturní dům:

Ing. Jaroslav Kadlec

* zjištěn stávající stav

* máme návrh rekonstrukce soc.zařízení (včetně bezbariérových přístupů),

* prosba o zajištění schůzky: nejdříve vedení, poté Mělkovice, Veselíčko

Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement

* schůzka do poloviny srpna přímo na místě

* 14 dní před schůzkou zaslat materiál na OV v elektronické podobě

* schůzka: max.2 zástupci z OV Veselíčko a Mělkovice, vedení města Žďár n.S., Ing. Kadlec, Ing. Škodová (připomínkování možné zaslat elektronicky, probrány budou přímo na místě)

* budova je zkolaudována jako průmyslový objekt, není možné jí využívat pro veřejnost

* veškeré požadavky se průběžně řeší (elektrika: .hřiště – hotovo, průřez větví podzim, cesty řeší pan Kasper s panem Pitkou, zjištění děr na komunikace bude přímo na místě: p. Remarová)

* poděkování OV vedení města za dobrou spolupráci, řešení problémů

* prosba o dodání kontejneru na papír

Radka Remarová

* čerpání z položky OV probíhá průběžně, bez problémů

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.5.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Andrea Kučerová, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Ing. Jaroslav Kadlec

 • zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou
 • velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)
 • na informačním lze na OP vyzvednout tašky na tříděný odpad (předložit OP)

Komunální odpad:

 • na pravidelné schůzce s panem Odvárkou, pan starosta projedná možnosti: vážení, sledování množství
 • pokud jsou 2 rodiny v 1 domě, není problém vyvážet 2 popelnice
 • Mělkovice             1x za 14 dní odpady – 450,– Kč – kompostéry
 • Radonín                1x týdně odpady 600,–Kč + biopopelnice
 • Stržanov                  1x týdně odpady 600,–Kč + biopopelnice
 • Veselíčko              1x týdně odpady 600,–Kč + biopopelnice

Veselíčko

 • místo na kontejnery – koncem června dotace, po té realizace – p. Kadlec
 • dodat na hřiště o dodání 2 laviček (dodáno)
 • úprava hřiště – posečení trávy
 • budova KD – vstup možný pouze za účelem odpočtu energií, větrání

pochvala od OV za hřiště, opravu cesty

 • oprava zámku na jímce (opraveno)
 • zámek-hřiště: OV zajistí sám
 • 12. 5. 2016 proběhla na Veselíčku schůzka s panem Pitkou, panem Kasperem (odvodnění cest  – křižovatka u Šilhana – cesta k Mužátkům – návrh: balená (spodní část, frézovaná)

– křižovatka u Broštíků č.p.69 pan Pitka zašle návrh na napojení se na kanalizaci

Radka Remarová

 • veškeré platby z položky OV je možné proplatit, vždy ale po domluvě
 • změna člena osadního výboru musí být projednána na zastupitelstvu měst
 • nutná přítomnost člena osadního výboru na zasedání zastupitelstvu města v případě projednávání bodu ohledně místní části
 • fi ELMIK – rozhlas – reklamace nahlášena, nutné prověřit všechny v místních částech
 • některé body, žádosti je nutné probrat, řešit přímo na místě, prosba o možnosti individuálních schůzek – projednání jednotlivých požadavků, nenechávat požadavky až na schůzku s vedením
 • v databázi věcí k zapůjčení máme stany (3x3m, 3x6m, reprobednu, lavičky, promítací plátno)

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6.4.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Radek Zlesák, Ing. Jaroslav Kadlec,

Ing. Jan Zástěra, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni: Andrea Kučerová – osadní výbor Stržanov

Ing. Josef Klement

* přivítal přítomné, zahájil pravidelné setkání s osadními výbory

* prošel jednotlivé body, úkoly z minulého zápisu, (jednotlivě v zápisu níže)

* požadavek (již zasláno na osadní výbory emailem) na přítomnost zástupců osadních výborů na zasedáních zastupitelstva města

komunální odpad

* tabulka nákladů na komunální odpad (vypočítána z faktur ODAS, dělena počtem obyvatel), přílohou tohoto zápisu (Ing. Zástěra jí rozporoval, namítal, že pokud bychom chtěli mít relevantní čísla, museli bychom vážit odpad za každou místní částí zvlášť)

Ing. Jaroslav Kadlec

* každá místní část je zapotřebí brát zvlášť, náklady se liší dle počtu obyvatel

Mgr. Zdeněk Navrátil

* minimalizaci vzniku odpadů, odpad, který se vůbec nedostane do systému odvozů atd. je pro město nejvýhodnější. Ve směsném odpadu toho co nejméně, co nejvíce odpadu v tříděném, ne však v biopopelnicích, ale na kompostu, to je pro nás nejvýhodnější.

* možnosti byly konzultovány s odborníky – eliminovat vznik odpadů nejlépe pokud odpad skončí buď jako tříděný nebo v kompostérech

* za tříděný odpad neplatíme, je pro nás plus

* po roce provedeme analýzu, porovnáme

* v každém případě budeme na odpad doplácet, ale raději bychom volili cestu, která je ekologičtější, proto bychom vám rádi nabídli varianty, motivovali odpad třídit

* záleží na každé místní části zvlášť, potřebujeme od vás znát závazné stanovisko

* vyhláška by se měla schvalovat během října, listopadu

* po roce zhodnotíme systém třídění, zda je dostačující vývoz 1x za 14 dní, porovnáme náklady

návrh poplatků za odpady pro rok 2017

1. 600,–Kč/osoba/rok – vývoz 1x týdně

2. 450,–Kč/osoba/rok – vývoz 1x za 14 dní, pořízení zahradních kompostérů

* do poloviny května výstup z místních částí – jaký druh, kolik ks

* o výpůjčce (zahradní kompostéry) musí rozhodnout rada města, smlouvu musíme ošetřit, z hlediska udržitelnosti dotace, povinností 5 let kompostér mít umístěn na pozemku, po té by mohlo dojít k převedení do vlastnictví občanů 

zahradní kompostéry

Ing. Jaroslav Kadlec

* zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou

* velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)

Veselíčko

kulturní dům

Ing. Jan Zástěra

* zadání poptávky není správné: zaměření stávajícího stavu včetně dokumentace pro změnu užívání stavby

* vysoutěžit by se mělo: dokumentace skutečného provedení s posouzením technického stavu konstrukcí eventuálně s vyhodnocením zda je, či není budova vhodná, které konstrukce je nutné vyměnit

* po té navrhuje setkání s Veselíčkem, zpracovat studii

* ze zadání nevyplývá, že bude proveden stavebně technický průzkum

Ing. Jaroslav Kadlec

* potřebujeme zjistit skutečný stav

* stanovit podmínky pro rekolaudaci na kulturní zařízení

* konstrukce, záměr – to jsou již další kroky

* nyní odešly poptávky – čekáme na odezvu

* v každém případě je v prvním kroku nutné zaměření stávajícího stavu – po té je možné učinit další kroky

* zakázka je na cca 40.000,–Kč

Ing. Radek Zlesák

* normy jsou daleko přísnější než v letech kdy se původně kulturní dům stavěl, zde je velmi nutné tuto stavbu dobře nazvat – zda kulturní dům, komunitní centrum atd.

* v poptávce je návrh stavebních úprav objektů

* shodneme se:

objekt, který budou využívat občané Veselíčka, Mělkovic

technické kroky:

1. zaměření stávajícího stavu

2. návrh stavebních úprav objektu

Mgr. Zdeněk Navrátil

* účelem budovy bude setkávání občanů, komunitní centrum

* záleží na tom, co si osady přejí:

1. kratší cesta – místnosti pro setkávání

2. širší projekt – můžeme paralelně připravovat – budeme muset počkat na dotace

* vznikl požadavek osadních výborů Mělkovic a Veselíčka, aby se vypověděla smlouva se stávajícím nájemcem bývalého objektu kulturního domu na Veselíčku a v tom jsme vyhověli

* delegovat z Veselíčka a Mělkovic osobu, které bude přítomna jednání ohledně kulturního domu

 ostatní body

Ing. Jaroslav Kadlec

* jímka bude vyvezena do dubna, zdržení bylo z hlediska převodu, podepsání smlouvy

* cesta opravena

Radka Remarová

* stromy pokáceny, suché větve ořezány, v případě dalších suchých větví by se z hlediska bezpečnosti ještě doořezali

* během dubna bude provedeno s panem Kasperem šetření stavu místních komunikací přímo na místě.