Schůze OV s vedením města 2020/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 27.05 .2020

 Přítomni: Martin Mrkos Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Blažíček, Olga Strašilová, Radka Remarová

Omluveni: osadní výbor Mělkovice

 Poděkování za spolupráci, součinnost během nouzovém stavu.

 Příprava rozpočtového opatření č.3 k projednání 18.06.2020 ZM: členové osadních výborů vyjádřili svůj nesouhlas s úpravou položek místních částí, na veřejné zastupitelstvo byli pozváni.

 Dne 17.4.2020 v odpoledních hodinách cca (17,00) po schválení předsedou Krizového štábu ORP Žďár nad Sázavou Ing. Mrkosem, ACCA provedla městská JPO II. preventivní dezinfekci veřejných prostor (v majetku města) v místních částech – Stržanov ( autobusová zastávka + lavičky na návsi), Mělkovice ( autobusová zastávka + lavičky na návsi) a Veselíčko ( autobusová zastávka + železniční, dětské hřiště u kulturního domu atd.), Radonín ( autobusová zastávka, u kontejneru na náměstíčku). Desinfekce Anti-Covid.

 Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření, návrh a podmínek

· požadavek na vymalování a zprovoznění topení 2 místností v I.patře z důvodu využití i pro schůze hasičů: prověřit funkčnost stávajícího topení: vyřešeno, zprovozněno, z části vymalováno svépomocí

· dotace: pan Ing. Jan Prokop vede v patrnosti, v současné době není vhodná dotace

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let

Požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: v jednání , dle fin.možností zadání a vypracování projektové dokumentace rok 2020

· prořez stromů komunikace od I/19

ü proběhla schůzka s panem Brabcem na místě samém. Na základě této schůzky proveden nejnutnější řez stromů (úprava podjezdné výšky, odstranění větví ve výhledu, bude podána žádost o pokácení 2 ks stromů): vyřešeno

· přidat na konec Veselíčka, na stávající sloup: OV upřesní požadavek: mapka, situačka: hotovo

· oprava komunikace u kolejí (ŘSD), hlavní přejezd: opraveno, reklamace na Veselíčku byla uznána a oprava byla provedena 30.4.2020 (SŽDC).

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla

· vánoční osvětlení na sloupy, stromek (z rezev města: prověřit)

· obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: OV zašle rozpočet

· panel: informace o místní části: předáno Regionálnímu muzeu s žádostí o cenovou kalkulaci

· oprava vodárny: provést šetření na místě

· vlaková zastávka, umístění knihobudky: zaslána žádost na SŽDC