Schůze OV s vedením města 2020/04

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne03.12 .2020

Přítomni: setkání se z důvodu bezpečnostních opatření nekonalo, jednotlivé body byly probrány, řešeny s předsedy osadních výborů jednotlivě.

 Rozpočet města pro rok 2021 je zařazen do programu zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2020.

 Veškeré doklady k proplacení odevzdat do 15.12.2020.

 Požádáno o součinnost při inventurách hmotného majetku v místních částech města.

 Zimní údržbu zabezpečuje fi SATT, kontakty na osadní výbory a ředitele Technických služeb vzájemně předány.

 Dne 21.10.2020 v odpoledních hodinách cca (17,00) po schválení předsedou Krizového štábu ORP Žďár nad Sázavou Ing. Mrkosem, ACCA provedla městská JPO II. preventivní dezinfekci veřejných prostor – nástupní ostrůvky autobusového nádraží, zastávky MHD ve Žďáře n.S. (v majetku města) a v místních částech – Stržanov ( autobusová zastávka), Mělkovice ( autobusová zastávka) a Veselíčko ( autobusová zastávka + železniční), Radonín ( autobusová zastávka).

 – desinfekce Anti-Covid

– v místních částech, dále dle domluvy s jednotkou JPO a Osadními výbory.

 Veselíčko

 Dlouhodobé investice: Návrh OV pro rok 2021:

· zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

 1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: , dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření: statik prověřil stav, nezavrhnul návrh (po opatřeních střechy a stropu), zpracování by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace

 2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování:

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/ dle sdělení KÚ: platná mapa jaro 2021

 4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· dlouhodobě: v jednání, řešení v majetkoprávních vztahů

· V současnosti se aktualizuje a rozšiřuje studie cyklostezky se smíšeným provozem (tedy i pro pěší) podél železniční tratě, který by se Žďárem propojil Mělkovice i Veselíčko. V delším horizontu se připravuje i lávka přes silnici I/19, která by tuto cyklostezku propojila s připravovanou cyklostezkou na Jamské ulici a směřovala do centra.

 6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVAK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi : kanalizace se na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 Na SVaK nyní není v plánu. Bude se intenzifikovat ČOV, což je velký zásah do rozpočtu. Pokusím se navrhnout, aby se akce přidružila k plánované cyklostezce, ale nevím, jak to vyjde výškově.

 Požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: zatrubnění nedoporučujeme, protože podél komunikace je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla: 01.06.2020 šetření na místě Šorf: kalkulace: výměna oken: v řešení, : provedeno

· vánoční osvětlení na sloupy: nedodány (nejsou v rezervě města, volné k dispozici )

· stromek: vánoční ozdoby: dodány

· obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: spolupráce v rámci místní části + Aktivně pro Žďár: provedeno

· panel: informace o místní části v řešení: Juda Václav do 15.12.2020

· oprava vodárny: oprava střechy + betonového poklopu, zabezpečit, aby nedošlo k úrazu: probíhá oprava (střecha opravená, poklop nový), další venkovní úpravy – fasáda jaro 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení

· velmi špatný signál O2, T-mobile, prověření možnosti zlepšení, pokrytí jejich sítě

 Na Veselíčku je plánována na rok 2020/2021 oprava kamenného kříže (u KD, né u kapličky). V souvislosti s tím, si pan restaurátor přes zimu odveze KRISTA.