Schůze OV s vedením města 2021/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne27.1 .2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Adam Joura, Jana Blažíčková, Dana Matulková, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová

Poděkování zástupcům osadních výborů za jejich celoroční činnost, spolupráci.

 Žádost o schůzku ve věci rozvoje místních částí, územního plánu: naplánováno na 05.03.2021 v 12:30hod

 Řešeny problémy s roznosem Žďárského zpravodaje, ihned osloven distributor, vyzván k nápravě a Žďárského deníku, OV předán kontakt na redakci.

 Zimní údržbu zabezpečuje fi SATT, kontakty na osadní výbory a ředitele Technických služeb vzájemně předány: nespokojenost se službami, paní místostarostka hned řešila se zástupci fi SATT, požádáno o systémové řešení.

 Rozpočet města pro rok 2021 na http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2021

 Položka Osadní výbory – 200 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 40 tis. Kč (121 obyv.), Radonín 22 tis. Kč (65 obyv.), Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.) a Veselíčko 55 tis. Kč (164 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2020.

  proběhla diskuse, byly předány návrhy na změnu Pravidel tvorby a čerpání položky Osadní výbory.

 Dne 01.03.2021 nastoupí nový správce zeleně, který bude postupně seznámen s místními částmi a jejich požadavky přímo v terénu za účasti zástupců OV.

 Veselíčko

 Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

· dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad

· mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět

· statik prověřil stav, nezavrhnul návrh (po opatřeních střechy a stropu), zpracování by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace: dle finančních možností

· TSBM zašle panu starostovi a paní místostarostce soupis prací, kroků za rok 2020

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/ dle sdělení KÚ: platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021)

 4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· SRI: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 5. žádost o kanalizaci: dlouhodobě

PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka, ředitele VAS projednávat na Komunální komisi: kanalizace na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

zařadit do akcí SVAK

projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 Trvá záměr přidružení k plánované cyklostezce. Jakmile bude známá trasa cyklostezky, bude město iniciovat jednání o vzniku projektové dokumentace na odkanalizování Mělkovic a Veselíčka.