Schůze OV s vedením města 2021/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 12.05.2021

Přítomni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Adam Joura, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Poděkování  osadním výborům za jejich práci, součinnost při řešení problémů, požadavků.

Jarní Úklid SATT:  spokojenost místních částí s provedenou prací, bez připomínek.

Ve všech místních částech budou postupně umyty kontejnery.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

 • zpevnění komunikace u č.p. 43, 53   – při větších srážkách dochází k vyplavování  štěrku   na silnici a křižovatku u obchodu
 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

 • vedení města zadá  TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky   dle finančních možností
 • odstranění parket – součinnost OV
 • přístřešek pro parkování aut
 • volební místnost přehodit z AGRA na KD

2. revitalizace Veselíčko:

 • zpracována  projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.
 • Sledují se dotační možnosti.

3. digitalizace,  mapování :  platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021):  naplánováno veřejné projednávání

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

 • úprava prostoru, plot kolem hřiště: nové oplocení hotovo + výsadba proběhla 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce osadního výboru, odboru životního prostředí a pana Brabce fi SATT). V rámci projektu Aktivně pro Žďár, za podpory MA21
 • oprava vodárny:  venkovní úpravy:  jaro 2021
 • Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka:  v řešení  s odborem  školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města
 • porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č. 3,7 oprava: předpoklad koncem března : servis proběhl : žádost o zpětnou vazbu, kontrolu  OV
 • oprava VO:  03.05.2021
 • prověření možností  kabelové televize od Satt (viz.úvod)
 • Opravy místních komunikací:  bude provedeno místní šetření   (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy :  v řešení s panem Kasperem
 • Studánka: stříška: požádáno o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár
 • výsadba ovocných stromů:  kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky