Schůze OV s vedením města 2021/04

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.06.2021

Přítomni:

Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková , Ing. Dana Wurzelová, Lubomír Mokrý

20.05.2021 podána žádost o dotaci OBNOVA VENKOVA, na herní prvky na hřiště Stržanov, Veselíčko

· žádost OV o účast na schůzce přímo na místě: vytýčení vhodné polohy pro herní prvek, probrání variant

Žádost OV o účast pana Mgr. Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic) na další plánované schůzce dne 15.09.2021

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: 20.05.2021 prohlídka za účasti místostarostky, Mgr. Adama Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic), Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně)

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky dle finančních možností

· odstranění parket – součinnost OV

· přístřešek pro parkování aut: oprava střechy 18.05.201 šetření na místě s panem Šorfem + OV požádáno o stanovisko dodavatele, odhad nákladů

· volební místnost na žádost OV a po prohlídce dne 19.05.2021 byla přemístěna na KD Veselíčko, na budově AGRA zrušena

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021): naplánováno veřejné projednávání: proběhlo _ 18.06.2021 platné mapy

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: v řešení s panem Kasperem/podzim dle finančních možností

· Studánka: stříška: OV zažádál o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

· odprodeje pozemku 1263/1: nesouhlas OV trvá

· výměna 2 oken v KD

· výměna nouzových dveří