Schůze OV s vedením města 2021/05

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 15.09.2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček,Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý,Radka Remarová

Omluveni:

Olga Strašilová

Od 01.01.2022 předpokládáme, žezačne fungovat taxík Maxík: služba pro seniory ze Žďáru, včetně místních částí

Na informacích MěÚ je možné vyzvednout si tašky na třídění odpad. Taškybudou vydávány po předložení OP (nárok mají osoby strvalým bydlištěm, 1x balení (3Ks) na 1 č.p.).

20.05.2021 podána žádost o dotaci OBNOVA VENKOVA, na herní prvky na hřiště Stržanov, Veselíčko: -žádost OV o účast naschůzce přímo na místě: vytýčení vhodné polohy proherní prvek, diskuse o variantách: návrh -výběr herních prvků bude předložen OV, proběhne setkání na místě-09.09.2021 schválená rozpočtová opatření ZM-získána dotace

úprava pravidel čerpání OVnávrh:

-převod nevyčerpaných finančních prostředkůna položkách místních částí zroku 2021/2022 , valorizace

zimní údržba:dotaz zda se připravují změny, OV Mělkovice spokojen súdržbou Agroslužbami

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

-nový chodník od vlakové kautobusové zastávce podél komunikace III.Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: 20.05.2021 prohlídka za účasti místostarostky, Mgr. Adama Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic), Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně)

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky dle finančních možností

· přístřešek pro parkování aut: oprava střechy 18.05.201 šetření na místě s panem Šorfem + OV požádáno o stanovisko dodavatele, odhad nákladů

· schválená dotace plánovaná schůzka 15:00 21.09.2021 svedením města

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

5. územní plán: •žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP(problematikaosvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod •zájem OV o rozšířen ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města, cenový odhad – zařadit do návrhurozpočtu 2022

Opravy místních komunikací: vřešení spanem Kasperem/podzim dle finančních možností: provedeny vysprávky vcelé místní části, opravena cesta mezi obchodem a kapličkou

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

oprava místního rozhlasu č.3 a 7

· výměna nouzových dveří