Schůze OV s vedením města 2021/06

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 1.11.2021

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková,  Mgr. Adam Joura, Bc. Jiří Hemza, DiS., Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Defibrilátor AED vyjádření, stanovisko ZOS (Zdravotnická záchranná služba  Kraje Vysočina) k umístění v místních částech, přeposláno na vědomí zástupcům místních částí.

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

 • Stržanov: upřesnění herních prvků, obj zaslána 04.11.2021, (konzultován  návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.)
 • Veselíčko: zaslaná objednávka:  Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek
 • Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)
 • 09.09.2021 schválená rozpočtová opatření ZM
 • 20.05.2021 podána žádost,  získána dotace
 • příspěvek Aktivně pro Žďár

úprava pravidel čerpání OV

 • převod nevyčerpaných finančních prostředků na položkách místních částí z roku 2021 lze převést na rok 2022
 • návrh do rozpočtu 390Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou

změny na zimní údržbu se nepřipravují 

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu: provedeno v říjnu 2021

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

-zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

 • vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace
 • SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace
 • návrh do rozpočtu na rok 2022  2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy 

5.územní plán:

 • žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod : proběhne v listopadu 2021  
 • zájem OV o rozšířen ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka:  v řešení  s odborem  školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky (rok 2022)

Opravy místních komunikací: vřešení spanem Kasperem/podzim dle finančních možností: provedeny vysprávky vcelé místní části, opravena cesta mezi obchodem a kapličkou

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky, finanční spoluúčast OV: předpoklad realizace listopad 2021

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – proběhne do 20.11.2021

· výměna nouzových dveří

-vánoční strom ozdobení : dle časových možností  nejdéle do 28.11.2021

-prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry