Schůze OV s vedením města 2022/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 2.2.2022

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.)

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: zaslaná objednávka: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek

· Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)

pravidel čerpání financí OV

Rada města na 91. Schůzi konané 31.01.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého návrhu: https://jednani.zdarns.cz/#!Jednani/344

– Rozpočet 2022: Položka Osadní výbory – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 127 obyv., Radonín 68 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.: https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2022.pdf (str.31)

V rámci změn organizačních složek přešla Technická správa budov pod správu společnosti Satt. V případě požadavků se obracet na Ing. Radka Zlesáka, který je vedoucím techniků.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

  • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
  • výměna vrat v hasičárně
  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • rekonstrukce vodárny: okna + dveře
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace, po dnešním jednání není třeba nová projektová dokumentace, pouze zadat vyřešení venkovního parkování a zadat projekt na topení a elektro s kotelnou. Ostatní změny oproti původní dokumentaci půjdou vyřešit přes změnu stavby před dokončením.

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno: zažádat o stavební povolení

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· projednáván s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· město zadalo studii na prověření proveditelnosti zbudování chodníku a návrh řešení Ing. Rostislavu Košťálovi: s OV se pravděpodobně spojí napřímo

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky (rok 2022): pozvat pana Sedláka na setkání s OV 30.03.2022

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

plot: oprava druhé strany hřiště

dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka – prověření možnosti umístění

· údržba zeleně: kácení stromů