Schůze OV s vedením města 2022/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 30.3.2022

Přítomni:  

Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: cesta přes Černý les ( vede od nás do Polničky a všichni jí říkají „přes kopec“)

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.) 28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek: 17.03.2022 realizace

17.03.2022: proběhla hlavní roční revize na dětských hřištích

pravidel čerpání financí OV

Zastupitelstvo města na 24. zasedání konané 10.02.2022 schválilo Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ dle přiloženého návrhu, platné od 15.02.2022

Rozpočet 2022: položka Osadní výbory: 390 Kč na obyvatele místní části

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

  • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
  • výměna vrat v hasičárně
  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • rekonstrukce vodárny: okna + dveře – urgovat
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci, svolat výrobní výbor: zástupci OV + vedení města

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod: proběhla dne 16.03.2022 s Ing. Škodovou

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– žádost o účast na schůzce dne 25.05. pana Mikuleho a pana Sedláka

– paní místostarostka zváží s panem Sedlákem návrh, bude OV o výsledku informován písemně

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-plot: oprava druhé strany hřiště: realizace: 10.03.22. AB Ploty s. r. o.

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení : SATT ve spolupráci s vlastníkem

· údržba zeleně: kácení stromů

oprava komunikace: OV zašle mapku

zametení silnic: před informovat s OV: zadáno 31.03.2022 SATT