2022/04

Datum: 21.04.2022

1/ V měsíci březnu byla provedena oprava plotu na hřišti na straně u brány, proběhly revize na herní prvky, v dubnu vysazen okrasný keř u památníku. Během května bude vyměněn písek v dětském pískovišti.

2/Herní prvek na hřiště – osazen v březnu, jako dopadová plocha použit kačírek – Osadní výbor zajistil odvoz hlíny z výkopu, náklady na pořízení herního prvku i dopadové plochy byly hrazeny z dotačního programu Obnova venkova.

3/Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

4/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – o nutnosti kácení stromů, které zavazí ve výhledu,  jedná odbor strategického rozvoje s majitelem lesa. V případě, že nebude zajištěn dostatečný rozhled, bude řešeno osazením zrcadla

5/ Pamětní deska Metoděje Kalába – žádost o financování výroby desky zaslána na vedení města, přislíbeno na příští rok, kdy uplyne 60 let od úmrtí rodáka z Veselíčka. Na další schůzce s vedením bude řešeno vypracování smlouvy o smlouvě budoucí s výtvarníkem a kovolitcem a žádost o zařazení příslušné částky do rozpočtu 2023. Část nákladů bude hrazena z příspěvků dárců a z položky pro osadní výbor.

6/ Zametení štěrku na místních komunikacích proběhne 22.4.2022, úklid na hřišti – brigáda plánována na 1.5.2022.

7/ KD – 14.4.2022 proběhla schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zpracování PD a kalkulace na rekonstrukci bude rozhodnuto o postupu prací. V letošním roce budou prostavěny 2mil – předpoklad vytápění, likvidace škváry z půdy, zateplení stropu, elektroinstalace, stavební úpravy. Bude zažádáno o dotaci na energetické úspory objektu – změna zdroje tepla, zateplení budovy, výměna oken.

8/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – Ing.R.Košťál zpracoval Vyhledávací studii. Jako vhodnou trasu pro chodník navrhl severní stranu silnice, kde v určitém úseku je minimální chodník již vybudován. Dle studie je možné do plochy KSÚS, příp. obce  bez zásahu do soukromých parcel umístit chodník Požadavek KSÚS, že vozovka musí zachovat současnou šířku 5,5m je dodržen. Na příští schůzce bude návrh zpřipomínkován a navržen další postup – zadání dalšího stupně PD.

9/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – probíhá výběr dodavatele, poptáno několik firem, realizace plánována na podzim 2022. Náklady na pořízení budou hrazeny z položky pro osadní výbor. Realizace bude řešena společně s hasiči, kteří zajistí demontáž stávající buňky, zpevnění podkladní plochy, montáž a nátěr stánku.  

10/ Návrh výdajů pro rok 2022 – největší položku bude tvořit realizace dřevěného stánku na hřišti, dále uvažováno s příspěvkem na tradiční akce – Čarodějnice, Stavění máje, Pouťové posezení, Pouťová zábava, Dětský den, Rozsvícení stromu, Mikulášská nadílka, |Ohňostroj.