Schůze OV s vedením města 2022/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 27.5.2022

Přítomni:  

Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Ing. Jan Zástěra,
Lubomír Mokrý, Ing. Jan Prokop, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: 1. cesta přes Černý les 2. cesta do Polničky tzv. přes kopec

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

  • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
  • výměna vrat v hasičárně
  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • rekonstrukce vodárny: dle sdělení ing.Petra výměna okna a dveří objednána
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

rozpočet: rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

· SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci,

· 25.05.2022 schůzka s projektantem Leošem Pohankou za účasti pane Zástěry, Ing. Milana Petra

-po zhotovení projektové dokumentace schůzka s SRI, OV, vedení města

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

studie zaslána na vědomí OV: připomínky
✓ šířka chodníku

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

· na požadavek OV provedeno prořezání stromů v obci

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
✓ Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – vedení zaslán požadavek na příspěvek na realizaci nové dřevěné buňky,
předpoklad financování z prostředků OV + příspěvek města