Schůze OV s vedením města 2022/05

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 21.9.2022

Přítomni:  

Mgr. Ludmila Řezníčková, Rostislav  Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra , Ing. Jan Prokop, Jiří Hemza Bc. DiS, Radka Remarová

Omluven: Lubomír Mokrý

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST

  • aktuálně realizujeme poslední úseky, pro které je zpracována dokumentace (K Vysokému, Zelená hora). Dokončení v roce 2023. Na další cesty není zpracována dokumentace. Vedeme seznam vhodných lokalit pro zařazení do Obnovy polních cest

byla pročištěna cesta od ZR2, Zámek: Černý les po Stržanov

·

dotace: OBNOVA VENKOVA

podána žádost na opravy v KD Veselíčko: výběrové řízení bude vyhlášeno na profilu dodavatele

Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

  • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
  • výměna vrat v hasičárně: vyměněny – zajistilo SDH pomocí dotačního programu ČEZ
  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“
  • rekonstrukce vodárny: hotovo

1. kulturní dům

zahájeno VŘ na dodavatele do konce září 2022

·2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

projektová dokumentace ing. Josef Novotný – termíny PD pro stavební povolení  28.2. 2022 a PD pro realizaci 30.6.2023

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

výběrové řízení na PD bude vyhlášena do konce října. Projektová dokumentace bude jako nezbytný podklad pro žádost o dotaci 1.Q 2023.

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi: 15. prosinec 2022

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci): ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry  – oslovit VaS: reklamace  KS – OV zašle mapku

dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – z položky Aktivně pro ZR příspěvek města 30.000Kč