Schůze OV s vedením města 2023/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 21.3.2023

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos ACCA, Jaroslav Hedvičák, Ing. Jan Prokop, Ing. Tomáš Vlček, Jana Blažíčková, Veronika
Kalábová, Josef Novák, Jaroslav Blažíček, Tomáš Kaláb, Olga Strašilová, Petra Matulková, Lubomír Mokrý,
Ing. Jan Zástěra, Ing. Běla Špinarová, Petr Bloudek, Tomáš Chalupa, Radka Remarová

Hosté:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah, Ing. Radek Zlesák

Vodárenská

Ing. Marek Mrkos

Projektant kanalizace

Ing.Josef Novotný

Přítomní byli informováni o průběhu přípravy projektové dokumentace na odkanalizování Mělkovic a Veselíčka. S místními bude svoláno projednání konkrétních úseků kanalizace

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST

  • aktuálně realizujeme poslední úseky, pro které je zpracována dokumentace (K Vysokému, Zelená hora). Dokončení v roce 2023.
  • probíhá příprava polní cesty z Vodojemu k Plíčkám

dotace: OBNOVA VENKOVA

probíhá rekonstrukce KD Veselíčko dle uzavřené smlouvy o dílo, předpoklad dokončení: květen 2023

Proběhla diskuse ve věci o odměňování výborů dle usnesení ZM konané dne 3.11.2022. OV požádali, aby
byli bez odměn. Žádost zašlou písemně, bude předloženo zastupitelům města na dalším jednání, které je
plánované 11.5.2023

Veselíčko

Dlouhodobé investice:

údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře

  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“ dle finančích možností, pokud bude k dispozici recyklát

1. kulturní dům

probíhá rekonstrukce KD Veselíčko dle uzavřené smlouvy o dílo, předpoklad dokončení: květen 2023

2. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

projektová dokumentace ing. Josef Novotný – termíny PD pro stavební povolení  28.2. 2022 a PD pro realizaci 30.6.2023

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

PD bude zpracována do konce 06/2023. Následně bude probíhat stavební řízení, a dle rozpočtu města příprava na realizaci

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: zadání výroby pamětní desky Metoděje Kalába tak, aby osazení na KD mohlo proběhnout v listopadu 2023, kdy uplyne 60 let od úmrtí

oprava místního rozhlasu č.3 a 7

· zámková dlažba pod dřevěný stánek: v řešení

oprava značky začátek obce ze strany od Lhotky

zbudování veřejného světlení na solární energii u Agra a u hájenky

valorizace částky při tvorbě rozpočtu – položky Osadní výbory