2022/05

Datum: 7.6.2022

1/ Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

2/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – 25.5.2022 proběhlo šetření na místě za účasti vlastníka pozemku a firmy SATT – zažádána PČR o souhlas, stanovisko

3/ KD – 25.5.2022 proběhla další schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zhotovení PD plánována schůzka odboru strategického rozvoje a investic, vedení města a zástupců OV.

4/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – žádost OV o zadání dalšího stupně PD a  zařazení příslušné částky do rozpočtu pro rok 2023.

5/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – byl vybrán dodavatel – domluvena schůzka na místě,  realizace plánována na podzim 2022.

6/ Obnova polních cest – na MÚ zaslán návrh na obnovu polní cesty p.č. 1054/61

7/ Na hřišti byly v květnu k plotu dosázeny  popínavky, v obci prořezány větve u vzrostlých stromů

Schůze OV s vedením města 2022/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 27.5.2022

Přítomni:  

Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Ing. Jan Zástěra,
Lubomír Mokrý, Ing. Jan Prokop, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: 1. cesta přes Černý les 2. cesta do Polničky tzv. přes kopec

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

  • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
  • výměna vrat v hasičárně
  • pitná voda na výletiště
  • soc. zařízení v hasičárně
  • rekonstrukce vodárny: dle sdělení ing.Petra výměna okna a dveří objednána
  • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

rozpočet: rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

· SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci,

· 25.05.2022 schůzka s projektantem Leošem Pohankou za účasti pane Zástěry, Ing. Milana Petra

-po zhotovení projektové dokumentace schůzka s SRI, OV, vedení města

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

studie zaslána na vědomí OV: připomínky
✓ šířka chodníku

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

· na požadavek OV provedeno prořezání stromů v obci

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
✓ Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – vedení zaslán požadavek na příspěvek na realizaci nové dřevěné buňky,
předpoklad financování z prostředků OV + příspěvek města

Odečty elektroměrů

Ve středu dne 18.5.2022 budou ve Veselíčku prováděny odečty elektroměrů. Zástupce firmy EG.D proto žádá, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry. Případně údaj o stavu elektroměru zanechán na viditelném místě.

2022/04

Datum: 21.04.2022

1/ V měsíci březnu byla provedena oprava plotu na hřišti na straně u brány, proběhly revize na herní prvky, v dubnu vysazen okrasný keř u památníku. Během května bude vyměněn písek v dětském pískovišti.

2/Herní prvek na hřiště – osazen v březnu, jako dopadová plocha použit kačírek – Osadní výbor zajistil odvoz hlíny z výkopu, náklady na pořízení herního prvku i dopadové plochy byly hrazeny z dotačního programu Obnova venkova.

3/Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

4/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – o nutnosti kácení stromů, které zavazí ve výhledu,  jedná odbor strategického rozvoje s majitelem lesa. V případě, že nebude zajištěn dostatečný rozhled, bude řešeno osazením zrcadla

5/ Pamětní deska Metoděje Kalába – žádost o financování výroby desky zaslána na vedení města, přislíbeno na příští rok, kdy uplyne 60 let od úmrtí rodáka z Veselíčka. Na další schůzce s vedením bude řešeno vypracování smlouvy o smlouvě budoucí s výtvarníkem a kovolitcem a žádost o zařazení příslušné částky do rozpočtu 2023. Část nákladů bude hrazena z příspěvků dárců a z položky pro osadní výbor.

6/ Zametení štěrku na místních komunikacích proběhne 22.4.2022, úklid na hřišti – brigáda plánována na 1.5.2022.

7/ KD – 14.4.2022 proběhla schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zpracování PD a kalkulace na rekonstrukci bude rozhodnuto o postupu prací. V letošním roce budou prostavěny 2mil – předpoklad vytápění, likvidace škváry z půdy, zateplení stropu, elektroinstalace, stavební úpravy. Bude zažádáno o dotaci na energetické úspory objektu – změna zdroje tepla, zateplení budovy, výměna oken.

8/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – Ing.R.Košťál zpracoval Vyhledávací studii. Jako vhodnou trasu pro chodník navrhl severní stranu silnice, kde v určitém úseku je minimální chodník již vybudován. Dle studie je možné do plochy KSÚS, příp. obce  bez zásahu do soukromých parcel umístit chodník Požadavek KSÚS, že vozovka musí zachovat současnou šířku 5,5m je dodržen. Na příští schůzce bude návrh zpřipomínkován a navržen další postup – zadání dalšího stupně PD.

9/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – probíhá výběr dodavatele, poptáno několik firem, realizace plánována na podzim 2022. Náklady na pořízení budou hrazeny z položky pro osadní výbor. Realizace bude řešena společně s hasiči, kteří zajistí demontáž stávající buňky, zpevnění podkladní plochy, montáž a nátěr stánku.  

10/ Návrh výdajů pro rok 2022 – největší položku bude tvořit realizace dřevěného stánku na hřišti, dále uvažováno s příspěvkem na tradiční akce – Čarodějnice, Stavění máje, Pouťové posezení, Pouťová zábava, Dětský den, Rozsvícení stromu, Mikulášská nadílka, |Ohňostroj.

Velkoobjemové kontejnery

Kontejner na nebezpečný odpad  bude přistaven ve Veselíčku u Zety

 v sobotu 9.4.2022 od 9,00 do 9,15 hod.

Kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně budou přistaveny ve Veselíčku u Zety  v sobotu 23.4.2022 od 8,30 do 9,45 hod.