Velkoobjemové kontejnery

Kontejner na nebezpečný odpad  bude přistaven ve Veselíčku u Zety

 v sobotu 9.4.2022 od 9,00 do 9,15 hod.

Kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně budou přistaveny ve Veselíčku u Zety  v sobotu 23.4.2022 od 8,30 do 9,45 hod.

Schůze OV s vedením města 2022/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 30.3.2022

Přítomni:  

Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: cesta přes Černý les ( vede od nás do Polničky a všichni jí říkají „přes kopec“)

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.) 28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek: 17.03.2022 realizace

17.03.2022: proběhla hlavní roční revize na dětských hřištích

pravidel čerpání financí OV

Zastupitelstvo města na 24. zasedání konané 10.02.2022 schválilo Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ dle přiloženého návrhu, platné od 15.02.2022

Rozpočet 2022: položka Osadní výbory: 390 Kč na obyvatele místní části

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • rekonstrukce vodárny: okna + dveře – urgovat
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci, svolat výrobní výbor: zástupci OV + vedení města

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod: proběhla dne 16.03.2022 s Ing. Škodovou

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– žádost o účast na schůzce dne 25.05. pana Mikuleho a pana Sedláka

– paní místostarostka zváží s panem Sedlákem návrh, bude OV o výsledku informován písemně

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-plot: oprava druhé strany hřiště: realizace: 10.03.22. AB Ploty s. r. o.

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení : SATT ve spolupráci s vlastníkem

· údržba zeleně: kácení stromů

oprava komunikace: OV zašle mapku

zametení silnic: před informovat s OV: zadáno 31.03.2022 SATT

2022/03

Datum: 01.03.2022

1/ Příprava plesu, který se díky ustupující pandemii může uskutečnit – termín 12.3.2022 v místním hostinci – plakáty, tombola 

2/Oprava plotu u brány na hřiště – přislíbena na letošní rok

3/ Herní prvek na hřiště – na hřiště bude umístěna šplhací sestava včetně dopadové plochy z kačírku, 2.3. proběhne schůzka přímo na hřišti ohledně umístění nového prvku, případně nutnosti přemístění stávajících prvků. Montáž proběhne v březnu nebo začátkem dubna.

4/ Vodárna  – proběhlo zaměření okna a dveří, bude zpracována cenová nabídka

5/ MÚ zaslal OV nová Pravidla čerpání – schválena částka 390kč/obyvatele a možnost převodu peněz do dalšího roku do výše 50% celkové částky.

6/ Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – proběhlo šetření na místě. Podmínkou PČR je pokusit se o zajištění přímého rozhledu v křižovatce. Pokud i přes veškerou snahu toto nelze zajistit,  je teprve možno řešit rozhled pomocí odrazového zrcadla. Byl osloven lesní hospodář, který dal souhlas s prořezem. V případě nutnosti kácení stromů bude vyvoláno jednání na místě samém a předem dohodnut rozsah. Požadavek na prořez předán na odbor strategického rozvoje a odpor dopravy MÚ.

7/ Pamětní deska Metoděje Kalába – zástupce regionálního muzea oslovil výtvarníka, který zpracovává návrh desky. Zaslal cenovou nabídku na vytvoření návrhu, modelu, formy a odlitku. Bude řešena možnost financování – dotace, sponzoři, sbírka, příspěvek z prostředků OV, příspěvek města – proběhne schůzka s odborem kultury.

8/ 15.3. proběhne schůzka OV s ing.Ryškou, ing.Faranovou a starostou ohledně územního plánu.

Schůze OV s vedením města 2022/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 2.2.2022

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.)

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: zaslaná objednávka: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek

· Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)

pravidel čerpání financí OV

Rada města na 91. Schůzi konané 31.01.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého návrhu: https://jednani.zdarns.cz/#!Jednani/344

– Rozpočet 2022: Položka Osadní výbory – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 127 obyv., Radonín 68 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.: https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2022.pdf (str.31)

V rámci změn organizačních složek přešla Technická správa budov pod správu společnosti Satt. V případě požadavků se obracet na Ing. Radka Zlesáka, který je vedoucím techniků.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • rekonstrukce vodárny: okna + dveře
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace, po dnešním jednání není třeba nová projektová dokumentace, pouze zadat vyřešení venkovního parkování a zadat projekt na topení a elektro s kotelnou. Ostatní změny oproti původní dokumentaci půjdou vyřešit přes změnu stavby před dokončením.

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno: zažádat o stavební povolení

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· projednáván s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· město zadalo studii na prověření proveditelnosti zbudování chodníku a návrh řešení Ing. Rostislavu Košťálovi: s OV se pravděpodobně spojí napřímo

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky (rok 2022): pozvat pana Sedláka na setkání s OV 30.03.2022

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

plot: oprava druhé strany hřiště

dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka – prověření možnosti umístění

· údržba zeleně: kácení stromů

2022/02

Datum: 03.02.2022

1/ Z důvodu pandemie Covid 19 se Obecní ples v plánovaném termínu 19.2.2022 neuskuteční, OV zvažuje odložení na termín 12.3.2022 případně úplné zrušení. 

2/ Ze stejného důvodu neproběhne v letošním roce výroční schůze osadního výboru, výroční zpráva za rok 2021 bude umístěna na www a tiskem roznesena občanům do schránek.

3/ Zprávy ze schůze s vedením z 2.2.2022

 • Vodárna – žádost k pokračování rekonstrukce zaslána ing.Petrovi, z důvodu sloučení TSBM se Sattem nutno jednat s ing.Zlesákem
 • Převod peněz do dalšího roku z položky Osadní výbory bude možné pouze do výše 50%
 • Herní prvek na hřiště – dotace prodloužena, realizace proběhne pravděpodobně v květnu
 • Kanalizace – zpracovává se studie proveditelnosti pro místní část Veselíčko a Mělkovice
 • Chodník – MÚ zadal zpracování projektové studie
 • Oprava plotu u brány na hřiště – zjištění rozsahu oprav, provedení dle finančních možností
 • Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – dotaz bude přeposlán p.Koubkovi z odboru dopravy
 • Přípojka vody na hřiště – nutný projekt, stavební povolení, dle finančních možností

2022/01

Datum: 10.01.2022

1/ Osadní ples plánován na 19.2.2022 v místním hostinci, hudební skupina Knajpa – ples se  se uskuteční, pokud to umožní vládní nařízení ohledně pandemie Covid 19 platné v době konání

2/ Na 22.1.2022 provedena rezervace zimního stadionu pro místní část Veselíčko od 15,15 do 16,45 hod, obyvatelé budou informováni formou letáčků do schránky.

3/ Na schůzích s vedením v tomto roce bude řešeno – přípojka vody na hřiště, oprava plotu na u vstupní brány na hřišti, zadání studie chodníku od vlakové k autobusové zastávce, možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka, Źdár n.S. – NMNM

4/ V letošním roce plánováno nákup dřevěného domku nebo výstavba pergoly na hřišti – na místě buňky, která je v havarijním stavu – ověření na stavebním úřadě, výběr dodavatele, cenové nabídky, výběr ideálního řešení

5/ Na Satt zaslán požadavek na  skácení starých ovocných stromů u silnice směrem k silnici č.19

6/ Vodárna – na TSBM zaslán požadavek na výměnu okna a dveří

7/ Na komunální odbor nahlášena porucha veřejného osvětlení – lampa č.11 a 22