Přístřešek studánky

Nad studánku u hájenky byl v červenci instalován nový dřevěný přístřešek. Byl vyroben na zakázku za finanční podpory z projektu Místní agenda 21.

Schůze OV s vedením města 2021/04

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.06.2021

Přítomni:

Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková , Ing. Dana Wurzelová, Lubomír Mokrý

20.05.2021 podána žádost o dotaci OBNOVA VENKOVA, na herní prvky na hřiště Stržanov, Veselíčko

· žádost OV o účast na schůzce přímo na místě: vytýčení vhodné polohy pro herní prvek, probrání variant

Žádost OV o účast pana Mgr. Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic) na další plánované schůzce dne 15.09.2021

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: 20.05.2021 prohlídka za účasti místostarostky, Mgr. Adama Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic), Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně)

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky dle finančních možností

· odstranění parket – součinnost OV

· přístřešek pro parkování aut: oprava střechy 18.05.201 šetření na místě s panem Šorfem + OV požádáno o stanovisko dodavatele, odhad nákladů

· volební místnost na žádost OV a po prohlídce dne 19.05.2021 byla přemístěna na KD Veselíčko, na budově AGRA zrušena

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021): naplánováno veřejné projednávání: proběhlo _ 18.06.2021 platné mapy

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: v řešení s panem Kasperem/podzim dle finančních možností

· Studánka: stříška: OV zažádál o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

· odprodeje pozemku 1263/1: nesouhlas OV trvá

· výměna 2 oken v KD

· výměna nouzových dveří

2021/04

Datum: 21.6.2021

1 / KD Veselíčko – 30.6. proběhne na MÚ schůzka se starostou, zástupci  odboru strategického rozvoje a investic a zástupci OV Veselíčko a OV Mělkovice. Budou vydefinovány požadavky na budovu, potřeby komunitního života a prověřeny možnosti dotací a zadání PD.

2/ Sečení trávy v obci – proběhne v 25.týdnu

3/ Vodárna – dokončení opravy přislíbeno do konce července.

4/ Schválen příspěvek 2000 kč pro SDH na hudební produkci na pouťovou disco zábavu, která se koná 25.6.2021.

5/ Herní prvek  – možnost pořízení dalšího prvku na hřiště ve Veselíčku s využitím dotace Obnova venkova, plánována schůzka na místě se zástupci komunálního odboru a krajinářkou města  – vytýčení vhodné polohy, výběr z variant doporučených herních prvků.

6/ 1.7.2021 budou spuštěny nové webové stránky obce – http://www.veselicko.com

7/  Návrh na pořízení dřevěného přístřešku místo stávající buňky na hřišti ve Veselíčku, která je v havarijním stavu. Bude řešeno v letošním roce v součinnosti s SDH.

8/ Obnova katastrálního operátu dokončena – od 18.6.2021 jsou platné nové mapy

Svoz odpadů ve Veselíčku

Svoz komunálního odpadu od 1.6. do 30.9.2021 

 –  1x týdně ve středu

Svoz bioodpadu – od dubna do konce listopadu 

– 1 x za 14 dní ve středu v  sudých týdnech.

2021/03

Datum: 3.5.2021

1 / KD Veselíčko – 14.4.proběhla na MÚ schůzka se starostou, místostarostkou a zástupci TSBM. Možnost zpracování projektové dokumentace ještě v tomto roce bude projednána při jednáních o rozpočtových opatřeních. Dále pan starosta zadal odboru strategického rozvoje hledat vhodnou dotaci na rekonstrukci KD – podmínkou žádosti o dotaci je projektová dokumentace pro stavební povolení.

2/ 21.4.2021 proběhla na MÚ informativní schůzka ohledně plánované cyklostezky Žďár n.S Mělkovice – Veselíčko. Projekčně je zpracováno ve formě studie – existuje několik variant vedení cyklostezky. V současnosti jsou oslovováni majitelé dotčených pozemků ohledně možnosti odprodeje pozemků.

3/ Plot u dětského hřiště-– pevný drátěný plot včetně podhrabové desky  – provedeno v dubnu. Výsadba popínavých rostlin plánována na 8.5.2021.

4/ Z majetkoprávního oddělení přišla žádost o vyjádření k požadavku manželů Švomových na odprodej části pozemku 1263/1. Osadní výbor prodej nedoporučil.

5/ Na odbor komunálních služeb zaslána žádost  o zpevnění  místních komunikací u Mužátků, u Michalů a za humny.

6/ Na Město zaslán požadavek na opravu místního rozhlasu  –  amplion č.7 a 3.

7/  Požadavek na úklid místních komunikací v obci –  zametení štěrku –z důvodu špatného počasí a blokového čištění ve Žďáře bude úklid proveden až v průběhu května

8/ V červnu dojde k dokončení obnovy katastrálního operátu – od 17.5 do 28.5. bude v KD Veselíčko vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu. Bližší informace na  www.veselicko.estranky.cz ve vývěsce na KD,  dále budou doručeny všem občanům do schránek.

9/ Návrh na výsadbu ovocných stromů na obecních pozemcích – navržena lokalita kolem komunikace z Veselíčka směrem k silnici č.19 – řešeno s odborem strategického rozvoje a investic, domluvena schůzka na místě.

10/ Schválen příspěvek na pořízení mikrofonu k reprosoupravě, nákup chodníkových kříd na hřiště, zajištění občerstvení na výsadbu popínavých rostlin na hřišti.

2021/02

Datum: 15.3.2021

1 / Na Město zaslány e-mailem požadavky a dotazy – řešeno na schůzce s vedením

– KD Veselíčko – pokračování rekonstrukce – možnost zpracování projektové dokumentace v roce 2021 – vedení města zadá TSBM zpracovat,zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova

– prosím o ověření u Sattu , zda by bylo možné připojit Veselíčko na kabelovou televizi- realizace optické sítě ve Veselíčku je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize.

– Celková oprava místních komunikací – Opravy místních komunikací řeší pan Kasper, bude sjednána schůzka na místě. Je zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka, jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

2/ Plot u dětského hřiště – pevný drátěný plot včetně podhrabové desky – přislíbena realizace na jaře 2021 –probíhá řízení ke stavebnímu povolení, výběr dodavatele. Výsadbu popínavých rostlin zajistí OV ve spolupráci s odborem životního prostředí a odborem komunálních služeb.

3/ Úprava internetových stránek Veselíčka – registrace placené domény – z položky OV uhrazeno 1000kč

4/ Na Město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.17, 8,14

5/ Na Město zaslán požadavek na opravu místního rozhlasu – amplion č.7

6/ Požadavek na úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku -bude zaslán začátkem dubna – dle počasí.

7/ Úklid na hřišti – brigáda plánovaná na duben, přesný termín bude zveřejněn

8/ Návrh na výsadbu ovocných stromů na obecních pozemcích – bude řešeno s MÚ

9/ Pamětní deska Methoda Kalába – rodáka z Veselíčka –řešeno s oborem kultury – podklad předán předsedovi kulturní komise

10/ Zastřešení studánky – bude řešeno během letošního roku – zpracování návrhu řešení, poptávky na dodavatele, možnost příspěvku z fondu Aktivně pro Žďár