2022/09

Datum: 6.11.2022

1/ Žádost o pročištění  žlábku  na komunikaci  před  RD Brostíkovi

2/ Opětovně  žádáno  o opravu rozhlasu (čekáme na  sdělení  termínu  opravy)

3/ Stížnost  na společnost  AVE-při  vyvážení  kontejnerů  je dávat  na své místa 

4/ Rozsvícení  stromu + Mikuláš

    -sobota 3.12.2022 (čas  upřesníme)

5/ Dohoda  o koupi  ohňostroje  na letošní  Silvestr 

6/ p.Michal  dal podmět  na řešení  k situaci ohledně  zasypaného  kanálu  u p.Synka. Bojí se,že až přijde  nějaký  větší  déšť  či tání  sněhu, že ho to vytopí. Poptáme se na Stavebnim úřadě

7/Požadavek na úklid listí na hřišti a naproti vodárně

2022/08

Datum: 13.10.2022

1/ Dřevěný stánek na hřišti – realizace podlahy –  komunální odbor zajistil dodávku demontované zámkové dlažby, nyní jednáme o možnosti osazení dlažby ještě v tomto roce

2/ Z prostředků OV zakoupena sponkovačka a řezačka papíru

3/ Volby členů osadního výboru Veselíčko na další čtyřleté období proběhnou v neděli 6.11.2022 v 16hod v KD na výroční schůzi OV – bližší informace obdrží občané do schránek.

4/ / Dopravní zrcadlo – křižovatka Veselíčko/Lhotka – ČR zaslala zamítavé stanovisko ve věci umístění zrcadla – doporučuje redukci vzrostlé vegetace, která brání v rozhledu. Město kontaktovalo vlastníka pozemku Lesy ČR, ten vegetaci odstranil pouze částečně. OV proto znovu požádal MÚ, aby vyjádření Policie ČR zaslal vlastníkovi a požádal o razantnější redukci vegetace.

5/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace  – odbor komunálních služeb zaslal podnět na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – odpověď přišla následující: V tomto roce tyto práce neplánujeme. Máme množství vpustí, které jsou „utopené“ i 10cm a ty nyní řešíme prioritně.

2022/07

Datum: 22.9.2022

1/ KD – vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci vytápění a stavební úpravy na sále a v kotelně

2/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce –   výběrové řízení na PD bude vyhlášeno do konce října. V prvním čtvrtletí roku 2023 bude zažádáno o dotaci

3/ Dřevěný stánek na hřišti – realizace proběhla v měsíci září, nátěr svépomocí. Zbývá dořešit realizace podlahy – osazení zámkové dlažby, na město zaslána žádost  o dodávku dlažby.

4/ Na město zaslána urgence na opravu rozhlasu č.3 a 7

5/ Dle informace ze Schůzky s vedením zadal SVK Žďár nad Sázavou zpracování projektové dokumentace na realizaci kanalizace místních částí  Mělkovice , Veselíčko.

6/ V měsíci listopadu se uskuteční volby členů osadního výboru Veselíčko na další čtyřleté období, tak aby mohli být navržení členové schváleni na prosincovém zasedání nového zastupitelstva. Bližší informace obdrží občané do schránek.

7/ Dopravní zrcadlo – křižovatka Veselíčko/Lhotka – město stále čeká na vyjádření PČR – řeší pan Koubek

8/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace

2022/06

Datum: 21.7.2022

1/ Vodárna  – výměna okna a dveří  realizace proběhla začátkem července.

2/ KD – výběrové řízení na rekonstrukci vytápění a stavební úpravy na sále a v kotelně bude vypsáno v srpnu 2022.

3/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce –  dle finančních možností bude zadání PD směřováno buď na podzim 2022 nebo na rok 2023.

4/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – po jednání s dodavatelem domluven termín realizace, upřesnění požadavků proběhne po odstranění stávající buňky na místě samém. Domluven příspěvek od města 30.000kč, zbytek bude hrazen z položky OV. Předpokládaná cena – do 90tis. S městem nutné dořešit objednávku a způsob fakturace. S SDH domluvena pomoc při demolici stávající buňky, vyrovnání terénu a nátěr dřevěného stánku.

5/ Sečení trávy na hřišti proběhne v 30.týdnu.

6/ Změna vývozu odpadů v letních měsících – od 11.7. do 30.9.2022 bude probíhat vývoz komunálního odpadu každý týden ve středu. Vývoz bioodpadu zůstává stejný – 1x za 14 dní ve středu v sudých týdnech.

7/ Oprava komunikace za humny – bude provedena dle finančních možností -město eviduje požadavek, oprava bude zajištěna v tomto roce pouze v případě, že bude  k dispozici asfaltový recyklát z rekonstrukce jiných komunikací.

8/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace – odbor SRI osloví VaS

2022/05

Datum: 7.6.2022

1/ Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

2/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – 25.5.2022 proběhlo šetření na místě za účasti vlastníka pozemku a firmy SATT – zažádána PČR o souhlas, stanovisko

3/ KD – 25.5.2022 proběhla další schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zhotovení PD plánována schůzka odboru strategického rozvoje a investic, vedení města a zástupců OV.

4/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – žádost OV o zadání dalšího stupně PD a  zařazení příslušné částky do rozpočtu pro rok 2023.

5/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – byl vybrán dodavatel – domluvena schůzka na místě,  realizace plánována na podzim 2022.

6/ Obnova polních cest – na MÚ zaslán návrh na obnovu polní cesty p.č. 1054/61

7/ Na hřišti byly v květnu k plotu dosázeny  popínavky, v obci prořezány větve u vzrostlých stromů

2022/04

Datum: 21.04.2022

1/ V měsíci březnu byla provedena oprava plotu na hřišti na straně u brány, proběhly revize na herní prvky, v dubnu vysazen okrasný keř u památníku. Během května bude vyměněn písek v dětském pískovišti.

2/Herní prvek na hřiště – osazen v březnu, jako dopadová plocha použit kačírek – Osadní výbor zajistil odvoz hlíny z výkopu, náklady na pořízení herního prvku i dopadové plochy byly hrazeny z dotačního programu Obnova venkova.

3/Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

4/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – o nutnosti kácení stromů, které zavazí ve výhledu,  jedná odbor strategického rozvoje s majitelem lesa. V případě, že nebude zajištěn dostatečný rozhled, bude řešeno osazením zrcadla

5/ Pamětní deska Metoděje Kalába – žádost o financování výroby desky zaslána na vedení města, přislíbeno na příští rok, kdy uplyne 60 let od úmrtí rodáka z Veselíčka. Na další schůzce s vedením bude řešeno vypracování smlouvy o smlouvě budoucí s výtvarníkem a kovolitcem a žádost o zařazení příslušné částky do rozpočtu 2023. Část nákladů bude hrazena z příspěvků dárců a z položky pro osadní výbor.

6/ Zametení štěrku na místních komunikacích proběhne 22.4.2022, úklid na hřišti – brigáda plánována na 1.5.2022.

7/ KD – 14.4.2022 proběhla schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zpracování PD a kalkulace na rekonstrukci bude rozhodnuto o postupu prací. V letošním roce budou prostavěny 2mil – předpoklad vytápění, likvidace škváry z půdy, zateplení stropu, elektroinstalace, stavební úpravy. Bude zažádáno o dotaci na energetické úspory objektu – změna zdroje tepla, zateplení budovy, výměna oken.

8/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – Ing.R.Košťál zpracoval Vyhledávací studii. Jako vhodnou trasu pro chodník navrhl severní stranu silnice, kde v určitém úseku je minimální chodník již vybudován. Dle studie je možné do plochy KSÚS, příp. obce  bez zásahu do soukromých parcel umístit chodník Požadavek KSÚS, že vozovka musí zachovat současnou šířku 5,5m je dodržen. Na příští schůzce bude návrh zpřipomínkován a navržen další postup – zadání dalšího stupně PD.

9/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – probíhá výběr dodavatele, poptáno několik firem, realizace plánována na podzim 2022. Náklady na pořízení budou hrazeny z položky pro osadní výbor. Realizace bude řešena společně s hasiči, kteří zajistí demontáž stávající buňky, zpevnění podkladní plochy, montáž a nátěr stánku.  

10/ Návrh výdajů pro rok 2022 – největší položku bude tvořit realizace dřevěného stánku na hřišti, dále uvažováno s příspěvkem na tradiční akce – Čarodějnice, Stavění máje, Pouťové posezení, Pouťová zábava, Dětský den, Rozsvícení stromu, Mikulášská nadílka, |Ohňostroj.

2022/03

Datum: 01.03.2022

1/ Příprava plesu, který se díky ustupující pandemii může uskutečnit – termín 12.3.2022 v místním hostinci – plakáty, tombola 

2/Oprava plotu u brány na hřiště – přislíbena na letošní rok

3/ Herní prvek na hřiště – na hřiště bude umístěna šplhací sestava včetně dopadové plochy z kačírku, 2.3. proběhne schůzka přímo na hřišti ohledně umístění nového prvku, případně nutnosti přemístění stávajících prvků. Montáž proběhne v březnu nebo začátkem dubna.

4/ Vodárna  – proběhlo zaměření okna a dveří, bude zpracována cenová nabídka

5/ MÚ zaslal OV nová Pravidla čerpání – schválena částka 390kč/obyvatele a možnost převodu peněz do dalšího roku do výše 50% celkové částky.

6/ Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – proběhlo šetření na místě. Podmínkou PČR je pokusit se o zajištění přímého rozhledu v křižovatce. Pokud i přes veškerou snahu toto nelze zajistit,  je teprve možno řešit rozhled pomocí odrazového zrcadla. Byl osloven lesní hospodář, který dal souhlas s prořezem. V případě nutnosti kácení stromů bude vyvoláno jednání na místě samém a předem dohodnut rozsah. Požadavek na prořez předán na odbor strategického rozvoje a odpor dopravy MÚ.

7/ Pamětní deska Metoděje Kalába – zástupce regionálního muzea oslovil výtvarníka, který zpracovává návrh desky. Zaslal cenovou nabídku na vytvoření návrhu, modelu, formy a odlitku. Bude řešena možnost financování – dotace, sponzoři, sbírka, příspěvek z prostředků OV, příspěvek města – proběhne schůzka s odborem kultury.

8/ 15.3. proběhne schůzka OV s ing.Ryškou, ing.Faranovou a starostou ohledně územního plánu.

2022/02

Datum: 03.02.2022

1/ Z důvodu pandemie Covid 19 se Obecní ples v plánovaném termínu 19.2.2022 neuskuteční, OV zvažuje odložení na termín 12.3.2022 případně úplné zrušení. 

2/ Ze stejného důvodu neproběhne v letošním roce výroční schůze osadního výboru, výroční zpráva za rok 2021 bude umístěna na www a tiskem roznesena občanům do schránek.

3/ Zprávy ze schůze s vedením z 2.2.2022

  • Vodárna – žádost k pokračování rekonstrukce zaslána ing.Petrovi, z důvodu sloučení TSBM se Sattem nutno jednat s ing.Zlesákem
  • Převod peněz do dalšího roku z položky Osadní výbory bude možné pouze do výše 50%
  • Herní prvek na hřiště – dotace prodloužena, realizace proběhne pravděpodobně v květnu
  • Kanalizace – zpracovává se studie proveditelnosti pro místní část Veselíčko a Mělkovice
  • Chodník – MÚ zadal zpracování projektové studie
  • Oprava plotu u brány na hřiště – zjištění rozsahu oprav, provedení dle finančních možností
  • Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – dotaz bude přeposlán p.Koubkovi z odboru dopravy
  • Přípojka vody na hřiště – nutný projekt, stavební povolení, dle finančních možností

2022/01

Datum: 10.01.2022

1/ Osadní ples plánován na 19.2.2022 v místním hostinci, hudební skupina Knajpa – ples se  se uskuteční, pokud to umožní vládní nařízení ohledně pandemie Covid 19 platné v době konání

2/ Na 22.1.2022 provedena rezervace zimního stadionu pro místní část Veselíčko od 15,15 do 16,45 hod, obyvatelé budou informováni formou letáčků do schránky.

3/ Na schůzích s vedením v tomto roce bude řešeno – přípojka vody na hřiště, oprava plotu na u vstupní brány na hřišti, zadání studie chodníku od vlakové k autobusové zastávce, možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka, Źdár n.S. – NMNM

4/ V letošním roce plánováno nákup dřevěného domku nebo výstavba pergoly na hřišti – na místě buňky, která je v havarijním stavu – ověření na stavebním úřadě, výběr dodavatele, cenové nabídky, výběr ideálního řešení

5/ Na Satt zaslán požadavek na  skácení starých ovocných stromů u silnice směrem k silnici č.19

6/ Vodárna – na TSBM zaslán požadavek na výměnu okna a dveří

7/ Na komunální odbor nahlášena porucha veřejného osvětlení – lampa č.11 a 22

2021/08

Datum: 15.12.2021

1/ / KD – na příští rok je v návrhu rozpočtu částka 2 miliony na opravy KD – pokud bude schváleno, Technická správa budov bude řešit postup a zadání stavebních prací a  zadání projektové dokumentace pro řemesla –  elektro, vytápění. K rekolaudaci objektu  je potřeba vyjádření hasičů a hygieny – v letošním roce proběhne informativní schůzka s KHS

2/ Chodník od vlakového k autobusové zastávce – odbor strategického rozvoje města  zjišťoval na kraji a SÚS, jaké jsou možnosti – musí být zachována šířka silnice 6m (případně 5,5m+0,5m zpevněné krajnice) – bude zadáno provedení projekční studie –kde bude řešeno, zda je možné splnit požadavek na šířku komunikace, na které straně komunikace by byla realizace chodníku vhodnější a jak by bylo  řešeno  odvodnění z chodníku.

3/ Podpora prodejen potravin na malých obcích – pan starosta ověří, zda na příští rok nebude vypsána krajská dotace pro obchody potravin v místních částech – v letošním roce platilo pouze pro samostatné obce

4/ Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka proběhla 4.12.2021, na poslední den v roce plánován Silvestrovský ohňostroj – informace pro občany formou letáčků do schránky.

5/ Opravu veřejného rozhlasu č.3 a 7 i přes několik urgencí stále neprovedena, oprava veřejného osvětlení provedena.

7/  MěÚ nabízí zprostředkování přednášky První pomoc – pokud by byl z řad občanů zájem, mohlo by proběhnout v KD. Dále by byla možnost umístění defibrilátoru do místních částí, pokud by o něm občané měli zájem.