Schůze OV s vedením města 2022/05

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 21.9.2022

Přítomni:  

Mgr. Ludmila Řezníčková, Rostislav  Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra , Ing. Jan Prokop, Jiří Hemza Bc. DiS, Radka Remarová

Omluven: Lubomír Mokrý

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST

 • aktuálně realizujeme poslední úseky, pro které je zpracována dokumentace (K Vysokému, Zelená hora). Dokončení v roce 2023. Na další cesty není zpracována dokumentace. Vedeme seznam vhodných lokalit pro zařazení do Obnovy polních cest

byla pročištěna cesta od ZR2, Zámek: Černý les po Stržanov

·

dotace: OBNOVA VENKOVA

podána žádost na opravy v KD Veselíčko: výběrové řízení bude vyhlášeno na profilu dodavatele

Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně: vyměněny – zajistilo SDH pomocí dotačního programu ČEZ
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“
 • rekonstrukce vodárny: hotovo

1. kulturní dům

zahájeno VŘ na dodavatele do konce září 2022

·2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

projektová dokumentace ing. Josef Novotný – termíny PD pro stavební povolení  28.2. 2022 a PD pro realizaci 30.6.2023

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

výběrové řízení na PD bude vyhlášena do konce října. Projektová dokumentace bude jako nezbytný podklad pro žádost o dotaci 1.Q 2023.

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi: 15. prosinec 2022

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci): ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry  – oslovit VaS: reklamace  KS – OV zašle mapku

dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – z položky Aktivně pro ZR příspěvek města 30.000Kč

Schůze OV s vedením města 2022/04

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 20.7.2022

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos ACCA, Ludmila Řezníčková, Rostislav  Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Prokop, Radka Remarová

Omluven: Ing. Jan Zástěra

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: 1. cesta přes Černý les 2. cesta do Polničky tzv. přes kopec

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

-Veselíčko:  požadavek předán na SRI, zařazen do celkového konceptu obnovy polních cest

dotace: OBNOVA VENKOVA

 • podána žádost: STRŽANOV – Stará škola – podlaha, realizace do října 2022

vývoz komunálního odpadu v období 11.7. – 30.9. bude probíhat týdenní vývoz:  https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/harmonogram-svozu-popelnic-a-kontejneru  

Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně: vyměněny – zajistilo SDH pomocí dotačního programu ČEZ
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“
 • rekonstrukce vodárny: hotovo

1. kulturní dům

rozpočet: rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

· SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci,

· 25.05.2022 schůzka s projektantem Leošem Pohankou za účasti pane Zástěry, Ing. Milana Petra

-po zhotovení projektové dokumentace schůzka s SRI, OV, vedení města: proběhlo za účasti pana: Ing. Jana Zástěry

– bude vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

studie zaslána na vědomí OV: připomínky
✓ šířka chodníku

dle finančních možností zadání projektové dokumentace

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS: SRI

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
✓ Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – – vedení zaslán požadavek na příspěvek na realizaci nové dřevěné buňky, předpoklad financování z prostředků OV + příspěvek města 30.000Kč z položky Aktivně pro ZR

Schůze OV s vedením města 2022/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 27.5.2022

Přítomni:  

Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Ing. Jan Zástěra,
Lubomír Mokrý, Ing. Jan Prokop, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: 1. cesta přes Černý les 2. cesta do Polničky tzv. přes kopec

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • rekonstrukce vodárny: dle sdělení ing.Petra výměna okna a dveří objednána
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

rozpočet: rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

· SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci,

· 25.05.2022 schůzka s projektantem Leošem Pohankou za účasti pane Zástěry, Ing. Milana Petra

-po zhotovení projektové dokumentace schůzka s SRI, OV, vedení města

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy:

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

studie zaslána na vědomí OV: připomínky
✓ šířka chodníku

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo
šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě: zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

· na požadavek OV provedeno prořezání stromů v obci

oprava komunikace: OV zaslána mapka: 08.04.2022
✓ Před opravou by byla nutná schůzka na místě

podzim dle fin.možností

dřevěný stánek na hřišti – vedení zaslán požadavek na příspěvek na realizaci nové dřevěné buňky,
předpoklad financování z prostředků OV + příspěvek města

Schůze OV s vedením města 2022/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 30.3.2022

Přítomni:  

Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

· Stržanov: cesta přes Černý les ( vede od nás do Polničky a všichni jí říkají „přes kopec“)

· Radonín: p.č. 7748/1 stará cesta

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.) 28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek: 17.03.2022 realizace

17.03.2022: proběhla hlavní roční revize na dětských hřištích

pravidel čerpání financí OV

Zastupitelstvo města na 24. zasedání konané 10.02.2022 schválilo Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ dle přiloženého návrhu, platné od 15.02.2022

Rozpočet 2022: položka Osadní výbory: 390 Kč na obyvatele místní části

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • rekonstrukce vodárny: okna + dveře – urgovat
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

SRI zadává zpracování projektové dokumentace na realizaci, svolat výrobní výbor: zástupci OV + vedení města

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy.

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

– bude zažádáno o stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· není v rozpočtu, projednáváno s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· hotová studie na zbudování chodníku (Ing. Rostislav Košťál) bude konzultováno s OV

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod: proběhla dne 16.03.2022 s Ing. Škodovou

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV

– žádost o účast na schůzce dne 25.05. pana Mikuleho a pana Sedláka

– paní místostarostka zváží s panem Sedlákem návrh, bude OV o výsledku informován písemně

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

-plot: oprava druhé strany hřiště: realizace: 10.03.22. AB Ploty s. r. o.

-dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v řešení : SATT ve spolupráci s vlastníkem

· údržba zeleně: kácení stromů

oprava komunikace: OV zašle mapku

zametení silnic: před informovat s OV: zadáno 31.03.2022 SATT

Schůze OV s vedením města 2022/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 2.2.2022

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.)

28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

· Veselíčko: zaslaná objednávka: Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek

· Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)

pravidel čerpání financí OV

Rada města na 91. Schůzi konané 31.01.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého návrhu: https://jednani.zdarns.cz/#!Jednani/344

– Rozpočet 2022: Položka Osadní výbory – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 127 obyv., Radonín 68 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.: https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2022.pdf (str.31)

V rámci změn organizačních složek přešla Technická správa budov pod správu společnosti Satt. V případě požadavků se obracet na Ing. Radka Zlesáka, který je vedoucím techniků.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2022

 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy mobiliáře
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně
 • rekonstrukce vodárny: okna + dveře
 • zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace, po dnešním jednání není třeba nová projektová dokumentace, pouze zadat vyřešení venkovního parkování a zadat projekt na topení a elektro s kotelnou. Ostatní změny oproti původní dokumentaci půjdou vyřešit přes změnu stavby před dokončením.

· SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

· návrh do rozpočtu na rok 2022 2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno: zažádat o stavební povolení

· odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno

· sledují se dotační možnosti

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník

od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy

· projednáván s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)

· město zadalo studii na prověření proveditelnosti zbudování chodníku a návrh řešení Ing. Rostislavu Košťálovi: s OV se pravděpodobně spojí napřímo

5.územní plán:

žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod

· zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky (rok 2022): pozvat pana Sedláka na setkání s OV 30.03.2022

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá

· prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry – oslovit VaS

plot: oprava druhé strany hřiště

dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka – prověření možnosti umístění

· údržba zeleně: kácení stromů

Schůze OV s vedením města 2021/06

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 1.11.2021

Přítomni:  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková,  Mgr. Adam Joura, Bc. Jiří Hemza, DiS., Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Defibrilátor AED vyjádření, stanovisko ZOS (Zdravotnická záchranná služba  Kraje Vysočina) k umístění v místních částech, přeposláno na vědomí zástupcům místních částí.

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:

 • Stržanov: upřesnění herních prvků, obj zaslána 04.11.2021, (konzultován  návrh dalších etap spojených se zastíněním apod.)
 • Veselíčko: zaslaná objednávka:  Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek
 • Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)
 • 09.09.2021 schválená rozpočtová opatření ZM
 • 20.05.2021 podána žádost,  získána dotace
 • příspěvek Aktivně pro Žďár

úprava pravidel čerpání OV

 • převod nevyčerpaných finančních prostředků na položkách místních částí z roku 2021 lze převést na rok 2022
 • návrh do rozpočtu 390Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou

změny na zimní údržbu se nepřipravují 

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu: provedeno v říjnu 2021

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

-zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace „Za humny“

1. kulturní dům

 • vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace
 • SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace
 • návrh do rozpočtu na rok 2022  2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

4.nový chodník od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy 

5.územní plán:

 • žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod : proběhne v listopadu 2021  
 • zájem OV o rozšířen ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka:  v řešení  s odborem  školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky (rok 2022)

Opravy místních komunikací: vřešení spanem Kasperem/podzim dle finančních možností: provedeny vysprávky vcelé místní části, opravena cesta mezi obchodem a kapličkou

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky, finanční spoluúčast OV: předpoklad realizace listopad 2021

oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – proběhne do 20.11.2021

· výměna nouzových dveří

-vánoční strom ozdobení : dle časových možností  nejdéle do 28.11.2021

-prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi s jinými záměry 

Schůze OV s vedením města 2021/05

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 15.09.2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček,Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý,Radka Remarová

Omluveni:

Olga Strašilová

Od 01.01.2022 předpokládáme, žezačne fungovat taxík Maxík: služba pro seniory ze Žďáru, včetně místních částí

Na informacích MěÚ je možné vyzvednout si tašky na třídění odpad. Taškybudou vydávány po předložení OP (nárok mají osoby strvalým bydlištěm, 1x balení (3Ks) na 1 č.p.).

20.05.2021 podána žádost o dotaci OBNOVA VENKOVA, na herní prvky na hřiště Stržanov, Veselíčko: -žádost OV o účast naschůzce přímo na místě: vytýčení vhodné polohy proherní prvek, diskuse o variantách: návrh -výběr herních prvků bude předložen OV, proběhne setkání na místě-09.09.2021 schválená rozpočtová opatření ZM-získána dotace

úprava pravidel čerpání OVnávrh:

-převod nevyčerpaných finančních prostředkůna položkách místních částí zroku 2021/2022 , valorizace

zimní údržba:dotaz zda se připravují změny, OV Mělkovice spokojen súdržbou Agroslužbami

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

-nový chodník od vlakové kautobusové zastávce podél komunikace III.Třídy: žádost OV o zařazení do rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: 20.05.2021 prohlídka za účasti místostarostky, Mgr. Adama Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic), Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně)

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky dle finančních možností

· přístřešek pro parkování aut: oprava střechy 18.05.201 šetření na místě s panem Šorfem + OV požádáno o stanovisko dodavatele, odhad nákladů

· schválená dotace plánovaná schůzka 15:00 21.09.2021 svedením města

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

5. územní plán: •žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP(problematikaosvětlení, kdo může žádat o změnu plánu, změna užívání obecních ploch apod •zájem OV o rozšířen ploch pro bydlení

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města, cenový odhad – zařadit do návrhurozpočtu 2022

Opravy místních komunikací: vřešení spanem Kasperem/podzim dle finančních možností: provedeny vysprávky vcelé místní části, opravena cesta mezi obchodem a kapličkou

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

oprava místního rozhlasu č.3 a 7

· výměna nouzových dveří

Schůze OV s vedením města 2021/04

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.06.2021

Přítomni:

Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková , Ing. Dana Wurzelová, Lubomír Mokrý

20.05.2021 podána žádost o dotaci OBNOVA VENKOVA, na herní prvky na hřiště Stržanov, Veselíčko

· žádost OV o účast na schůzce přímo na místě: vytýčení vhodné polohy pro herní prvek, probrání variant

Žádost OV o účast pana Mgr. Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic) na další plánované schůzce dne 15.09.2021

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: 20.05.2021 prohlídka za účasti místostarostky, Mgr. Adama Joury (vedoucí odboru strategického rozvoje a investic), Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně)

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky dle finančních možností

· odstranění parket – součinnost OV

· přístřešek pro parkování aut: oprava střechy 18.05.201 šetření na místě s panem Šorfem + OV požádáno o stanovisko dodavatele, odhad nákladů

· volební místnost na žádost OV a po prohlídce dne 19.05.2021 byla přemístěna na KD Veselíčko, na budově AGRA zrušena

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

· sledují se dotační možnosti

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021): naplánováno veřejné projednávání: proběhlo _ 18.06.2021 platné mapy

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· oprava vodárny: venkovní úpravy: červenec 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben: proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: v řešení s panem Kasperem/podzim dle finančních možností

· Studánka: stříška: OV zažádál o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár

· výsadba ovocných stromů: kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

· odprodeje pozemku 1263/1: nesouhlas OV trvá

· výměna 2 oken v KD

· výměna nouzových dveří

Schůze OV s vedením města 2021/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 12.05.2021

Přítomni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Adam Joura, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Poděkování  osadním výborům za jejich práci, součinnost při řešení problémů, požadavků.

Jarní Úklid SATT:  spokojenost místních částí s provedenou prací, bez připomínek.

Ve všech místních částech budou postupně umyty kontejnery.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

 • zpevnění komunikace u č.p. 43, 53   – při větších srážkách dochází k vyplavování  štěrku   na silnici a křižovatku u obchodu
 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

 • vedení města zadá  TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky   dle finančních možností
 • odstranění parket – součinnost OV
 • přístřešek pro parkování aut
 • volební místnost přehodit z AGRA na KD

2. revitalizace Veselíčko:

 • zpracována  projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.
 • Sledují se dotační možnosti.

3. digitalizace,  mapování :  platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021):  naplánováno veřejné projednávání

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

 • úprava prostoru, plot kolem hřiště: nové oplocení hotovo + výsadba proběhla 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce osadního výboru, odboru životního prostředí a pana Brabce fi SATT). V rámci projektu Aktivně pro Žďár, za podpory MA21
 • oprava vodárny:  venkovní úpravy:  jaro 2021
 • Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka:  v řešení  s odborem  školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města
 • porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č. 3,7 oprava: předpoklad koncem března : servis proběhl : žádost o zpětnou vazbu, kontrolu  OV
 • oprava VO:  03.05.2021
 • prověření možností  kabelové televize od Satt (viz.úvod)
 • Opravy místních komunikací:  bude provedeno místní šetření   (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy :  v řešení s panem Kasperem
 • Studánka: stříška: požádáno o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár
 • výsadba ovocných stromů:  kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

Schůze OV s vedením města 2021/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 10.3.2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Jana Blažíčková, Petra Matulková, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Hosté:

Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně), David Brabec (SATT a. s. , technickohospodářský pracovník)

Žádost o schůzku ve věci rozvoje místních částí, územního plánu: naplánováno na 05.03.2021 v 12:30hod: neproběhla, bude zadán nový termín.

Poděkování OV za zajištění roznosu Žďárského zpravodaje. Březnové číslo už proběhlo tímto způsobem. Odezvy jsou v zásadě kladné, dolaďují se drobné provozní detaily.

Dne 01.03.2021 nastoupil nový správce zeleně, pan Jiří Hemza Bc. DiS. který byl na setkání představen. Postupně se seznamuje s místními částmi, s problematikou OV.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT): založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021)

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předběžný termín realizace: oplocení duben, výsadba 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce OV, oKS + ŽP + SATT)

· oprava vodárny: venkovní úpravy: jaro 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben

· porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č.7 oprava: předpoklad koncem března

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: bude provedeno místní šetření (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy.