Výroční schůze za rok 2021

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2021

Výroční schůze osadního výboru se na začátku roku 2022 nemohla z důvodu
pandemie Covid 19 uskutečnit, proto byla výroční zpráva za rok
2021 občanům Veselíčka doručena do schránek.

Výroční zprávu za rok 2021 naleznete ZDE.

Výroční schůze za rok 2020

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2020

Výroční schůze osadního výboru se na začátku roku 2021 nemohla z důvodu
vládních nařízení ohledně pandemie Covid 19 uskutečnit, proto byla výroční zpráva za rok
2020 občanům Veselíčka doručena do schránek. Výroční zprávu za rok 2020 naleznete ZDE.

Výroční schůze za rok 2019

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2019

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 19.1. 2020 v 16 hod v místním hostinci.

Zúčastnilo se 34 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v uplynulém roce 2019, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2019 – přehled čerpání financí za rok 2019 byl na schůzi k dispozici tiskem a je umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2020, seznámení se situací ohledně Rekonstrukce KD, zatrubnění otevřené struhy u KD a realizace plotu na hřišti. Občané si mohli prohlédnout návrhy oplocení na oddělení hřiště od silnice.

Následovali informace občanům o zbudování kanalizace v obci, o poplatcích za psi a za komunální odpady, o jízdních řádech MHD a pozvánka na Obecní ples 8.2.2020

Přítomní byli dále seznámeni s informacemi z katastrálního úřadu ohledně Obnovy katastrálního operátu.

Před posledním bodem výroční schůze – diskuzí bylo hlasováno o důvěře členům OV – proti pokračování osadního výboru ve stejném složení i v příštím roce nebyl žádný zúčastněný.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost rozšíření veřejného osvětlení před domem č.p.46

* Chodník od vlakové zastávky – nutnost realizace z důvodu zvyšujícího se provozu na silnici

* Možnost přemístění sirény z hasičárny do středu obce

* Pozvání vedení MÚ na Výroční schůzi

* Nevhodnost realizace dřevěného plotu na hřiště – vhodnější živý plot

* Rozdílná výše poplatku za komunální odpady ve Veselíčku a v Mělkovicích

* Důvod skokového zvýšení poplatku za psi

* Plynofikace Stržanova, realizace chodníku v Mělkovicích

* Umístění nových kontejnerů u firmy Zeta

* Možnost náhrady poškozené biopopelnice –poškozena při vývozu firmou AVE

* Požadavek na oznámení v případě změny termínu vývozu komunálního odpadu

Výroční schůze za rok 2018

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2018


Výroční schůze se uskutečnila v neděli 18.11. 2018 v 15.30 v místním hostinci.

Zúčastnilo se 35 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v roce 2018, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2018 – přehled dosavadního čerpání financí za rok 2018 byl na schůzi k dispozici tiskem , bude umístěn na internetových stránkách Veselíčka. Dále bylo přednesen návrh dočerpání těchto prostředků.

Dalším příspěvkem bylo seznámení občanů s plánovanou digitalizací obce, kterou bude na jaře roku 2019 provádět Katastrální úřad. Důvodem je plánovaná Revitalizace obce a realizace chodníku od vlakové zastávky, kdy byl zjištěn nesouladu s katastrem.

Občanům byla k dispozici i studie plánované Revitalizace obce.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost oplocení přemístěného pomníku

* Důvod oplocení přemístěného pomníku

* Chodník od vlakové zastávky – termín

* Kulturní dům – investice pro rok 2019

Důležitým bodem výroční schůze byly volby do Osadního výboru, které se uskutečnily ve stejném roce jako volby komunální. Každý občan navrhl pět kandidátů, po sečtení všech hlasů bylo oznámeno pořadí a počet hlasů. Každý navržený kandidát měl možnost se vyjádřit, zda chce či nechce být zvolen. Složeno nového Osadního výboru – Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika, Stejskalová Michaela.

Výroční schůze za rok 2017

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2017

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 28.1. 2018 v 15.30 v místním hostinci.

Zúčastnilo se 42 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v uplynulém roce 2017, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2017 – přehled čerpání financí za rok 2017 byl na schůzi k dispozici tiskem a je umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl seznam požadavků osadního výboru na MÚ Žďár nad Sázavou pro rok 2018.

Před posledním bodem výroční schůze – diskuzí bylo hlasováno o důvěře členům OV – většina zúčastněných byla pro, aby osadní výbor pokračoval ve stejném složení až do voleb OV, které se uskuteční na podzim roku 2018.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Úprava okolí přemístěného pomníku

* Požadavky na prořezávání vzrostlých stromů

* Chodník od vlakové zastávky – termín

* Kulturní dům – postup prací

* Přistavení kontejneru v podzimních měsících na listí shrabané na obecních plochách

* Opakovaný požadavek na vydláždění plochy pod kontejnery u hasičárny

* Revitalizace centrální části Veselíčko, úpravy na hřišti

Ukončení schůze, pozvánka na Obecní ples 3.2.2018

Archiv

Výroční zpráva OV Veselíčko za rok 2016

V loňském roce se celkem uskutečnilo 10 schůzí našeho osadního výboru, dvě schůze s OV Mělkovice a 5 schůzí všech OV s vedením města. Na lednové schůzi jsme sestavovali návrh financí pro rok 2016, který se poté zaslal na město. V únoru jsme pořádali  1.obecní ples, který byl velmi povedenou akcí. Po plese odstoupil z OV jeho člen Jiří Šíma, a tak jsme dále pokračovali do řádných voleb pouze ve čtyřčlenném složení. V květnu se konala schůze OV v hostinci, kde se odhlasoval vývoz odpadu pro rok 2017. Na této schůzi byla zvolena ve volbách jako 5.člen Jana Blažíčková. V červnu jsme koupily hračky na dětské pískoviště a byla uskutečněna oprava cesty nad obchodem směrem k panu Mužátkovi. V srpnu jsme zakoupili nářadí pro úklid hřiště. V září byl vybudován kanál na cestě u Brostíkových. Dále bylo zhotoveno zrcadlo na křižovatce u pana Tejkala. V září OV pořádal již druhý ročník v nohejbale. Na město byla zaslána žádost pro rok 2017, ve které byly tyto body:

1. vybudování chodníku  od autobusové zastávky k vlakové

2.Kulturní dům – přestavba

3. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici

4. Výměna vrat v hasičské zbrojnici

5. Struha od kapličky k obchodu

6. Zavedení pitné vody na výletiště

7. Oprava nájezdu u cesty na silnici vedle hasičské zbrojnice

V listopadu jsme pořádali Marijášový turnaj a dále proběhlo rozsvícení vánočního stromu, kde se podával občanům svařák a čaj. V prosinci jsme společně s OV Mělkovice uspořádali Mikulášskou besídku pro děti. 14. Prosince proběhla schůzka s projektantem ohledně revitalizace návsi. Koncem roku byl schválen rozpočet města, kdy opět dosáhneme na 62000 kč pro zachování tradic v obci. Dále byla schválena částka 650 000 Kč na opravu KD. Konec roku jsme zakončili silvestrovským ohňostrojem, kde se opět podával občanům svařák a čaj.  

Výroční zpráva OV Veselíčko za rok 2015

V loňském roce proběhlo šest schůzí všech osadních výborů s vedením města Žďáru nad Sázavou ohledně rozpočtového opatření pro rok 2016. Jednání probíhala v kanceláři pana starosty a jejím cílem bylo navýšit částku 10 000 Kč, která byla dosud osadním výborům přidělena. Výsledkem těchto schůzí je to, že osadní výbor Veselíčko má pro letošní rok k dispozici 67 334 Kč pro zachování a obnovu tradic, konání akcí a různé drobné opravy. Další tři schůze proběhly s panem Odvárkou za firmu ODAS, na kterých se řešilo, za jakých podmínek zde bude do konce roku 2015 bezproblémově fungovat firma ODAS v budově bývalého kulturního domu. Uvedu zde pár vybraných bodů, které stojí za pozornost. Pro místní mládež jsme získali jednu místnost v patře KD, kterou si sami zařídili a užívali ji jako klubovnu. Pan Odvárka nechal oplotit volně ložené elektrospotřebiče a byla zde domluva, aby alespoň o víkendu bylo vše uklizené a umístěné za mobilním plotem. Dále pan Odvárka nechal vybudovat dopravní zrcadlo u kapličky a nechal nám vysadit vánoční strom u kulturního domu. Byla zde dohoda ohledně celkového pořádku kolem budovy, hluku a důležitých oprav budovy. Občas něco z dohody nefungovalo, ale myslíme si, že se situace oproti předešlému roku výrazně zlepšila.  Osadní výbor uspořádal devět vlastních schůzí, ze kterých zde uvedu nejdůležitější body.  První měsíce minulého roku se hlavně řešil již zmíněný problém s firmou ODAS . Od února se až do začátku letošních prázdnin hlavně řešilo na městském úřadě, přímé financování osadních výboru. Výsledek těchto jednání jsem již také uvedl v začátku této zprávy. V květnu jsme projednávali odprodej pozemku manželům Švomovým z Nového Města na Moravě. Odprodej nebyl městu doporučen. V dubnu byl zakoupen skákací hrad, který slouží na různé akce osadního výboru, dále na kacích SDH Veselíčko, ale může být i zapůjčen na rodinné oslavy občanů Veselíčka.  V červnu jsme požádali město o příspěvek na opravu tzv.boudy pro kapelu na hřišti. Město žádosti vyhovělo a přispělo částkou 15000 Kč na materiál. V červnu byly na místním hřišti umístěny tři herní prvky, kolotoč, houpačka, prolézačka. Do konce roku zde ještě byla umístěna skluzavka a pískoviště. Dále se vybudovalo oplocení hřiště a jeho osvětlení. Osvětlení je již funkční, čeká se na oficiální předání. Zavedení elektrické přípojky do boudy a buňky by mělo být provedeno v první polovině tohoto roku. Během podzimu byl proveden nátěr podhledu autobusové zastávky a byly zde v obou směrech označeny zastávky cedulemi ZDAR. V záři jsme pořádali sportovní den, kde nejmenší sportovci získali medaile za běh a Ti starší si zahráli nohejbalový turnaj. Akce to byla úspěšná. Na další listopadové schůzi jsme hlasovali ohledně žádosti pana Ing. Mrkose ohledně odkoupení pozemku před jeho garáží. Odkoupení nebylo doporučeno. Koncem listopadu byl vysazen vánoční strom a slavnostně rozsvícen. Je to tradice, která tu teprve začíná, takže do budoucna, až bude potřebné zázemí v kulturním domě, počítáme s nějakým dalším programem. 6.prosince jsme společně s OV Mělkovice uspořádali Mikulášskou besídku pro děti. Celý minulý rok byl tedy hlavně o jednání s vedením města, ale myslíme si, že alespoň nějaký výsledek to přineslo.

Výroční zpráva OV Veselíčko za rok 2014

V loňském roce odstupující OV ukončil činnost na vlastní žádost k 31.lednu loňského roku. Nově zvolený OV nastoupil oficiálně do funkce po zasedání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou dne 6.března. Jako členové byli zvoleni Roman Kaláb, který byl poté zvolen předsedou OV, Petr Michal, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Jiří Šíma. Ihned po zvolení občany Veselíčka jsme svolali první schůzi dne 25.2., kde jsme sepsali požadavky na město pro rok 2014. Mezi úspěšné požadavky z této žádosti patří oprava všech komunikací ve Veselíčku a oprava silnice vedoucí k silnici číslo 19. směr Lhotka., dále pak změna značení názvu obce z tohoto směru, kde byl odstraněn název Žďár nad Sázavou. Mezi další splněné body patří kompletní zametení obce po zimě nejen na hlavní státní silnici a vybudování plakátovací plochy u autobusové zastávky. Na schůzi dne 22.5.2014 jsme řešili odprodej pozemků manželům Michalovým, prodej byl schválen. Na jedné další schůzi ze dne 31.7. jsme řešili směnu pozemků Otakara a Jany Ondráčkových za pozemky ve vlastnictví města ZR, tato směna byla po úpravě velikosti pozemku města na další schůzi schválena, dále se pak řešil odprodej pozemku Markétě Kostelencové, který byl taktéž na další schůzi schválen. 2.srpna jsme položily věnec společně se sborem dobrovolných hasičů k pomníku obětem 1.světové války. Věnec jsme dostali od města. 7.září jsme uspořádali dětské rybářské závody, které byly velice povedenou akcí. Poděkování patří všem členům osadního výboru, kteří se aktivně na této akci podíleli. Petrovi Michalovi patří dík za myšlenku této akce, za zapůjčení rybníka a darování ryb, které si soutěžící ulovili. Manželky na tuto akci upekly nějaké sladkosti, za což jim také patří dík. V září byly opraveny díry v plotě u hřiště kolem chodníku. Opravu provedl komunální odbor města ZR, který při té příležitosti přivezl dvě lavičky na hřiště z v té době rekonstruovaného náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Na schůzi 17.září jsme sepsali požadavky na město pro rok 2015, které jsem poté odnesl na městský úřad. 1.listopadu jsme zabetonovali plakátovací plochu autobusové zastávky. Plochu nám přivezl opět komunální odbor ZR, tím byl splněn jeden z bodů požadavků pro rok 2014. Práci provedli Petr Michal, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, za což jim zde veřejně děkuji. Při té příležitosti pan Blažíček s manželkou vymalovali autobusovou čekárnu a odstranili plakáty z oken a ze sloupu. I jim patří dík. Na schůzi 13.listopadu jsme řešili odprodej pozemku Jiřímu Šímovi. Po úpravě velikosti pozemku byl prodej schválen, ale poté byl prodej nedoporučen komunálním odborem města ZR. Rada města ZR o prodeji rozhodne na zasedání v lednu 2015. 7.prosince jsme uspořádali společnou Mikulášskou nadílku s OV Mělkovice. Akce to byla opět úspěšná. Nadílky pro děti, moderátorku, čerty zařídil OV Mělkovice. My jsme obstarali hudbu, prostory, Mikuláše s andělem. Za tuto akci opět děkuji všem členům našeho OV. Na 2.12.byla naplánovaná schůze na městském úřadě ve Žďáře za přítomnosti pana starosty Navrátila, pana Kadlece za komunální odbor města ZR, pana Odvárky st. a ml. za firmu ODAS a mě s panem Blažíčkem za OV. Na této schůzce jsme se bavili o problému s naším bývalým kulturním domem. Po přesunutí dalších prací ze ZR sem k nám, se výrazně zvýšil nepořádek u budovy a tím se i zvýšila doprava a počet kontejnerů. V neposlední řadě se zvyšují stížnosti ohledně hluku v brzkých ranních hodinách. Po tomto asi hodinovém jednání jsme se dohodli pokračovat v jednání na místě, tedy u bývalého kulturního domu ve Veselíčku. Tato schůzka byla domluvena na 9.12. Zde se již účastnili všichni členové osadního výboru. Po prohlídce kolem budovy a uvnitř budovy jsme se přemístili do místnosti v patře, kde probíhalo asi hodinové jednání, ze kterého vyplynulo následující. ODAS budovu opustí a předá do konce kalendářního roku 2015 a poté by budova měla sloužit občanům Veselíčka jako kulturní zařízení. OV předloží panu Odvárkovi seznam požadavků, za kterých zde může bezproblémově pokračovat ve své činnosti firma ODAS v roce 2015. Dále pak předložíme oficiální žádost na navrácení KD Veselíčku a sepíšeme body k jeho užívání. Kompletní zápis z jednání je možno si přečíst na našich internetových stránkách. Na schůzi 15.prosince jsme sepsali požadavky na pana Odvárku(ODAS), které jsem mu poté zaslal. Závěrem bych chtěl říct, že si myslíme, že vykonáváme svoji práci OV dobře. Nastoupili jsme do funkce až během roku 2014, ale rozpočet na ten rok se dělá již v září předchozího roku a schvaloval se v prosinci 2014. Tím chci říct, že se nám ani žádné větší akce nemohli podařit a sami za sebe si myslíme, že jsme alespoň něčeho dosáhly. Pokud v nás vaše důvěra bude pokračovat, tak se opět budeme snažit pro Veselíčko dělat jen to nejlepší.