Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2019

Na zasedání Zastupitelstva Ždáru n.S. v prosinci 2018 byl schválen Osadní výbor místní části Veselíčko ve složení – Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika. Další navržená – Michaela Stejskalová nemůže být členem OV, protože nemá ve Veselíčku trvalé bydliště. Přesto souhlasila, že bude s OV spolupracovat, pomáhat při organizaci akcí OV a vytvářet webové stránky.

V loňském roce se uskutečnilo celkem 10 schůzí našeho osadního výboru a 6 schůzí všech osadních výborů s vedením města. Mimo tyto schůzky s vedením města jsou naše požadavky řešeny telefonicky nebo e-mailem s komunitní koordinátorkou paní Remarovou nebo s místostarostkou paní Řezníčkovou. Dále probíhá komunikace především s odborem Komunálních služeb ohledně vyhrnování sněhu, posypu a úklidu místních komunikací, sečení trávy, vývozu odpadů, oprav veřejného osvětlení a rozhlasu a drobných oprav komunikací.

V únoru podal OV požadavek na vývoz bioodpadu jednou týdně alespoň v měsících květen a září – komunální odbor nepovažuje za nutné zvýšit četnost vývozu bioodpadu – doporučuje pořídit si na vlastní náklady další nádobu na bioodpad. Do KD pořízeny prostředky a náčiní na úklid a piktogramy – financováno správou budov. V březnu jsme jednali o harmonogramu sečení trávy v obci, požadavek na sečení 3x ročně nebyl schválen – sečení trávy v roce 2019 proběhlo v obci 2x, podařilo se domluvit pouze častější sečení na hřišti. V dubnu proběhla brigáda na úklid hřiště a okolí, děkuji tímto všem, kdo se zúčastnili a také všem, kteří se během roku podílejí na úklidu a údržbě veřejného prostranství.

V květnu OV požádal Státní okresní archiv o digitalizaci kroniky obce Veselíčko z let 1928-1978.

V období od 6.května do 5. června prováděl Katastrální úřad v obci zjišťování průběhu hranic a vnějšího obvodu budov z důvodu obnovy katastrálního operátu. O dalším postupu vás budu informovat v samostatné zprávě.

V červnu proběhla oprava silnice na úseku ze silnice I/19 do Veselíčka – na opravu komunikace byla poskytnuta krajská dotace. Protože část komunikace směrem k silnici I*19 nebyla ještě majetkově vypořádána a zanesena do katastru, nemohla být předmětem dotace. Délka opraveného úseku byla zvolena podle předpokládaných nákladů na podílu města.

V letních měsících jsme žádali o zvýšení četnosti vývozu kontejnerů na plast a papír. Požadavek nebyl vyslyšen –vývoz zůstává 1x týdně – požádali jsme proto o navýšení ppočtu kontejnerů. Nově byl k obchodu dodán kontejner na lehké kovy.

V srpnu jsme obnovili nátěr na nízkých dřevěných lavičkách. Opravu 4 laviček na hřišti zajistilo na své náklady město.

V září jsme obdrželi digitální kopii kroniky Veselíčka, nechali ji vytisknout a vyvázat.

V říjnu byla opravena místní komunikace, která vede před domy č.p. 69, 72,68,a 75 od Brostíků ke Krčilům.

V listopadu bylo provedeno prohloubení příkopu, obnažení a pročištění propustky pod silnicí z Veselíčka na silnici I/19.

V prosinci byly dodány kontejnery na plast a papír – jsou umístěny naproti Zetě. Správa budov osadila do KD sanitární doplňky, zrcadla a fólie na okna v sociálních zařízeních. Z prostředků OV byly do KD pořízeny židle a věšáky.

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2019

V lednu OV v místním hostinci uspořádal 4.Obecní ples,na který se podařila díky sponzorům zajistit bohatá tombola, hrála skupina Singl. V únoru jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadioně ve Žďáře n.S., občané Veselíčka a jejich známí měli možnost si zdarma zabruslit případně zahrát hokej. Akce se těšila velkému zájmu, proto v letošním roce plánujeme pronájem zajistit také – pokud bude o víkendu volný termín. Dále Osadní výbor zajistil u příspěvkové organizace Sportis projetí běžeckých tratí na lyžařské závody pořádané ve Veselíčku Na duben byl plánován společně s Osadním výborem Stržanov zájezd na Floru Olomouc. Tento se neuskutečnil z důvodu malého počtu přihlášených zájemců. V květnu jsme v Kulturním domě uspořádali turnaj ve stolním tenise – soutěžilo se v kategoriích muži, ženy, děti.

Další dvě akce jsme pořádali společně s SDH Veselíčko. V srpnu proběhlo na hřišti Ukončení prázdnin – Osadní výbor zajistil vystoupení kouzelníka, ukázku práce psovodů Městské policie a ukázku vyprošťování osob z havarovaného auta-tuto předvedla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ždár n.S. Zámek. V říjnu to byl Turnaj ve hře Člověče nezlob se. Uskutečnil se v kulturním domě současně se Soutěží o nejlepší buchtu.

V listopadu se v místním hostinci uskutečnil již 4.ročník turnaje v mariáši, zúčastnilo se ho 44 hráčů. Díky podpoře sponzorů byl každý náležitě oceněn, vítěz si odvezl skleněný putovní pohár. Hned o týden později se v kulturním domě sešly ženy a děti, které chtěli svými výrobky přispět na dobročinný vánoční jarmark ZŠ Palachova. Výtěžek z jarmarku byl věnován dětskému oddělení nemocnice v NMNM. Vánoční dobročinné tvoření podpořil projekt Aktivně pro Žďár.

Poslední dvě akce se uskutečnily v prosinci. Již tradičně jsme první adventní neděli rozsvítili vánoční strom. Děti stromek nazdobily, odměnou jim byla nadílka od Mikuláše s andělem. Rok jsme zakončili setkáním občanů u KD, kde byl v podvečer za asistence hasičů odpálen silvestrovský ohňostroj. Obě akce se těšily velkému zájmu, jako každoročně byly podávány teplé nápoje.