Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2020

Z důvodu vládních nařízení ohledně pandemie Covid 19 se v dohledné době nemůže konat výroční schůze osadního výboru, proto je výroční zpráva za rok 2020 občanům Veselíčka doručena do schránek. Najdete ji také na http://www.veselicko.com

V roce 2020 se kvůli nouzovému stavu uskutečnily pouze tři schůze všech osadních výborů s vedením města. Komunikace s vedením, komunitní koordinátorkou, odborem komunálních služeb a správou budov probíhala především telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Osadní výbor se během roku sešel celkem 9x. Zápisy ze všech schůzí jsou ukládány na webové stránky Veselíčka.

Na začátku roku 2020 odbor komunálních služeb prořezal větve stromů u cesty směrem k silnici č.19. Do kulturního domu jsme pořídili úklidové prostředky, papírové ručníky a popelnici – financováno správou budov. Z prostředků OV nakoupeny židle do společenské místnosti KD. Do obce byl dodán druhý kontejner na sklo.

V březnu jsme požadovali opravu komunikace u železničního přejezdu, která byla po zimě ve velmi špatném stavu. Komunikace byla opravena provizorně a současně Správy železnic řešila jako reklamaci u svého dodavatele. Celková oprava pak proběhla koncem dubna.

Osadní výbor obdržel od zřizovatele Vesnické hokejové ligy žádost o finanční výpomoc při jubilejním 20. ročníku. Obec Veselíčko má ve Vesnické lize své zastoupení, proto jsme se rozhodli VHL podpořit příspěvkem 5000kč a zažádat o proplacení z dotačních programů města. Dotace uvolněných zastupitelů pro rok 2020 ovšem nebyla kvůli pandemii vypsána, prostředky se podařilo získat z reprofondu starosty města.

Na správu budov zaslán požadavek na pořízení vertikálních žaluzií do společenské místnosti a lavičky do šatny kulturního domu. Po výběru dodavatele a schválení cenové nabídky bylo dodáno.

Dále jsme na schůzce s vedením řešili požadavek na vymalování a zprovoznění topení dvou místností v 1.patře kulturního domu. Rekonstrukce topení byla schválena a v březnu proběhla výměna 2 ks otopných těles a přívodního potrubí, dále byl osazen elektrický přímotop. Jedna místnost slouží pro Osadní výbor, druhá je k dispozici SDH Veselíčko. Malba a zednické práce proběhly svépomocí, zajistili členové SDH.

Sečení trávy – požadované termíny sečení zaslány na město v únoru, dále řešeno během roku přímo s firmou, která sečení prováděla. Termíny a četnost přizpůsobeny dle klimatických podmínek, řešeny případné nedostatky.

V dubnu proběhla brigáda na jarní úklid hřiště a okolí, odvoz odpadu zajistil oKS. Nově bylo osazeno světlo veřejného osvětlení na poslední sloup v obci směrem k silnici č.19.

V květnu Katastrální úřad prováděl ve Veselíčku podrobné měření hraničních bodů, na základě naměřených souřadnic vypočítal nové výměry pozemků. Parcelní čísla zůstanou stejná.

V letních měsících jsme pořídili hračky na pískoviště, box na hračky a na asfalt namalovali skákacího panáka. Do autobusové čekárny jsme umístili poličku na knihy. Původně byla plánována do čekárny vlakového nádraží, ale majitel měl nesplnitelné podmínky.

V září osadní výbor inicioval akci znovuobnovení studánky nad hájenkou, Byl zajištěn bagr na zemní práce, kámen od ZD Nové Město na Moravě a vyhlášena brigáda pro občany, kteří se chtěli na této akci podílet. Studánka byla vyložena kamenem a jílem, došlo k úpravě okolí a zbudování laviček k sezení. V letošním roce je plánováno dřevěné zastřešení studánky.

V říjnu správa budov zajistila částečnou opravu oken v kapličce, která byla v havarijním stavu. Dále jsme žádali opravu vodárny. Při demontáži střechy byl zjištěn havarijní stav zdiva, správa budov navrhovala demolici vodárny. OV na město zaslal požadavek na celkovou opravu. Zatím proběhla výměna střechy a betonového poklopu. V letošním roce je plánována oprava zdiva.

Další brigáda – tentokrát na shrabání listí na hřišti se uskutečnila v listopadu, odvoz zajistil komunální odbor. Děkujeme tímto všem, kdo se zúčastnili kterékoliv brigády a také všem, kteří se během roku podílejí na úklidu a údržbě veřejného prostranství.

Ke konci roku byl z prostředků OV pořízen nový herní prvek na dětské hřiště – vahadlová houpačka od firmy Bonita, ozdoben vánoční stromek u KD a do společenské místnosti v kulturním domě pověšeny fotografie Veselíčka a informační panel o obci.

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2020

V únoru OV v místním hostinci uspořádal 5.Obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina Knajpa, díky sponzorům se podařila zajistit bohatá tombola. Ve stejném měsíci jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadioně ve Žďáře n. S., občané Veselíčka a jejich známí měli možnost si zdarma zabruslit, případně zahrát hokej. Akce se těšila velkému zájmu.

Osadní výbor přispěl na akce pořádané místním SDH – tombola na Dětský karneval, zajištění hudební produkce na Poutovou zábavu a příspěvek na Dětský den – ceny pro děti při soutěžích, materiál na soutěžní disciplíny a úhrada Vyjížďky dětí na koních, kterou zajistila stáj Claudie.

Kvůli pandemii se nemohli uskutečnit jiné již tradiční akce – Turnaj ve stolním tenise, Turnaj ve hře Člověče nezlob se, Soutěží o nejlepší buchtu, Turnaje v mariáši, Vánoční dobročinné tvoření . V prosinci se nebylo možné společně sejít na rozsvícení vánočního stromu, mikulášskou nadílku a silvestrovský ohňostroj. Doufáme, že v roce letošním bude situace lepší.

Zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2020

Pro rok 2020 byla schválena částka 61 000 Kč. Na základě rozpočtových opatření z června 2020 byla tato částka krácena o 10% , k dispozici jsme tedy měli 55 000 Kč Přehled čerpání je přiložen k výroční zprávě a je také vystaven na webových stránkách. Finance byly využity na společenské a sportovní akce pořádané osadním výborem – ples, zimní stadion. Dále na akce pořádané sborem dobrovolných hasičů – tj. příspěvek na dětský karneval, pouťovou zábavu a Den dětí. Byly pořízeny židle do společenské místnosti KD, herní prvek, biopopelnice a nářadí na hřiště. V prosinci jsme zakoupili ohňostroj, který ovšem zůstal nevyužitý, je ponechán na Silvestr 2021.

Na příští rok je schválena částka 55 000 Kč- počítáno dle počtu obyvatel k 1.9.2020 164 obyvatel – částka 333 Kč/obyvatele.

Pokud má někdo návrh, co z Položky pro Osadní výbor v roce 2021 pořídit, může ho sdělit na e-mail veselicko@post.cz, osobně nebo vhozením zprávy do schránky na KD.

VYUŽITÍ FINANCÍ PRO OV VESELÍČKO V ROCE 2020

Kancelářské potřeby 463,00 Kč

Muzikanti – Obecní ples 6 000,00 Kč

Židle konferenční – 16 ks 8 552,00 Kč

pronájem ledové plochy – zimní stadion ZR 3 000,00 Kč

Dětský karneval 1 942,00 Kč

Barvy -oprava nátěrů zařízení na hřišti, skákací panák 816,00 Kč

Hračky na pískoviště + úložný box 489,00 Kč

Poutová zábava – hudební produkce 2 023,00 Kč

Dětský den – ceny pro děti 1 722,00 Kč

Dětský den – koně 1 300,00 Kč

Herní prvek Bonita na dětské hřiště – houpačka 17 436,00 Kč

Biopopelnice na hřiště 1 643,00 Kč

Nářadí hřiště, KD 1 880,00 Kč

Ohňostroj 5 408,00 Kč

foto Veselíčka do KD 804,00 Kč

Občerstvení ohňostroj 376,00 Kč

Kancelářské potřeby , kelímky 834,00 Kč

Pálky pingpong 237,00 Kč

CELKEM 54 925,00 Kč

Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2021

– zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

– zadání projektové dokumentace pro realizace chodníku od vlakového nádraží

– pokračování rekonstrukce KD – rekonstrukce sálu, elektroinstalací, vytápění

– zatrubnění otevřené kanalizační struhy podél silnice od kapličky naproti KD

– zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

– údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

– výměna vrat v hasičárně

– pitná voda na výletiště

– soc. zařízení v hasičárně

Návrhy na investice, které jsme zaslali na město v září jsou téměř totožné s požadavky pro rok 2020, protože se žádná investice nepodařila zrealizovat. I přes opakované žádosti Osadního výboru, ústní jednání, e-mailové urgence není ze strany města snaha do místních částí investovat. Na letošní lednové schůzce jsme proto zahájili jednání o změně financování místních částí, aby do rozpočtu města byla každý rok začleněna částka na drobné investice v místních částech – musí být schváleno zastupitelstvem města.

Plot na hřišti – na začátku roku 2020 vybrána varianta pevný pletivový plot + popínavé rostliny. Realizace plotu byla městem přislíbena na rok 2020, proběhlo jednání s VAS ohledně umístění nadzemního hydrantu a byla podána žádost na stavební úřad. Již v červnu byla realizace pozastavena z důvodu rozpočtových opatření. Letos na lednové schůzi s vedením opětovně vznesena žádost na realizaci. V prvním pololetí roku 2021 jsou všechny investice pozastaveny, pokud bude možné, bude provedeno na podzim.

Zatrubnění otevřené kanalizační strouhy – žádáno opětovně od roku 2016, řešil oKS se stavebním úřadem, v roce 2020 přislíbeno zadání a vypracování projektové dokumentace. V září sděleno, že MÚ zatrubnění nedoporučuje, protože podél silnice je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

Chodník – dle sdělení města v roce 2021 nebude projektová dokumentace zpracována.

KD – v lednu 2020 proběhla schůzka s projektantem, který předložil návrhy studie na úpravu KD ve Veselíčku. Statik prověřil stav krovů a stropu – řešení střechy a stropu bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. OV opakovaně žádá, aby PD byla zpracována co nejdříve a rekonstrukce mohla být provedena v rámci dotací.

Informace pro občany

V prosinci jsme prostřednictvím města oslovili operátory O2 a T-mobile ohledně pokrytí jejich sítě – špatného signálu ve Veselíčku.

Odpověd O2 – O2 prověřil, neshledal závadu, ze 4 čárek se mu hlásí plošně po Veselíčku 3-4. Doporučení: v případě problému ihned volat technickou podporu, nebo číslo 800 02 02 02.

Odpověd T-mobile – situaci rádi prověříme, ovšem potřebujeme podrobnější údaje. Uživatelé nás mohou sami kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na Zákaznickém centru.

Obnova katastrálního operátu -v letošním roce proběhne námětkové řízení, kdy budou srovnávací sestavy vystaveny 10 dní na webových stránkách. Jeden den přijede paní Šmídová z Katastrálního úřadu do Veselíčka, bude možno do srovnávacích sestav nahlédnout , případně podat námitku. Poté proběhne zplatnění srovnávacích sestav. V lednu roku 2022 budou muset majitelé pozemků podat na finančním úřadě podklady pro výpočet daně z nemovitosti podle nových výměr. V roce 2022 má dojít k celkové změně územního plánu města, na březen je naplánovaná schůzka ve věci rozvoje místních částí. Požadavky na změny územního plánu možno doručit přímo na MÚ nebo prostřednictvím OV.

Občané si můžou zapůjčit kroniku Veselíčka z let 1928-1978 oproti podpisu na dobu
1 měsíc.

Veškeré dotazy, návrhy a připomínky možno zasílat na e-mail veselicko@post.cz, vhodit do schránky OV umístěné u vchodu do KD nebo řešit osobně s členy OV.

Za Osadní výbor Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika