Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2021

Stejně jako v minulém roce se z  důvodu  pandemie Covid 19  v dohledné době neuskuteční výroční schůze osadního výboru, proto je výroční zpráva za rok 2021  občanům Veselíčka doručena do schránek. Najdete ji také na http://www.veselicko.com

V roce 2021 se uskutečnilo sedm schůzí  všech osadních výborů s vedením města. Osadní výbor  se během roku sešel celkem 8x. Zápisy ze všech schůzí jsou ukládány na webové stránky Veselíčka.

Mimo  schůzky s vedením města jsou naše požadavky řešeny telefonicky nebo e-mailem s komunitní koordinátorkou, s místostarostkou  a starostou Žďáru nad Sázavou.. Dále probíhá komunikace  s odborem Komunálních služeb  a Sattem ohledně vyhrnování sněhu, posypu a úklidu místních komunikací, sečení trávy, vývozu odpadů, oprav veřejného osvětlení a rozhlasu a drobných oprav komunikací. S odborem TSBM a odborem strategického rozvoje jsou řešeny požadavky na opravy a inovace.

Na začátku roku 2021 začaly přípravné práce na úpravě internetových stránek Veselíčka. Stávající www měly již plnou kapacitu, proto byla provedena  registrace nové – placené domény, roční poplatek činí 1450kč. Nové webové stránky obce www.veselicko.com byly spuštěny  1.7.2021. Občané zde naleznou aktuality o dění v obci, zápisy ze schůzí, dočtou se  o historii a významných osobnostech , mohou si prohlédnout fotografie.

V dubnu loňského roku  byl u dětského hřiště  zrealizován pevný drátěný plot včetně podhrabové desky. Následně k němu byly v květnu vysázeny popínavé rostliny, které zajistil SATT. Výsadba proběhla brigádně, kromě členů osadního výboru se brigády zúčastnili pracovníci odboru životního prostředí a odboru komunálních služeb. Potřebnou zálivku rostlin zajistil Sbor dobrovolných hasičů.

V květnu a v listopadu proběhla brigáda na úklid hřiště a okolí, odvoz odpadu zajistil komunální odbor. Děkujeme tímto všem, kteří se během roku podílejí na  úklidu a údržbě  veřejného prostranství v obci.

V  červnu došlo ke zplatnění  katastrálního  operátu obnoveného novým mapováním na digitální katastrální mapu. Jak jsme již informovali, povinností  majitelů pozemků je podat na finančním úřadě   podklady pro výpočet  daně z nemovitosti podle nových výměr.

V červenci byl instalován nad studánku u hájenky  dřevěný přístřešek. Byl vyroben truhlářem na zakázku, částečně financován z položky osadní výbory, částečně  z projektu Místní agenda 21. V podzimních měsících se u studánky uskutečnila brigáda na výrobu dřevěných laviček, nátěr přístřešku a úklid okolí. Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili.

V srpnu byla dokončena oprava zdiva a  venkovní omítky na vodárně. Dále byla zajištěna oprava části místní komunikace naproti vodárně, kde došlo k propadení  a vytvořila se díra v povrchu.

V letních měsících jsme se účastnili několika jednání ohledně možnosti pořízení dalšího herního prvku na hřiště, který by byl hrazen z dotačního programu Obnova venkova. Tento projekt byl schválen – byla vybrána šplhací sestava, osazení je přislíbeno na jaro 2022.

V září proběhla oprava a zpevnění místní komunikace u Mužátků, z které se při velkých srážkách splavoval štěrk a tvořily se výmoly.

V říjnu byla provedena výměna dvou oken ve společenské místnosti KD, které byly v havarijním stavu a pročištěna otevřené strouhy u kapličky. Koncem měsíce osadní výbor  domluvil s firmou AVE přistavení a vývoz  kontejneru na bioodpad.

V listopadu komunální odbor   zajistil  pročištění propustky a opravu silnice v lese směrem k silnici č.19, kde se uhroutila krajnice a zasypala propustku pod silnicí.

Na návrh OV a po jednáních s odborem strategického rozvoje a investic proběhla v listopadu  výsadba ovocných stromů u silnice směrem z Veselíčka k silnici č.19 a okrasného keře k hasičárně – provedla firma Satt.

Kulturní dům Veselíčko – Osadní výbor dlouhodobě požaduje pokračování rekonstrukce KD, zpracování projektové dokumentace a případné využití vhodných dotačních programů. Během roku proběhlo několik jednání se starostou, místostarostkou, zástupci TSBM. a zástupci  odboru strategického rozvoje a investic. Snahou bylo najít vhodné řešení pro pokračování rekonstrukce KD. Bylo uvažováno o celkové rekonstrukci pomocí dotace na revitalizace zchátralých objektů. Kulturní dům ovšem nesplňuje všechny požadavky na tuto dotaci, proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci po částech. Na rok 2022 byla z rozpočtu města vyčleněna na opravy částka 2 miliony korun. I nadále se bude sledovat možnost využití dotace na výměnu oken, zdroje tepla a zateplení budovy.

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2021

Z důvodu pandemie se v únoru nemohl konat  Obecní ples, nemohlo se uskutečnit ani bruslení na zimním stadioně ve Žďáře n.S.. Ze stejného důvodu neproběhly plánované podzimní akce – Turnaj ve hře  Člověče nezlob a Soutěž o nejlepší buchtu.

V září jsme uspořádali venkovní  akci Posezení u studánky za hájenkou, bylo zajištěno drobné občerstvení, příchozí si mohli opéct vlastní párky  a zazpívat si písničky v doprovodu harmoniky. Při této příležitosti byl ke studánce umístěn Hmyzí domeček. V listopadu se v místním hostinci uskutečnil již 5.ročník turnaje v mariáši, zúčastnilo se ho 28 hráčů. Díky podpoře sponzorů byl každý náležitě oceněn, vítěz si odvezl skleněný putovní pohár.

Další venkovní  akce se uskutečnily v prosinci. První prosincový víkend proběhla tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu. Přítomné děti stromek nazdobily a již očekávaly příchod  Mikuláše s andělem, u kterých si výměnou za básničku či písničku vysloužily nadílku.  Rok jsme zakončili setkáním občanů u KD, kde byl v podvečer za asistence hasičů odpálen silvestrovský ohňostroj. Obě akce se těšily velkému zájmu.

Zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2021

Pro rok 2021 byla schválena částka 55 000 Kč. Přehled čerpání je přiložen k výroční zprávě a je také vystaven na webových stránkách.

V letošním roce  vedení města odsouhlasilo dlouhodobě požadovanou změnu tvorby rozpočtové položky osadní výbory.. Nově je nyní možný převod financí, pokud v daném roce nebudou vyčerpány. Dále bude částka na obyvatele každoročně valorizována.

Finance byly využity na společenské  akce pořádané osadním výborem –posezení u studánky, ceny pro účastníky turnaje v mariáši, Mikulášská nadílka. Dále na akce pořádané  sborem  dobrovolných hasičů – tj. příspěvek  na  pouťovou zábavu a Dětský den. Z položky osadní výbory byla zaplacena registrace domény nově vzniklých internetových stránek, pořízena rychlovarná konvice, mikrofon,  zaplaceno občerstvení na sázení popínavek na hřišti, přistavení kontejneru na bioodpad a zbudování přístřešku nad studánkou. Zůstatek na další rok činí 38 787kč.

Na příští rok je schválena částka 61 620 Kč- počítáno dle počtu obyvatel  -158 obyvatel – částka 390 Kč/obyvatele.

Pokud má někdo návrh, co z položky pro Osadní výbor v roce 2022 pořídit, může ho sdělit na e-mail veselicko@post.cz, osobně  nebo vhozením zprávy do schránky na KD.

  VYUŽITÍ FINANCÍ PRO OV VESELÍČKO PRO ROK 2021 registrace domény http://www.veselicko.com 1 020,00 Kč kancelářské potřeby 85,00 Kč občerstvení sázení popínavek 683,00 Kč rychlovarná konvice 499,00 Kč mikrofon, baterie 802,00 Kč křídy, euroobal 300,00 Kč Poutová zábava – hudební produkce 2 051,00 Kč Studánka – stříška 2 300,00 Kč Fermež 339,00 Kč Dětský den 2 497,00 Kč Posezení u studánky 346,00 Kč Propojovací kabel k reprosoupravě 129,00 Kč Kontejner na bioodpad 1 195,00 Kč Turnaj v mariáši 2 510,00 Kč Mikuláš – balíčky pro děti 1 457,00 Kč             CELKEM 16 213,00 Kč

Požadavky  OV Veselíčko  na MÚ pro rok 2022

Chodník od vlakového nádraží – zpracování studie a následně projektové dokumentace,  jednání s majiteli dotčených pozemků

Oprava dalších místních komunikací –  u Michalů a za humny  

Přípojka vody na hřiště – projektová dokumentace, stavební povolení

Vodárna – pokračování rekonstrukce – výměna okna a dveří

Oprava plotu u vstupní brány na hřiště

Revitalizace Veselíčka – projekt již zpracován, po dokončené digitalizaci map nutné sledování možných dotačních programů

Cyklostezka – výběr vhodné trasy, dokončení studie

Pamětní deska Methoda Kalába – rodáka z Veselíčka –řešeno s oborem kultury – podklad předán předsedovi kulturní komise

Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka

Informace pro občany

Obecní ples se z důvodu pandemie Covid 19  v plánovaném termínu 19.2.2022 neuskuteční, OV zvažuje odložení na termín 12.3.2022 případně úplné zrušení. 

Oblastní charita Žďár n.S. děkuje všem dárcům za finanční dar při Tříkrálové sbírce. V místních částech Veselíčko a Mělkovice při ní bylo vybráno 8.703kč.

      MěÚ nabízí zprostředkování přednášky První pomoc – pokud by byl z řad občanů zájem, mohlo by proběhnout v KD. Dále by byla možnost umístění defibrilátoru do místních částí, pokud by o něm občané měli zájem.

V roce 2022 má dojít k celkové změně územního plánu města. Požadavky na změny územního plánu možno doručit přímo na MÚ nebo prostřednictvím OV.

Občané si můžou zapůjčit kroniku Veselíčka z let 1928-1978 oproti podpisu na dobu 1 měsíc.

Veškeré dotazy, návrhy a připomínky je  možné zasílat na e-mail veselicko@post.cz, vhodit do schránky OV umístěné u vchodu do KD nebo řešit osobně s členy OV. Aktuality o obci možno sledovat na http://www.veselicko.com Za Osadní výbor Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika