Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2022

Jak všichni víte, v předešlých dvou letech se Výroční schůze  z důvodu  pandemie nemohla uskutečnit, výroční zprávy za rok 2020 a rok 2021 byly  proto občanům Veselíčka doručeny do schránek. Letošní výroční zprávu najdete také na http://www.veselicko.com.

V letošním roce  se uskutečnilo šest schůzí  všech osadních výborů s vedením města. Osadní výbor Veselíčko  se během roku sešel celkem 8x. Zápisy ze všech schůzí jsou také ukládány na webové stránky Veselíčka.

Mimo  schůzky s vedením města řešíme a připomínáme naše požadavky s komunitní koordinátorkou, se  zástupci odboru Komunálních služeb, odboru strategického rozvoje a se Sattem.

V letošním roce se jednalo o tyto záležitosti

Herní prvek na hřiště – výběru prvku předcházelo několik schůzek a diskuzí s městskou architektkou o typu prvku. Její návrhy se moc nepotkávaly s naší představou. Nakonec se podařilo prosadit výrobek  od stejného dodavatele jako již osazené prvky. Byla osazena šplhací sestava od firmy Bonita. Jako dopadová plocha použit kačírek. Z důvodu bezpečných vzdáleností musela být přemístěna vahadlová houpačka. Osadní výbor zajistil odvoz hlíny z výkopu, náklady na pořízení herního prvku i dopadové plochy byly hrazeny z dotačního programu Obnova venkova. Všechny herní prvky na hřišti mají provedenou revizi.

Vodárna – po výměně střechy a betonového poklopu byla v loňském roce dokončena oprava zdiva a  venkovní omítky. V letošním roce proběhla v červenci výměna okna a dveří. Všechny opravy hradil odbor strategického rozvoje a investic.

Oprava plotu u brány na hřišti – byla na letošní rok přislíbena dle finančních možností komunálního odboru. Proběhla v březnu , dále byl vysazen okrasný keř u památníku, dosázeny popínavky k plotu na spodní straně, vyměněn písek v dětském pískovišti a prořezány větve vzrostlých stromů.

Dopravní zrcadlo – začátkem roku jsme zaslali žádost o umístění dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka  – dotaz přeposlán na odbor dopravy, proběhlo šetření na místě. O nutnosti kácení stromů, které zavazí ve výhledu,  jednal odbor strategického rozvoje s majitelem lesa. Majitel následně  provedl prořez pouze částečný. V červnu MÚ zaslal žádost o vyjádření PČR. Po třech měsících  zaslala PČR  zamítavé stanovisko ve věci umístění zrcadla s  doporučením redukce vzrostlé vegetace, která brání v rozhledu. OV proto znovu požádal MÚ, aby vyjádření Policie ČR zaslal vlastníkovi a požádal o větší redukci vegetace.

Oprava kanálů – v červenci OV vznesl požadavek na výškovou opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace. Po několika urgencích  zaslal v říjnu odbor komunálních služeb  podnět na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – odpověď přišla následující: V tomto roce tyto práce neplánujeme. Máme množství vpustí, které jsou „utopené“ i 10cm a ty nyní řešíme přednostně.

Oprava komunikace za humny a u Michalů – Město eviduje náš požadavek, dle sdělení komunálního odboru by se provádělo pouze pokud bude k dispozici asfaltový recyklát z rekonstrukce jiných komunikací

Pamětní deska Methoda Kalába – o osazení pamětní desky je žádáno dlouhodobě. S pomocí regionálního muzea se letos podařilo vybrat umělce, který zpracoval návrh a vybrat kovolitce. Město přislíbilo financování této akce na příští rok, kdy uplyne 60 let od úmrtí rodáka z Veselíčka.

Dřevěný domek na hřišti – z důvodu havarijního stavu buňky, která byla na hřišti jsme od začátku roku uvažovali o její likvidaci a vybudování dřevěného přístřešku, který by sloužil jako sklad a prodejní stánek při akcích. Původně jsme uvažovali o koupi hotového výrobku – prodejního stánku, vybírali z několika variant – žádná se nejevila jako ideální – z důvodu rozměrů, kvality nebo ceny. Proto jsme rozhodli o zadání zhotovení domku na zakázku, oslovili několik firem, cenové nabídky zaslali na Město z důvodu vypsání výběrového řízení. Celková částka díla převyšovala možnosti rozpočtu OV Veselíčko, proto jsme  začali jednat s Městem o možném finančním příspěvku. Podařilo se získat příspěvek 30 000kč. Následně jsme připravili zjednodušenou projektovou dokumentaci a zažádali o územní souhlas. Demontáž stávající buňky a úpravu terénu pod nový přístřešek zajistilo brigádně SDH. Samotná realizace proběhla v říjnu, nátěry dřevěných konstrukcí a palubek proběhly také svépomocí. Děkujeme všem, kdo se na této akci jakkoliv zapojil. Podlaha domku bude vytvořena položením zámkové dlažby. Komunální odbor nám dodal použitou zámkovou dlažbu, položení by mělo proběhnout v listopadu.

Dlouhodobější požadavky a výhledové investice

Chodník od vlakové k autobusové zastávce – na jaře zpracoval ing.Košťál Vyhledávací studii. Jako vhodnou trasu pro chodník navrhl severní stranu, kde je možné do plochy KSUS případně obce bez zásahu do soukromých parcel umístit chodník. Další stupeň projektové dokumentace by měl být zpracován do jara 2023, kdy bude zažádáno o dotaci.

 Kulturní dům Veselíčko  Rekonstrukce KD bude probíhat po částech. Na rok 2022 byla z rozpočtu města vyčleněna na opravy částka 2 miliony korun. V květnu proběhla  schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu- v první fázi by mělo dojít k zateplení stropu nad sálem, dobetonování podlahy na sále. Stávající bet.mazanina zůstane, povrch vinyl, výměna oken a dveří, kotel na peletky, úprava kotelny, elektroinstalace. Bylo domluveno …, následně zpracována PD vytápění, elektroinstalace, stavební úpravy – vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci vytápění a stavební úpravy na sále a v kotelně. Výsledky výběrového řízení zatím nejsou známé, práce by měly začít v prosinci a skončit v dubnu 2023.

Kanalizace – dle posledních informací ze září zadal Svaz vodovodů a kanalizací ZR zpracování projektové dokumentace na realizaci kanalizace Mělkovice, Veselíčko.  Investorem této akce by byl SVAK, který by žádal o dotaci.

Cyklostezka – vytvořena studie, která zahrnuje několik variant trasy, kudy by stezka měla být vedena. Město jedná s majiteli pozemků. Za OV Veselíčko jsme několikrát žádali, aby byla řešena hlavně stezka ze Žďáru do Mělkovic, aby bylo možné se vyhnout provozu na hlavní silnici. Největším problémem je nadjezd nebo podjezd silnice podél průmyslové zony.

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2022

V lednu jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadioně ve Žďáře n.S., občané Veselíčka a jejich známí měli možnost si zdarma zabruslit případně zahrát hokej.

Začátek roku ještě provázely opatření ohledně pandemie, z tohoto důvodu byl odložen termín Obecního plesu z únoru na březen. OV ho uspořádal v místním hostinci, podařilo se zajistit bohatou tombolu, hrála skupina Knajpa. 

V dubnu jsme společně s SDH  v Kulturním domě připravili již tradiční akci Soutěž o nejlepší buchtu – tentokrát společně s jarním tvořením a možností si zahrát stolní hry, ping-pong, šipky, florbal. Letos se sešel rekordní počet soutěžních vzorků i porotců.

Na dětský den, který tradičně pořádají hasiči na ukončení prázdnin jsme zajistili loutkové divadlo vystoupení Jana Hrubce s pohádkou Princezna na hrášku

Další venkovní  akce jsou plánovány na prosinec. První prosincový víkend proběhne tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu společně s Mikulášskou nadílkou  Rok zakončíme setkáním občanů u KD, kde bude silvestrovský ohňostroj.

Zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2022

Pro rok 2022 byla schválena částka 61 620 Kč -158 obyvatel/390kč. Přehled čerpání k dnešnímu dni máte k dispozici, konečný přehled za rok 2022 bude vystaven na webových stránkách.

V loňském roce  vedení města odsouhlasilo změnu tvorby rozpočtové položky osadní výbory. Nově je nyní možný převod financí (max.však polovina rozpočtu), pokud v daném roce nebudou vyčerpány. Částka na obyvatele bude každoročně valorizována.

Finance byly využity na akce pořádané osadním výborem –hudební produkce na Osadním plesu, pronájem zimního stadionu, ceny na soutěž o nejlepší buchtu. Na akce pořádané  sborem  dobrovolných hasičů  byl poskytnut příspěvek  na hudební produkci na  pouťové zábavě a pouťovém posezení s harmonikářem. Na  dětský den to byl příspěvek na loutkové divadlo, proplacen materiál na velikonoční tvoření a soutěže pro děti na pálení Čarodějnic. Z položky osadní výbory byla zaplacena registrace domény webových stránek, pořízeny kancelářské potřeby a hry na hřiště.  Největší položku činí náklady na pořízení dřevěného domku. Zůstatek činí 14 485kč – letos ještě počítáme s náklady na akce  Vánoční tvoření, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Ohňostroj, položení zámkové dlažby.